Rakennuksen ääniolosuhteet

Hyvä ääniympäristö lisää asumisterveyttä ja -viihtyisyyttä

Asumisterveyteen, viihtyisyyteen ja rakennuksen toimivuuteen vaikuttaa asuntojen, sekä piha- ja oleskelualueiden ja parvekkeiden ääniympäristö.

Äänien kantautuminen asuntoon ympäröivistä sisä- ja ulkotiloista, rakennuksen taloteknisistä laitteista ja järjestelmistä, sekä huoneakustiikka voi vaikeuttaa lepoa, työskentelyä ja kommunikointia, sekä estää tai heikentää yksityisyyttä. Rakennuksen oleskelu- ja piha-alueiden, sekä parvekkeiden melu vähentää niiden viihtyisyyttä ja ollessa riittävän voimakas voi aiheuttaa terveyshaittaa. 

Jotta erityyppisiin rakennuksiin ja tiloihin saadaan riittävän hyvät ääniolosuhteet, ympäristöministeriö säätelee rakennusten ääneneristystä, tilan akustiikkaa, sekä rakennusten oleskelu- ja piha-alueiden meluntorjuntaa rakentamismääräyksillä. Määräyksissä otetaan huomioon erityisesti viihtyisyysnäkökohta eli se, kuinka ihmiset kokevat ääniympäristön.

Ääneneristystä koskevia oppaita

Ääneneristys rakennuksessa

Oppaassa havainnollistaan hyviä ääniteknisiä ratkaisuja sekä selvitetään rakennuksen ääneneristystä ja meluntorjuntaa koskevien määräysten ja ohjeiden perusteita. Esimerkiksi asuntojen, hotellien, oppilaitosten ja päiväkotien ääneneristystä koskevat määräykset poikkeavat toisistaan, koska rakennusten käyttötarkoitukset ovat erilaiset.

Oppaassa käsitellään meluntorjuntaa koskevia olennaisia vaatimuksia sekä seikkoja, jotka on otettava huomioon eri tilojen ääneneristyksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opas on ilmestynyt Ympäristöopas -sarjassa (99), ja sitä myy Rakennustieto.

Rakennuksen julkisivun ääneneristävyyden mitoittaminen

Oppaassa esitetään laskentamenetelmä rakennuksen julkisivun ääneneristävyyden mitoittamiseen ja esimerkkejä menetelmän käytöstä.

Rakennuksen julkisivun ja sen rakenteiden ääneneristävyyttä koskevat vaatimukset esitetään yleis- ja asemakaavoissa tai rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Vaatimukset kuvataan yleensä ilmoittamalla ulkomelun taso tai ulko- ja sisämelun äänitason ero. Oppaassa esitetyn mitoitusmenetelmän avulla rakennushankkeeseen ryhtyvä voi osoittaa, että vaadittu äänitason ero toteutuu.

Laskentamenetelmä soveltuu erityisesti sellaisten rakennusten julkisivujen mitoitukseen, jotka sijaitsevat vilkasliikenteisten liikenneväylien varsilla. Menetelmää voidaan soveltaa myös suojattaessa asukkaita teollisuusmelulta. Menetelmän käyttö ei kuitenkaan takaa, että ohjeeksi asetettu sisämelun taso alitetaan kaikissa tapauksissa, koska melu vaihtelee ajallisesti ja paikallisesti sekä saattaa poiketa paljonkin arvioidusta.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Ari Saarinen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 6.9.2013 klo 14.50, päivitetty 11.1.2017 klo 14.26