Vesistöaluetoiminta

Vesien tilan parantamisen tähtäävää työtä tehdään Lounais-Suomessa maakunnittaisten vesistöohjelmien kautta. Varsinais-Suomessa Saaristomeren alueella toimii Pro Saaristomeri ja Satakunnassa sen sisarohjelma Satavesi. Maakuntien jokaiselle vesistöalueelle on laadittu alueellisessa ja paikallisessa vuorovaikutuksessa kehittämisohjelma, jota päivitetään toimenpiteiden toteuttamisen mukaan.

Lounais-Suomen vesistöalueet_222px
Lounais-Suomen vesistöalueet

Vesistöalueet

Varsinais-Suomessa: Satakunnassa:        
Aurajoki - Paimionjoki Eurajoki - Lapinjoki
Saaristomeri Karvianjoki
Salon seutu Kokemäenjoki
Vakka-Suomi Selkämeri

Suunnittelua tehdään työryhmissä

Ryhmien päätehtävänä on kartoittaa keskeiset vesien tilan parantamiseen liittyvät haasteet ja toimenpidetarpeet, ja näiden pohjalta pohtia kullekin alueelle tai teemaan parhaiten soveltuvia keinoja vesien tilan parantamiseksi sekä edistää toimenpiteiden toteutumista. Työryhmiin ovat tervetulleita kaikki alueen organisaatiotason toimijat.

Aurajoen-Paimionjoen vesistöalue

Aurajoen-Paimionjoen vesistöaluekokonaisuus koostuu kyseisten vesistöalueiden lisäksi Raisionjoen valuma-alueesta sekä näiden vesistöalueiden väliin jäävistä ns. välialueista. Aurajoen ja Paimionjoen vesistöalueet ovat tyypillistä lounaissuomalaista eroosioherkkää savikkoaluetta ja peltojen osuus kokonaispinta-alasta on molemmilla vesistöalueilla suuri. Vesistöalueita yhdistävä tekijä on myös vähäjärvisyys; Aurajoen vesistöalueella on vain yksi järvi ja Paimionjoen vesistöalueen yläosissa on muutaman järven ketju. Työryhmän puheenjohtajana toimii Juha Kääriä Turun AMK:sta ja varapuheenjohtajana Sinikka Koponen-Laiho Paimion kaupungista.

Saaristomeren vesistöalue

Saaristomeren vesistöaluekokonaisuus koostuu rikkonaisesta saaristoalueesta, joka ulottuu Särkisalon ja Kemiönsaaren alueilta aina Kustaviin ja Uuteenkaupunkiin saakka. Saaristomeren kokonaispinta-alasta on maapinta-alaa noin 3 200 neliökilometriä ja vettä 8400 neliökilometriä. Rantaviivaa on yhteensä noin 11 500 kilometriä. Saarten lukumäärä on noin 22 000 ja asuttuja saaria on noin 150. Saaristoalue jaetaan yleensä sisä-, väli- ja ulkosaaristoon, joissa maan ja veden osuus vaihtelevat. Alueen tyypillisinä piirteinä ovat asutuksen hajanaisuus ja vaikeakulkuisuus. Työryhmän puheenjohtajana toimii Sami Heinonen Varsinais-Suomen liitosta ja varapuheenjohtajana Joni Holmroos Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksestä.

Salon seudun vesistöalue

Salon seudun vesistöaluekokonaisuus koostuu Kiskonjoen-Perniönjoen, Uskelanjoen ja Halikonjoen päävesistöalueista sekä näiden vesistöalueiden väliin jäävistä rannikkoalueista. Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöalue on näistä vesistöalueista suurin ja koostuu kahdesta varsin erilaisesta jokisysteemistä; Kiskonjoesta ja siihen laskevasta Perniönjoesta. Kiskonjoen vesistön virkistyskäyttöarvo on suuri ja osa siitä kuuluu Natura 2000 -verkostoon.

Uskelanjoen ja Halikonjoen vesistöalueet poikkeavat selvästi viereisen Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöalueesta ja ovat tyypillisiä maatalousvaltaisen alueen läpi virtaavia jokivesistöjä. Molemmilla alueilla maatalouden merkitys vesistökuormittajana on merkittävä. Uskelanjoki ja Halikonjoki ovat valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja erityisesti Uskelanjoen ja Rekijoen varrella sijaitsee arvokkaita perinnemaisemia. Työryhmän puheenjohtajana toimii Pirjo Uusitalo Salon kaupungista ja varapuheenjohtajana Hans Vogt Salosta.

Vakka-Suomi

Vakka-Suomen vesistöaluekokonaisuus koostuu Hirvijoen, Mynäjoen, Laajoen ja Sirppujoen vesistöalueista sekä näiden väliin jäävästä ns. välialueesta. Kyseiset päävesistöalueet ovat kaikki varsin pieniä ja järvien lukumäärä on vähäinen. Hirvijoen ja Mynäjoen vesistöalueet ovat tyypillistä lounaissuomalaista eroosioherkkää savikkoaluetta, joissa peltojen osuus on n. 1/3 kokonaispinta-alasta. Laajoen ja Sirppujoen vesistöalueilla sijaitsee happamia sulfaattimaita, mitkä aiheuttavat ajoittain vesistöjen happamuuden. Vakka-Suomen vesistöalueilla on monia tulvaherkkiä alueita etenkin jokivesistöjen alaosissa. Työryhmän puheenjohtajana toimii Jyrki Lammila Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja varapuheenjohtajana Pekka Simula Laitilan kaupungista.

Yhteydenotot ryhmien toimintaa koskien: ylitarkastaja Pekka Paavilainen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Julkaistu 26.8.2013 klo 12.38, päivitetty 16.6.2014 klo 21.52