Kuormitus

Ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitus heikentävät Itämeren tilaa. Kuormitusta tulee mereen maalta ja ilmasta sekä pistelähteistä merellä ja rannikolla. Lisäksi sedimenttiin kertyneet ravinteet ja haitta-aineet vaikuttavat vielä pitkään meriekosysteemissä.

Ulkoisella kuormituksella tarkoitetaan valuma-alueelta ja ilman mukana meriveteen päätyvää kuormitusta. Pohjalle kertyneet ravinteet ja haitta-aineet muodostavat meren sisäisiä ravinne- ja haitta-ainevarastoja, joiden vapautumista takaisin veteen kutsutaan sisäiseksi kuormitukseksi. Koska sisäistä kuormitusta on hyvin vaikea hallita, Itämeren maat ovat yhteisesti sopineet ulkoisen kuormituksen vähentämisestä.

Itämeri_kuormitus_logo_iso
 

Ulkoista kuormitusta aiheuttavat mm. luonnonhuuhtouma, maatalouden ravinnepäästöt, metsäojitus, teollisuus, jätevedet, elintarvikejätteet ja muut sivutuotteet. Itämeren kuormituksen tilaa ja kehittymistä seurataan indikaattoreilla.

Indikaattorit suhteessa meren tilaan

Suomen rannikkovesi- ja avomerialueet ovat rehevöitymisen kokonaisarvion mukaan heikossa tilassa. Itämeren maat ovat sopineet HELCOMin puitteissa ravinnekuormituksen vähentämisen tavoitteista. Suomen kuormitusvähennystavoitteet ovat suurimmat Suomenlahdelle, mutta myös Pohjanlahdelle on kuormitusvähennystavoitteita. Ravinnekuormituksesta kertovat indikaattoritiedot löytyvät HELCOM-verkkosivuilta: http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/pollution-load-compilations/.

Haitta-aineiden kuormituksesta kertova indikaattori ei sisällä tavoitearvoja, vaan kuormituksen ajallista muutosta seurataan jokikuormituksesta, pistekuormituksesta sekä haitallisten ja vaarallisten aineiden käyttörekisterin avulla.

Kuormitusindikaattorit:

Lisätietoja:

Julkaistu 19.12.2016 klo 9.55, päivitetty 23.11.2021 klo 12.27