Taustaa

Rehevöityminen voimakasta rannikon tuntumassa ja sisäsaaristossa

Varsinais-Suomessa merkittävin vesistöjen tilaan vaikuttava tekijä on hajakuormituksesta johtuva rehevöityminen. Varsinais-Suomi on intensiivistä maatalousaluetta ja ravinnekuormituksesta maatalouden osuus on edelleen merkittävä, vaikka toimenpiteitä sen vesistökuormituksen vähentämiseksi on tehty jo paljon. Alueen vesistöjä kuormittavat myös haja-asutus, metsätalous ja paikoitellen turvetuotanto. Varsinais-Suomen vesistöalueilla on hyvin vähän järviä, minkä vuoksi suurin osa valuma-alueelta tulevasta kuormituksesta päätyy nopeasti jokiin ja edelleen rannikkovesiin. Pistekuormituksen vaikutukset ovat merkittävimmät rannikkoalueella, jossa on eniten teollisuutta, asutuksen jätevedenpuhdistamoja sekä kalankasvatusta.

Traktori_veden_äärellä_Kati_Javanainen
Kuva: Kati Javanainen


Varsinais-Suomen suurimmista järvistä yli puolet ja joista yli 90 % on ekologiselta tilaltaan korkeintaan tyydyttävässä tilassa. Rehevöitymisen vaikutukset näkyvät myös Saaristomerellä, josta suurin osa on luokiteltu tyydyttävään ekologiseen tilaan ja jokisuut sekä merenlahdet paikoitellen jopa huonoon ekologiseen tilaan. Saaristomeren tila on viime vuosikymmeninä heikentynyt. Ravinnepitoisuuden kasvu ja rehevöityminen on voimakkainta rannikon tuntumassa ja sisäsaaristossa, mutta ilmiö on havaittavissa selvänä myös ulkosaaristossa. Tilan heikkeneminen paitsi vähentää ainutlaatuisen alueen luonnonarvoja ja virkistyskäyttömahdollisuuksia, myös aiheuttaa taloudellisia menetyksiä vähentämällä tai uhkaamalla monien elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia.

Pro Saaristomeri -ohjelma käynnistyi vuonna 1999

Pro Saaristomeri -ohjelma on edistänyt vuodesta 1999 lähtien vesienhoidon yhteistyötä Saaristomerellä ja sen valuma-alueella. Perustajatahot vuonna 1999 olivat Varsinais-Suomen liitto, Lounais-Suomen ympäristökeskus ja Varsinais-Suomen TE-keskus. Vuoden 2011 alussa allekirjoitettu kolmas yhteistyösopimus linjaa ohjelman toimintaa vuoteen 2015. Ohjelmatoiminnan toteutuksesta ovat sopineet Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Yhteistyösopimuskaudet

  1. 1999-2006 (Lounais-Suomen ympäristökeskus, Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen TE-keskus)
  2. 2007-2013 (Lounais-Suomen ympäristökeskus, Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen TE-keskus)
  3. 2010-2015 (Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen liitto)

Toteutusalueena Saaristomeri ja sen valuma-alue

Ohjelman toteutusalueena ovat Saaristomeri ja siihen laskevien jokien ja purojen valuma-alueet. Ohjelmatyön kohteena ovat ensisijaisesti vesiensuojelu ja Saaristomeren valuma-alueen veden laatu. Näiden ohella tarkastellaan soveltuvin osin vesiympäristöön ja vesiluontoon liittyviä kysymyksiä.

Saaristomeren valuma-alueen, Biosfäärialueen ja Saaristomeren kansallispuiston rajaukset

Julkaistu 26.8.2013 klo 12.38, päivitetty 25.11.2016 klo 10.50