Esteettömyys edistää kaikkien turvallisuutta

Taloyhtiöissä kiinnitetään liian vähän huomiota viestintään. Ilmoitukset, niin viralliset kuin muutkin, laitetaan yleensä ilmoitustaululle. Tekstin kirjainkoko on usein liian pieni ja ilmoitustaulu suurikokoisen asentajan jäljiltä turhan korkealla.

Kun keskimittainen henkilö yrittää lukulaseilla lukea tiedotteita, se ei välttämättä onnistu. Valaistus ei saisi aiheuttaa lasipinnalle heijastuksia.

Taloyhtiön asukkaiden keski-ikä on tulevaisuudessa yhä korkeampi. Esteettömyyttä ei tule ajatella vain vammaisten asiana, vaan se edistää kaikkien asukkaiden omatoimisuutta ja turvallisuutta.

Lait, asetukset ja muut määräykset

Suomen perustuslaki kieltää syrjinnän eikä ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Rakentamiseen liittyvillä määräyksillä pyritään esteettömään, kaikille soveltuvaan ympäristöön. Sen lisäksi, että rakennettu ympäristö tulee toteuttaa esteettömäksi, rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset (166 § Rakennuksen kunnossapito). Esimerkiksi kevyen liikenteen väylät tulee pitää aurattuina ja hiekoitettuina. Määräykset koskevat niin julkisia rakennuksia, työtiloja sisältäviä rakennuksia kuin asuinrakennuksia.

Tavoitteena kaikille sopiva rakennettu ympäristö

Maankäyttö- ja rakennuslain (117 § Rakentamiselle asetettavat vaatimukset) mukaan rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa sekä, sen mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä. Rakentamisessa tulee lisäksi muutoinkin noudattaa hyvää rakennustapaa.

Lain (117 e § Esteettömyys) mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta.

Valtioneuvoston asetuksella rakennuksen esteettömyydestä (241/2017) annetaan uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä. Esteettömyysasetuksen tarkoitus on omalta osaltaan edistää ihmisten yhdenvertaisuutta.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.34, päivitetty 17.9.2019 klo 14.05