Merenhoidon suunnittelu ja yhteistyö

Alkutalven_merisavua_556
Alkutalven merisavua, Reposaari, Pori, © Kuva: Esa Partanen, YHA-kuvapankki

Tavoitteena meren hyvä tila

Merenhoidon tavoitteena on, että Itämeren hyvä tila saavutetaan viimeistään vuonna 2020. Ympäristöministeriö laatii yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa Suomen kansallisen merenhoitosuunnitelman, joka kattaa Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen. Työhön osallistuvat keskeisesti myös useat valtion tutkimuslaitokset ja virastot. Merenhoitosuunnitelma on EU:n meristrategiapuitedirektiivin edellyttämä meristrategia.

Merenhoitosuunnitelmassa on kolme osaa, jotka päivitetään kuuden vuoden välein:

  1. osa: Arvio meren nykytilasta, hyvän tilan määritelmät ja yleiset ympäristötavoitteet sekä indikaattorit (2018, edellinen versio 2012) 
  2. osa: Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma (2014, tarkistetaan 2020)
  3. osa: Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2016-2021 (2015, tarkistetaan 2021)

Valtioneuvosto hyväksyy merenhoitosuunnitelman. Merenhoito on kytketty kiinteästi vesienhoitoon, joka koskee rannikkovesiä, järviä, jokia ja pohjavesiä.

Tieto meren tilasta ohjaa merenhoitoa

Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti käsittää tarkistetun arvion meren tilasta vuosina 2011–2016. Lisäksi se sisältää arvion meriympäristöön kohdistuvista paineista, tarkistetut määritelmät meriympäristön hyvälle tilalle sekä yleiset tavoitteet ja niihin liittyvät indikaattorit.

Raportti päivittää Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan vuodelta 2012. Merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma päivitetään vuonna 2020 ja toimenpideohjelma vuonna 2021. Kun kaikki osat on tarkistettu, valtioneuvoston odotetaan vuonna 2021 tekevän periaatepäätöksen Suomen tarkistetusta merenhoitosuunnitelmasta.

Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti ja merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan tarkistuksen tausta-aineistot sekä kuulemispalaute ja siihen annetut vastineet:

Itämeren suojelukomissio (HELCOM) julkaisi vuonna 2018 laajan arvion Itämeren tilasta nimeltään State of the Baltic Sea: HELCOM holistic assessment 2011-2016 . Se on toinen Itämeren valtioiden yhdessä laatima kokonaisvaltainen arvio Itämeren ympäristön tilasta ja siihen kohdistuvista paineista. Itämeren EU-jäsenmaat voivat hyödyntää raporttia päivittäessään merenhoitosuunnitelmiensa meriympäristön tilaa koskevia tietoja. Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti rakentuukin pitkälti tälle HELCOM HOLAS II -tilan arvioinnille, mutta tarjoaa Suomen merialueiden osalta sitä tarkempia tietoja.

Aiempi vuonna 2012 hyväksytty Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa sekä sen tausta-aineistot löytyvät alla olevien linkkien takaa. Ne korvautuvat nyt Suomen meriympäristön tila -2018 raportilla ja sen tausta-asiakirjoilla.

Seurantaohjelmalla kootaan tietoa meren tilasta ja siihen kohdistuvista paineista

Seurantaohjelma koostuu 39 alaohjelmasta, joilla kerätään tietoa lajeista, luontotyypeistä, meriveden ominaisuuksista sekä meriympäristöön kohdistuvista paineista. Kullekin alaohjelmalle on määritelty vastuuviranomaiset.

Seurannan ja seurantaohjelman yksityiskohtainen kuvaus on koottu yhteen Suomen merenhoidon seurantakäsikirjaan.

Seurantaohjelma päivitetään vuonna 2020.

Merenhoidon toimenpideohjelma

Toimenpideohjelmassa arvioidaan nykyisten merenhoitotoimien riittävyyttä ja esitetään uusia toimia eri aloille meren hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Ohjelman toimeenpano tapahtuu vuosina 2016 - 2022.

Toimenpideohjelman toteutuksen tilannetta seurataan ja ohjelma päivitetään vuonna 2021.

Julkaistu 13.12.2018 klo 9.22, päivitetty 2.8.2019 klo 13.34