Turvetuotantoalueilla tarvittavat luontoselvitykset

Kaitaneva.jpg
Suo valmisteltuna luopumaan turpeestaan.  © Ympäristöhallinnon kuvapankki
 

Turvetuottajan tulee olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, jotka selvitetään turvetuotannon lupahakemuksessa. Näistä vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen (luontovaikutukset) ovat yksi tärkeä osa.

Ympäristölupa voidaan myöntää, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, vesilain ja jätelain vaatimukset. Lisäksi ympäristönsuojelulain (YSL) 41 §:n mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa (LSL) ja sen nojalla säädetään.

Turvetuotantoalueiden luontoinventoinnissa on huomioitava erityisesti:

  • Suoyhdistymä, suotyypit, metsämaan luontotyypit; erityispaino uhanalaisten luontotyyppien kuvauksessa. Raportoinnissa tulee arvioida erityisesti suoyhdistymän ja suotyyppien valtakunnallinen ja alueellinen edustavuus.
  • Luonnonsuojelulain 29 §:n luontotyypit (esim. tervaleppäkorpi), myös rajaamattomat
  • Metsälain 10 §:n mukaiset metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt
  • Vesilain pienvedet ja luonnontilaiset uomat

Kasvistokartoitus

Kuvataan alueen kasvisto esittelemällä valtalajit sekä erittelemällä havaitut luontodirektiivin IV (b) lajit, luonnonsuojeluasetuksella rauhoitetut lajit, uhanalaiset lajit ja erityisesti suojeltavat lajit.

Eläimistökartoitus

Kuvataan alueella havaitut nisäkäs-, lintu-, matelija- ja sammakkoeläinlajit sekä selkärangattomista lajeista uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat lajit. Raportoinnissa tulee eritellä havainnot lintudirektiivin liitteessä I mainittujen lajien esiintymisestä sekä kaikkien lajien osalta niiden suojelustatus.

Lajikohtaisten maastoselvitysten tarve

Mikäli hankealueella on luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentissa tarkoitetun luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin, esim. viitasammakon suotuisa elinympäristö, ja jos alue sijaitsee lajin levinneisyysalueella, ja etenkin, jos aikaisempia lajihavaintoja on tiedossa, tulee hakijan tehdä kyseisten lajien osalta erillisselvitykset. Selvityksen kohdelajit, laajuus ja menetelmät on syytä sopia etukäteen ELY-keskuksen luonnonsuojeluviranomaisen kanssa. Muita mahdollisia suoalueilla tavattavia lajeja ovat luontodirektiivin liitteen IV sudenkorennot. Luonnontilaisten soiden osien osalta tulee selvittää Suomen kansainvälinen vastuulaji suovenhokas (Nola karelica)

Vaikutusarvio

Mikäli hankealueella tai toiminnan vaikutusalueella havaitaan luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kohteita (luontotyypit, lajisto), tulee selvitykseen liittää arvio siitä kuinka hanke vaikuttaa näihin kohteisiin.

Turvetuotantoalueen lupahakemuksen luontoselvitykset (Työryhmän muistio 5.2.2009)

Muistiossa esitetään, miten uusissa turvetuotantohankkeissa tehtäviä luontoselvityksiä tulee hyödyntää turvetuotantoalueen lupahakemuksessa. Muistiossa on myös selostettu eri lajien ja luontotyyppien suojelutermistön sisältöä. Muistion tavoitteena on yhdenmukaistaa ja selventää menettelytapoja ja tarvittavien selvitysten sisältövaatimuksia.

Julkaistu 24.9.2013 klo 15.45, päivitetty 22.8.2016 klo 16.08