Hyppää sisältöön

Haja-asutuksen jätevesineuvonnan järjestämisen koulutusohjelma

Tausta

Valtion avustukset jaetaan valtakunnallisen jätevesineuvonnan toteuttamiseksi vuodelle 2019. Neuvonnassa noudatetaan SYKEn laatimassa yleissuunnitelmassa 2019 esitettyjä periaatteita. Oletettavasti mukana tulee olemaan neuvojia, jotka ovat kouluttautuneet aiemmin, mutta myös uusia henkilöitä. Avustusta saavat järjestöt vastaavat siitä, että nämä uudet neuvojat koulutetaan tässä esitetyn mukaisesti. Lisäksi aiemmin kouluttautuneet jätevesineuvojat tarvitsevat alueellisen opinto-osuuden siirtyessään toimimaan uudelle alueelle.

Koulutuksen tavoitteena on taata yhdenmukaisen ja oikean tiedon saatavuus sekä korkea taso neuvonnassa valtakunnallisesti. Neuvonnassa noudatetaan puolueettomuutta, sen tulee perustua tietoon ja neuvojien tulee toimia teknologianeutraalisti erilaisten ratkaisuvaihtojen tarkastelussa.

Koulutus on jaettu kolmeen osaan:

Osa 1: Valtakunnallisesti yhdenmukainen osuus

Osa 2: Alueellinen osuus

Osa 3: Kiinteistökohtaisen neuvonnan harjoittelu

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvonnan raportointiin.

Kohderyhmä

Koulutus on kohdennettu jätevesineuvojille ja neuvontaa organisoivan järjestön vastuuhenkilöille. Osat 1 ja 2 on tarkoitettu pelkkää yleisneuvontaa tekeville neuvojille. Kiinteistökohtaista neuvontaa tekevät tarvitsevat osia 1,2 ja 3.

Opiskelumenetelmät

Opiskelu organisoidaan pääosin avustusta saavan järjestön toimesta. Kouluttajana voi olla järjestön vastuuhenkilö, jos hänellä on riittävä osaaminen ja tausta haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyyn liittyvistä asioista. Kouluttajaksi voidaan myös hankkia ostopalveluna riittävän pätevyyden omaava henkilö.

Osan 1 opiskelu voidaan toteuttaa myös ympäristöhallinnon koulutustilaisuutena kevällä 2017, johon voisi osallistua Helsingissä tai etäyhteyden avulla ELY-keskuksista.

Edellytettävä osaamisen taso

Jätevesineuvojilta edellytetään, että he osaavat vastata heille esitettyihin kysymyksiin koskien kiinteistökohtaiseen jätevedenkäsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä, puhdistusmenetelmiä sekä käsittelyjärjestelmien riittävyyttä ja soveltuvuutta kohdekiinteistölle. Valmiiden vastausten opettelu ei riitä, sillä syy-seuraus-suhteita täytyy ymmärtää ja asioita pystyä perustelemaan. Jäteveden käsittelyn tehostamisen tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista, vesistöjen rehevöitymistä ja terveyshaittoja, joten näiden taustojen ymmärtäminen on tärkeää. Jätevesiä ei puhdisteta lainsäädännön vaan ympäristön takia. Mikäli yksittäisen toimijan rooli neuvontahankkeessa on lähinnä mielenkiinnon herättäminen ja motivointi, riittää neuvojille tieteellisesti kevyempi taustaosaaminen. Tällöin neuvojan roolina on herättää kiinnostusta ja innostusta asioiden kuntoon saattamiseksi ja ohjata asukkaita joko kiinteistökohtaisen neuvojan tai suunnittelijan asiakkaaksi.

Valtakunnallisten linjausten lisäksi neuvojien tulee tuntea toiminta-alueensa kuntien määräykset riittävän hyvin pystyäkseen antamaan ajan tasalla olevaa tietoa mm. viemäröintisuunnitelmista ja mahdollisista alueellisista jätevedenkäsittelyvaatimuksista. Hyvä alueellinen tuntemus on erityisen tärkeää tehtäessä kiinteistökohtaista neuvontaa.

Kiinteistökohtaisen neuvojan tulee osata ottaa kantaa siihen, onko olemassa oleva jätevedenkäsittelyjärjestelmä riittävä vai ei, sekä ehdottaa tarvittaessa erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja jätevesiasioiden asianmukaiseksi hoitamiseksi ja tarvittavien kunnostustoimien toteuttamiseksi. Vaikka suunnitteluosaaminen on eduksi, neuvojan ei täydy hallita jätevesijärjestelmän teknistä suunnittelua. Suunnitelmia ei tehdä neuvontakäynnillä vaan korjaus- ja tehostamistoimien toteuttamiseksi kiinteistön omistaja ohjataan käyttämään asiantuntevia suunnittelijoita ja rakentajia.

Neuvontakäynnillä ei myöskään oteta maaperänäytteitä tai tehdä muita tarkempia tutkimuksia. Kiinteistökohtaisen neuvonnan harjoittelu on tärkeää myös asiakkaan kohtaamisen kannalta, mikäli neuvonnasta ei ole ennestään kokemusta.

Aihesisällöt ja materiaali

Tarkoituksena on, että neuvojat osaavat myöhemmin kuvatut aihesisällöt  työssään tarvittavassa laajuudessa (edellytettävä osaamisen taso).

Näillä sivuilla listattua materiaalia on suositeltavaa käyttää opiskelussa, mutta tämän lisäksi opiskelua voi täydentää muulla vastaavalla materiaalilla. Tähdellä (*) merkityt ovat maksullisia julkaisuja, joita voi tiedustella ao. julkaisijalta. Muu materiaali on saatavilla netissä (www.ymparisto.fi/hajajatevesineuvonta). Osan 2 aineistot ovat saatavissa asianomaiselta kunnalta. Useimpia osan 3 esitteitä on saatavilla myös painettuina.

Julkaistu 2.9.2013 klo 13.31, päivitetty 29.6.2020 klo 10.41