Yhtiökokous on päättävä elin

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, joka on asunto-osakeyhtiön ylin päättävä elin. Päätökset yhtiökokouksessa tehdään yleensä enemmistöpäätöksin. Hyväksytyksi tulee ehdotus, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä.

Osakkaan äänioikeus

Osakkeenomistajan äänioikeus määräytyy hänen osakeomistuksensa perusteella. Lisäksi osakkeenomistajan äänimäärään voi vaikuttaa asunto-osakeyhtiölain äänileikkuri. Sen mukaan äänestää voi enintään viidesosalla kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin.

Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat kunnossapitoasiat, jotka ovat laajakantoisia tai vaikuttavat olennaisesti asumiseen tai asumiskustannuksiin. Tällaisia ovat kaikki laajat korjaushankkeet, kuten julkisivujen ja ikkunoiden korjaukset tai putkiremontit.

Kustannusten jako

Yhtiökokous voi päättää myös kiinteistön tasoa nostavasta perusparannuksesta, esimerkiksi parvekkeiden kattamisesta. Asunto-osakeyhtiölaki turvaa, että osakkeenomistajan maksuvelvollisuus ei laajoissakaan uudistushankkeissa muodostu kohtuuttomaksi. Rakennus saatetaan vastaamaan kunkin ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia.

Yhtiökokouksen päättämien korjaus- ja uudistushankkeiden kustannukset jaetaan osakkeenomistajien kesken yhtiöjärjestyksen vastikeperusteen mukaisesti. Vastikeperusteesta voidaan laissa määrätyin enemmistöpäätöksin myös poiketa. Tämä koskee vaikkapa hissin rakentamista tai sellaisen uudistuksen kustannuksia, jossa kunkin huoneiston saama etu ja siitä aiheutuva kustannus ovat yhtä suuria. Esimerkkinä samanlaisen ulko-oven uusiminen asuntoihin.

Yhtiövastikkeen alentaminen

Jos osakas on tehnyt huoneistossaan kunnossapito- tai uudistöitä, jotka vähentävät remonttihankkeen kustannuksia yhtiölle, voidaan yhtiökokouksessa päättää osakkeenomistajan yhtiövastikkeen alentamisesta. Alennuksen laskemisen periaatteet on säännelty asunto-osakeyhtiölaissa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa tulee vuosittain käsitellä hallituksen kirjallinen selvitys yhtiön kiinteistön tulevista kunnossapitotarpeista yhtiökokousta seuraavien viiden vuoden aikana. Lisäksi käsitellään hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä edellisenä tilikautena suoritetuista kunnossapito- ja muutostöistä.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.13, päivitetty 1.11.2018 klo 10.45