Harmaiden jätevesien käsittely

Jätevesi on niin sanottua harmaata jätevettä, jos se on peräisin ainoastaan pesemisestä, siivoamisesta, keittiöstä tai muusta vastaavasta. Se ei siis sisällä vesikäymälän huuhteluvettä eikä esimerkiksi erottelevan käymälän virtsaa eikä kuiva- tai kompostikäymälän suotonestettä. Harmaavesipuhdistamon hankinta edellyttää, että kiinteistön käymäläjätteet hoidetaan erikseen. Tavallisesti silloin joko käytetään kuivakäymälää tai käytetään vesikäymälää, jonka jätevedet johdetaan umpikaivoon ja kuljetetaan loka-autolla pois.

Harmaita jätevesiä voi käsitellä erityyppisissä maahanimeyttämöissä ja maasuodattamoissa. Ne voidaan mitoittaa pienemmiksi kuin kaikkien jätevesien käsittelyyn tarkoitetut maaperäkäsittelyt. Harmaiden jätevesien käsittelyyn on myös suunniteltu erilaisia laite- eli pienpuhdistamoita, jotka sopivat myös pienelle tontille.

Vähäisiä jätevesimääriä ei ympäristönsuojelulain mukaan tarvitse varsinaisesti käsitellä. Niiden johtaminen maastoon tulee huolehtia asianmukaisesti eikä jätevesistä saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Soveltuva käsittelymenetelmiä riippuu varustetasosta

Tuleva vesi ja viemäröinnin taso (ei wc-vesiä!) Keittiövesiä Soveltuvia käsittelymenetelmiä

Taso 1.

Kantovesi, ei viemäriä
Ei / kyllä Vadissa tiskaaminen tai peseytyminen tuottaa yleensä vähäisiä määriä jätevettä. Jätevedeltä ei vaadita erityistä käsittelyä ja ne voi heittää puskaan. lue lisää

Taso 2.               

Kantovesi, viemäri
Ei Peseytymisestä syntyville vähäisille jätevesille riittää hallittu imeyttäminen imeytyskuopassa tai imeytyskaivossa: Vähäisten pesuvesien käsittely
Kyllä Kun mukana on rasvaisia keittiövesiä, tarpeen saattaa olla pieni saostussäiliö ja imeytyskaivo tai vastaava: Vähäisten pesuvesien käsittely

Taso 3.

Vesijohto, viemäri, niukka varustetaso
Ei Peseytymisessä syntyvien jätevesien määrä ja laatu vaikuttaa tarvittavaan ratkaisuun. Pienillä vesimäärillä imeytyskuoppa tai imeytyskaivo saattaa olla riittävä. Suuremmilla käyttömäärillä tarvitaan pieni saostussäiliö ja  maaperäkäsittely tai sopiva laitepuhdistamo harmaille jätevesille.
Kyllä Kun mukana on myös rasvaisia keittiön pesuvesiä, tarpeen on 1-osainen saostussäiliö, jonka jälkeen on soveltuva maaperäkäsittely. Myös sopiva laitepuhdistamo harmaille jätevesille tulee kyseeseen.

Taso 4.

Vesijohto, viemäri, normaali varustetaso
Kyllä Käsittelyyn tarvitaan 2-osainen saostussäiliö ja soveltuva maaperäkäsittely tai sopiva laitepuhdistamo harmaille jätevesille.

Mitä harmaiden jätevesien käsittelyltä vaaditaan

Harmaan jäteveden käsittely on yksinkertaisempaa kuin kaikkien jätevesien, koska suurin osa jäteveden fosfori- ja typpiravinteista tulee virtsasta ja ulosteesta. Harmaa jätevesi sisältää kuitenkin runsaasti orgaanista eli eloperäistä jätettä, joka vesistöön päästessään kuluttaa happea ja huonontaa vesistön vedenlaatua. Haja-asutuksen jätevesiasetuksessa säädetään vähintään 80 % orgaanisen aineen poistovaatimus koko jätevesijärjestelmälle. Kuitenkin osan orgaanisesta aineesta poistuessa käymäläjätteen mukana muuta reittiä, on harmaavesipuhdistamoiden tehokkuusvaatimus siltäkin osin pienempi. Lisätietoja sivulla: Jätevesikuormituksen vähentäminen

Useimmissa harmaiden jätevesien käsittelyyn suunnitelluissa puhdistamoissa orgaanista ainetta poistetaan biologisella hajotuksella. Kysymys on yksinkertaisimmillaan siitä, että orgaanisen jätteen monimutkaisia yhdisteitä hajotetaan vedeksi ja hiilidioksidiksi.

Pelkkiä harmaita jätevesiä käsiteltäessä saostuskaivojen tyhjennystarve on vähäisempi, koska niihin ei tule ulostetta eikä vessapaperia. Huomattava etu on myös se, että fosforinpoistoa ei tarvitse tehostaa erillisillä rakenteilla tai kerroksilla eikä saostuskemikaalista tai fosforisuodattimen uusimisesta tarvitse huolehtia.
Julkaistu 9.9.2013 klo 14.28, päivitetty 20.2.2019 klo 13.20