Kaikkien jätevesien käsittely

 

Kuva: Suomen ympäristökeskus

Mustilla jätevesillä tarkoitetaan kaikkia kotitalouden jätevesiä, eli missä vesikäymälän jätevedet ovat mukana. Kaikkia jätevesiä voi käsitellä erityyppisissä maahanimeyttämöissä ja maasuodattamoissa, sekä tehdasvalmisteisissa laitepuhdistamoissa. 

Sopivan menetelmän valintaan ja järjestelmän mitoitukseen tulee aina käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa.

 

Lisätietoja menetelmistä kaikkien jätevesien käsittelyyn:

Jätevesien maaperäkäsittely
Laitepuhdistamoja kaikille jätevesille
Jäteveden pajupuhdistamo

 

Vesijakeiden erottelu

Vessavesien ja harmaiden jätevesien käsittely erikseen on usein järkevä vaihtoehto, mikäli kiinteistön viemäröinti sen sallii. Tällöin wc-vedet johdetaan umpisäiliöön ja käsitellään jätevedenpuhdistamolla ja harmaat jätevedet käsitellään paikanpäällä. 

Katso lisätietoja jätevesien erottelusta:

Harmaiden jätevesien käsittely
Käymälän jätevedet ja jäte

 

Vesikäymälän vaihtaminen kuivakäymälään on myös suositeltava ja usein edullisin vaihtoehto. Lisätietoja:

Komposti- ja kuivakäymälät

Mitä kaikkien jätevesien käsittelyltä vaaditaan

Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään seuraavat poistovaatimukset jätevesijärjestelmälle:

80 % orgaanisen aineen osalta
70 % kokonaisfosforin osalta
30 % kokonaistypen osalta

verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. Kunta voi määritellä pilaantumiselle herkille alueille tiukemmat vaatimukset ympäristönsuojelumääräyksissään.

 

Julkaistu 9.9.2013 klo 13.41, päivitetty 19.2.2019 klo 17.15