Lisärakentamisen prosessi

Ennen kuin lisärakentaminen voidaan aloittaa on selvitettävä huolellisesti esimerkiksi:

  • täyttääkö rakennus tekniset ja muut vaatimukset lisärakentamista ajatellen sekä
  • onko uusille tai suuremmille asunnoille tarvetta ja
  • uotetaanko lisärakentamisella voittoa.


Lisärakentamisesta voi aiheutua seurausvaikutuksena muutoksia väestönsuojatarpeeseen, autopaikoitukseen sekä yhteistilojen riittävyyteen.

Kiinteistöä varten asemakaavassa ja rakennusluvassa määrätyt autopaikat tulee järjestää rakentamisen yhteydessä. Kunta voi osoittaa ja luovuttaa kiinteistön käyttöön tarvittavat autopaikat kohtuulliselta etäisyydeltä, jos asemakaavassa niin määrätään. Tässä tapauksessa kiinteistönomistajalta peritään autopaikkojen järjestämisestä vapautumista vastaava korvaus kunnan hyväksymien maksuperusteiden mukaan.

Lisärakentamishankkeen osapuolia ovat kiinteistön omistaja, asukkaat, naapurit, kunnan kaavoitusviranomaiset, rakennusvalvontaviranomaiset, suunnittelijat ja rakennusliikkeet.

Pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiö ei voi toimia rakennuttajana, sillä rakennuttaminen on asunto-osakeyhtiön toimialan ulkopuolella olevaa toimintaa. Rakennuttamiseen liiketoimintana sisältyy merkittäviä riskejä, joita asunto-osakeyhtiö ei voi ottaa vastuulleen. Täten yhtiö saa lisärakentamisesta aiheutuvat taloudelliset hyödyt rakennusoikeuden myymisestä ulkopuoliselle toimijalle. Rakennusoikeuden myynnin yhteydessä tehdään suunnattu osakeanti, josta merkintähintana saadut varat ovat yhtiölle verovapaata pääomasijoitusta.

Asunto-osakeyhtiöissä yhtiökokous on lisärakennushankkeissa päätöksentekoelin, sillä lisärakentamisessa on kyse yhtiön kannalta poikkeuksellisesta ja laajakantoisesta asiasta. Lisäksi asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä saattaa olla päätöksentekoon liittyviä säännöksiä, joita pitää noudattaa. Ennen yhtiökokousta hallitus voi alustavasti selvittää yhtiön mahdollisuuksia lisärakentamiseen kunnan edustajien kanssa. Lisärakentamisen osalta vaaditaan useita yhtiökokouksia ja päätöksentekoprosessiin vaikuttaa useita eri tekijöitä esimerkiksi kaavamuutoksen tarve tai lisärakentamisen luonne.

Pääsääntöisesti yhtiökokous päättää lisärakentamisen edellyttämästä rakennusoikeuden myynnistä ja tähän liittyvästä yhtiöjärjestyksen muutoksesta ja osakeannista 2/3 enemmistöllä. Lisäksi joissain tapauksissa esimerkiksi osakkaiden hallinnassa olevien autopaikkojen siirtäminen uuden rakennuksen alta vaatii kaikkien suostumuksen.

Naapureilla on vaikutusmahdollisuus lisärakentamishankkeessa poikkeuslupaa haettaessa tai asemakaavaa muutettaessa. Avoimuus naapureita kohtaan on tärkeää, sillä heidän vastustuksensa saattaa pahimmassa tapauksessa kaataa hankkeen. Konsultin palkkaamisen ajankohta on kriittinen, sillä liian aikaisin palkattuna syntyy vain kustannuksia, jos lisärakentamista ei toteutetakaan.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.26, päivitetty 15.1.2016 klo 14.12