Merenhoidon suunnittelu ja yhteistyö

Alkutalven_merisavua_556
Alkutalven merisavua, Reposaari, Pori, © Kuva: Esa Partanen, YHA-kuvapankki

Tavoitteena meren hyvä tila

Merenhoidon tavoitteena on ollut, että Itämeren hyvä tila saavutetaan viimeistään vuonna 2020. Tavoitetta ei ole saavutettu. Ympäristöministeriö laatii yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa Suomen kansallisen merenhoitosuunnitelman, joka kattaa Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen. Työhön osallistuvat keskeisesti myös useat valtion tutkimuslaitokset ja virastot. Merenhoitosuunnitelma on EU:n meristrategiapuitedirektiivin edellyttämä meristrategia.

Merenhoitosuunnitelmassa on kolme osaa, jotka päivitetään kuuden vuoden välein:

  1. osa: Arvio meren nykytilasta, hyvän tilan määritelmät ja yleiset ympäristötavoitteet sekä indikaattorit (2018) 
  2. osa: Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma (2014, tarkistetaan 2020)
  3. osa: Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2016-2021 (2015, tarkistetaan 2021)

Valtioneuvosto hyväksyy merenhoitosuunnitelman. Merenhoito on kytketty kiinteästi vesienhoitoon, joka koskee rannikkovesiä, järviä, jokia ja pohjavesiä.

Tieto meren tilasta ohjaa merenhoitoa

Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti kuvaa meren tilaa vuosina 2011–2016. Lisäksi se sisältää arvion meriympäristöön kohdistuvista paineista, tarkistetut määritelmät meriympäristön hyvälle tilalle sekä yleiset tavoitteet ja niihin liittyvät indikaattorit.

Merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma päivitetään vuonna 2020 ja toimenpideohjelma vuonna 2021. Kun kaikki osat on tarkistettu, valtioneuvoston odotetaan vuonna 2021 tekevän periaatepäätöksen Suomen tarkistetusta merenhoitosuunnitelmasta.

Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti ja merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan tarkistuksen tausta-aineistot sekä kuulemispalaute ja siihen annetut vastineet:

Itämeren suojelukomissio (HELCOM) julkaisi vuonna 2018 laajan arvion Itämeren tilasta nimeltään State of the Baltic Sea: HELCOM holistic assessment 2011-2016 . Se on toinen Itämeren valtioiden yhdessä laatima kokonaisvaltainen arvio Itämeren ympäristön tilasta ja siihen kohdistuvista paineista. Itämeren EU-jäsenmaat voivat hyödyntää raporttia päivittäessään merenhoitosuunnitelmiensa meriympäristön tilaa koskevia tietoja. Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti rakentuukin pitkälti tälle HELCOM HOLAS II -tilan arvioinnille, mutta tarjoaa Suomen merialueiden osalta sitä tarkempia tietoja.

Seurantaohjelmalla kootaan tietoa meren tilasta ja siihen kohdistuvista paineista

Merenhoitosuunnitelman toisen osan eli seurantaohjelman kuuleminen on käynnissä 20.1.-20.3.2020. Kuulemisen aikana kuka tahansa voi antaa palautetta seurantaohjelmasta ensisijaisesti www.lausuntopalvelu.fi sivuston kautta. Palautetta voi myös lähettää sähköpostitse tai kirjallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi tai ELY Kirjaamo, PL 236, 20101 TURKU).

Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirja ovat nähtävillä 20.1.–20.3.2020 osoitteessa:

Merenhoidon toimenpideohjelma

Toimenpideohjelmassa arvioidaan nykyisten merenhoitotoimien riittävyyttä ja esitetään uusia toimia eri aloille meren hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Ohjelman toimeenpano tapahtuu vuosina 2016 - 2022.

Toimenpideohjelman toteutuksen tilannetta seurataan ja ohjelma päivitetään vuonna 2021.

Merenhoidon suunnittelun edellisen suunnittelukierroksen materiaaleja

Meren tilaraportti vuodelta 2012

Merenhoidon seurantaohjelma vuodelta 2014

Seurantaohjelma koostuu 39 alaohjelmasta, joilla kerätään tietoa lajeista, luontotyypeistä, meriveden ominaisuuksista sekä meriympäristöön kohdistuvista paineista. Kullekin alaohjelmalle on määritelty vastuuviranomaiset.

Seurannan ja seurantaohjelman yksityiskohtainen kuvaus on koottu yhteen Suomen merenhoidon seurantakäsikirjaan.

Seurantaohjelma päivitetään vuonna 2020.

Julkaistu 13.12.2018 klo 9.22, päivitetty 14.1.2020 klo 13.45