Tuulivoimarakentamisessa tarvittavat luontoselvitykset

Tuulimully_Rodeo.jpg
Lounais-Suomeen on suunnitteilla yli 400 uutta tuulimyllyä.  © Rodeo
 

Tuulivoimaloiden rakentamisalueilla tulee tehdä riittävät luontoselvitykset riippumatta siitä tarvitaanko kaavaa vai eteneekö asia suunnittelutarveratkaisulla. Selvitysten tulee keskittyä alueille joissa maankäyttö muuttuu (rakennuspaikat, infra).

Alueilta selvitetään vesilain, metsälain ja luonnonsuojelulain luontokohteet keskittyen etenkin alueille joissa maankäyttö muuttuu.

  • Luonnonsuojelulain 29 §:n luontotyypit (esim. tervaleppäkorpi), myös rajaamattomat
  • Metsälain 10 §:n mukaiset metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt
  • Vesilain pienvedet ja luonnontilaiset uomat

Myös selkeiden uhanalaisten luontotyyppien ”hot-spot” alueiden kuten harjumuodostumien, soiden ja perinnebiotooppikokonaisuuksien osalta tulee selvitää uhanalaiset luontotyypit, jotka arvioitiin maassamme v. 2008. Kaksiosainen raportti ja muuta tietoa asiasta on saatavissa SYKEn nettisivulta Suomen luontotyyppien uhanalaisuus.

Lajikohtaisten maastoselvitysten tarve

Mikäli hankealueella on luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentissa tarkoitetun luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeille (mm. kaikki Suomessa esiintyvät lepakot, liito-orava ja viitasammakko) suotuisaa elinympäristöä ja jos alue sijaitsee lajin levinneisyysalueella, ja etenkin, jos aikaisempia lajihavaintoja on tiedossa, tulee hakijan tehdä kyseisten lajien osalta erillisselvitykset. EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.  

Linnuista erityishuomio tulee kiinnittää törmäys- tai häiriöalttiiden lajien selvittämiseen. Suurista päiväpetolinnuista selvitettäviä ovat Lounais-Suomessa mm. merikotka ja sääksi. Lisäksi voi olla tarpeen selvittää luontodirektiivin lintujen kuten metson tai kaakkurin esiintymistä. Mikäli hanke sijaitsee lintujen tärkeillä muuttoreiteillä, myös muuttava linnusto tulee huomioida.  Selvityksen kohdelajit, laajuus ja menetelmät on syytä sopia etukäteen ELY-keskuksen luonnonsuojeluviranomaisen kanssa.

Vaikutusarvio

Mikäli hankealueella tai toiminnan vaikutusalueella havaitaan luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kohteita (luontotyypit, lajisto), tulee selvitykseen liittää arvio siitä, kuinka hanke vaikuttaa näihin kohteisiin.

Laji- tai luontotyyppirajoituksesta poikkeaminen

Mikäli hankkeeseen liittyy tarve poiketa luonnonsuojelulain mukaisesta laji- tai luontotyyppirauhoituksesta,tulee ELY-keskuksen päätös poikkeamisesta mahdollisuuksien mukaan liittää hakemukseen.

Materiaaleja

Lepakoiden talvehtimispaikkojen kartoitusohje (pdf, 300 kt)

Emma  Kosonen lepakot rakennuksissa (www.lepakko.fi)

Kirjallisuuskatsaus tuulivoiman vaikutuksesta lepakoihin (utu.fi)

Bats in houses – guidance for householders (www.eurobats.org)

Best Practice Guidelines for the Conservation of Bats in the Planning of National Road Schemes (www.nra.ie)

Bats in Traditonal buildings (www.helm.org.uk)

Bat friendly building – information for home owners, architects and policy officers (www.eurobats.org)

Eurobats julkaisut (www.eurobats.org)

Ympäristöministeriön julkaisu OH 4/2012: Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (pdf, 1,7 Mt)

Ramboll: Tuulivoimarakentamisen linnustovaikutukset (pdf, 311 kt)

WWF Suomi: Merikotkien huomioon ottaminen tuulivoimaloita suunniteltaessa (pdf, 718 kt)

SYKE: Metson soidinpaikkojen huomioimisesta tuulivoimarakentamisen yhteydessä (pdf, 470 kt)

Sääksen pesäpaikkojen huomioon ottamiseksi tuulipuistojen suunnittelutyössä (www.saaksisaatio.fi)

Julkaistu 24.9.2013 klo 15.45, päivitetty 19.1.2018 klo 12.13