Fosforinpoiston tehostaminen maaperäkäsittelyssä

Fosforinpoiston tehostaminen maaperäkäsittelyssä voi olla tarpeen, etenkin mikäli puhdistusvaatimukset ovat tiukemmat. Fosforinpoistoa voidaan tehostaa kolmella periaatteella:

  • fosforin saostus ja pois ennen maaperäkäsittelyä (maahanimeys ja maasuodatus)
  • fosforinpoiston tehostaminen maaperässä (maahanimeytys ja maasuodatus)
  • fosforin saostaminen käsittelyn jälkeen (maasuodatus)

Maahanimeytyksen ollessa kyseessä ei fosforin poistaminen imeyttämön jälkeen ole mahdollista.

Saostus ennen käsittelyjärjestelmää

Liukoinen fosfori saostetaan saostuskemikaalilla, jota annostellaan esimerkiksi saostussäiliöihin johtavaan viemäriin. Kemikaalia voidaan annostella myös erillisen pumppukaivon yhteydessä. Fosforisakka erottuu laskeutuessaan saostussäilössä. Oleellista on, että saostuskemikaali sekoittuu hyvin käsiteltävään jäteveteen.

Fosforinpoisto maaperässä

Fosforinpoistoa voidaan tehostaa käsittelyjärjestelmässä lisäämällä tai korvaamalla osa hiekkakerroksista fosforia sitovalla aineella, esim. biotiitillä rakentamisvaiheessa. Biotiittia käytetään tyypillisesti Pohjois-Savossa, sillä biotiitin rahtikustannukset vaikuttavat puhdistamon kokonaishintaan.

Fosforinpoisto maasuodattimen jälkeen

Fosforin jälkisaostus toteutetaan maasuodattimen jälkeen kokoomakaivossa tai tarkoitusta varten asennettavassa yksikössä, tyypillisesti käyttäen fosforia sitovaa suodatinmateriaalia. Suodatinmassa tulee uusia säännöllisesti.

Soveltuvan fosforinpoiston tehostamisessa on suositeltavaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa.

Kirjallisuutta

Yhteenveto fosforinpoiston menetelmistä kiinteistökohtaisessa jätevedenkäsittelyssä. Heino, S. 2009. Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

http://docplayer.fi/8203163-Yhteenveto-fosforinpoiston-menetelmista-kiinteisto-kohtaisessa-jatevedenkasittelyssa.html [viitattu 2.8.2016]

Reduction of phosphorus, nitrogen and microorganisms in pilot scale sand filter beds containing biotite, treating primary wastewater. Matikka, V. ja Heinonen-Tanski, H. Environmental Technology, Volume 37,  Issue 1, 2016.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26118389 [viitattu 19.2.2019]

 

Julkaistu 2.8.2016 klo 10.00, päivitetty 19.2.2019 klo 17.30