Purkaminen ja lajittelu korjaushankkeessa

Purkamisen tarve on ympäristövaikutusten kannalta parasta minimoida. Silloin kun purkaminen on välttämätöntä, voidaan se tehdä ympäristöä säästäen. Vielä 1960-luvulle saakka purkaminen tehtiin useimmiten niin, että lähes kaikki materiaali hyödynnettiin. Sen jälkeen alkoi yltäkylläisyyden aika, jolloin nopeus muodostui tärkeimmäksi tavoitteeksi. Nyt kuitenkin on taas herätty ymmärtämään jätteiden ympäristö- ja kustannusvaikutukset.

Lajitteleva purkaminen

Kestävän kehityksen periaatteiden myötä on vakiintunut uusi käsite, lajitteleva purkaminen. Se on purkutyömenetelmä, jossa osat ja materiaalit puretaan ennalta suunnitellussa järjestyksessä ja niiden laatu säilytetään.

Hyötykäyttö voi olla rakennusosan tai materiaalin käyttämistä sellaisenaan tai käyttämistä uuteen käyttötarkoitukseen. Se voi myös olla jätemateriaalin kierrätystä materiaalina, esimerkiksi pahvipakkausten käyttämistä pahvin valmistukseen tai energiasisällön kierrätystä, kuten puujätteen polttamista.

Jätteen määrä arvioidaan

Korjausrakennuskohteissa on aluksi syytä selvittää uudelleenkäytettävät rakennusosat, niiden kunnostustarve ja varastointi. Lajiteltavien jätejakeiden valinta suunnitellaan arvioiden, miten paljon kutakin jätejaetta on työmaalla syntyy, ja löytyykö paikkakunnalta jätejakeen vastaanottajaa.

Rakennusosat tulisi purkaa ehjinä, jotta niitä voitaisiin käyttää uudelleen. Samalla tulee varoa viereisten rakennusosien rikkoontumista. Tämä vaatii sekä osaamista ja usein myös erikoiskalustoa.

Jätteiden lajittelu ja toimittaminen kierrätykseen

Jätteiden lajittelu on kannattavaa, sillä lajittelematon sekajäte maksaa eniten. Erilaiset jätteet lajitellaan ja säilytetään työmaalla erikseen ja viedään vastaanottopaikkoihin.

Jätteistä perittävät maksut ja niiden vastaanottoehdot voi pääkaupunkiseudulla tarkistaa HSY:n nettisivuilta. Rakennusjätettä ottavat vastaan Sortti-asemat. Jäte-erien hinnat määräytyvät sen mukaan, sisältääkö kuorma hyödynnettävää jätettä vai sekajätteeksi luokiteltavaa, hyödynnettäväksi kelpaamatonta jätettä. Kuorma otetaan vastaan hyödynnettävän jätteen hinnalla, jos yli puolet kuormasta on hyödynnettävää. Hyödynnettävää rakennustyömaan jätettä ovat mm. puu, metalli, pahvi, paperi, kartonki, sähkö- ja elektroniikkaromu ja puutarhajäte.

Ota huomioon ongelmajäte

Purkutyössä on myös otettava huomioon mahdolliset ongelmajätteet. Vanhoissa ilmastointiputkissa, muovimatoissa tai -laatoissa, lattialiimoissa, laasteissa ja tasoitteissa saattaa löytyä asbestia. Ennen vuotta 1988 rakennetuissa taloissa on tehtävä asbestikartoitus, mikäli aiotaan purkaa mahdollisesti asbestia sisältäviä rakennusosia. Asbestipurku on luvanvaraista ja sen saa tehdä vain asiaan erikoistunut liike.

Muita rakentamisessa syntyviä ongelmajätteitä ovat mm. maalit, lakat , liimat, liuottimet, painekyllästetty puu, jäteöljyt, romuakut, loisteputkilamput, muuntajat, kondensaattorit, mineriitti- ja lujalevyt, liuotinpitoiset tiivistemassat ja PCB-pitoiset saumausmassat. Ongelmajätteet on pidettävä erillään ja toimitettava omiin vastaanottopaikkoihinsa.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.24, päivitetty 15.1.2016 klo 12.50