Korjaushankkeiden projektointi

Talon korjausta

Pientalon korjaushanke kytkeytyy parhaimmillaan osaksi pitkäjänteistä korjaussuunnitelmaa. Tällöin hankkeen rajaus on jo karkealla tasolla tehty. Hankkeen valmistelussa otetaan tarkemmin kantaa korjaustyön laajuuteen, aikatauluun ja organisointiin. Etenkin, jos tarkoituksena on muuttaa olemassa olevaa tilannetta, kannattaa jo suunnitteluvaiheessa turvautua ammattilaisen apuun. Samalla tulee selvittää paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta, edellyttääkö toimenpide luvan hakemista ja mitä reunaehtoja toimenpiteeseen liittyy.

 
Ennen varsinaista korjaussuunnittelua tehdään tarvittavat selvitykset liittyen esimerkiksi rakenteiden kuntoon (mm. kosteusvauriotilanteessa) tai energiatehokkuuteen. Ylläpitokorjausta suunniteltaessa kannattaa pohtia,  voidaanko samalla parantaa rakennuksen laatua; esimerkiksi julkisivulaudoi- tuksen uusimisen yhteydessä voi olla tarkoituksenmukaista parantaa seinän lämmöneristystä tai korjata ikkunat; sisäremontissa taas voidaan parantaa sisätilojen esteettömyyttä tai sisäilman laatua. Toisaalta rakennuksen toiminnal- liset reunaehdot ja ulkonäköön liittyvät ominaispiirteet  tulee ottaa huomioon.     
                                 

 Korjauksen organisointi riippuu pitkälti itse toimenpiteestä ja hankkeeseen ryhtyvän omista kyvyistä. Ammattilaisten käyttö on aina suositeltavaa. Ulkopuolista apua käytettäessä tulee kuitenkin sopia yksiselitteisesti ja kirjallisesti korjauksen suorittamiseen liittyvistä tehtävistä ja vastuista, aikatauluista ja kustannuksista.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.37, päivitetty 18.11.2016 klo 8.53