Vesirakentamisessa ja ruoppaushankkeissa tarvittavat luontoselvitykset

Vuollejokisimpukka300px_Purinlanjoki_lokak2014_RamiLaaksonen.jpg
Vuollejokisimpukat, Purilanjoki.
© Rami Laaksonen

Vesistörakentamishankkeissa on huomioitava alueella tehdyt rauhoitukset ja vaikutukset Natura-alueisiin sekä mm. alapuoliseen vesistöön riittävin arvioinnein. Alue- ja tapauskohtaisesti arvioitavien kasvisto- ja eläimistökartoitusten lisäksi myös uhanalaisten luontotyyppien kartoitus on toisinaan tarpeen vesirakentamishankkeen vaikutusalueella.  Myös mahdollisten haitta-aineiden tai sulfaattimaiden olemassa olo ja liikkeelle lähtö on huomioitava.

Mikäli hankealueella on luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentissa tarkoitetun luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin, esim. vuollejokisimpukan tai meriuposkuoriaisen elinympäristö, ja jos alue sijaitsee lajin levinneisyysalueella - ja etenkin, jos aikaisempia lajihavaintoja on tiedossa -  tulee hakijan tehdä kyseisten lajien osalta erillisselvitykset. Selvityksen kohdelajit, laajuus ja menetelmät on syytä sopia etukäteen ELY-keskuksen luonnonsuojeluviranomaisen kanssa.

Lounais-Suomen vesistöalueilla on tärkeä tehdä lisäksi kaikista suuremmista potentiaalisista virtavesistöistä vuollejokisimpukkakartoitus. Vuollejokisimpukka on luontodirektiivin liitteen IV(a)  laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat suoraan lain mukaan suojeltuja. Lupaa alueen heikentämiseen ei voida pääsääntöisesti myöntää jos on olemassa vaihtoehtoisia ratkaisuja esim. luonnonmukaisen vesistörakentamisen mukaiset ratkaisut.  Inventointitarvetta arvioitaessa voidaan käyttää tapauskohtaista harkintaa: yleensä pienimmät puroluokan virtavedet (valuma-alue alle 50 km2) ovat kuitenkin yleensä sellaisia, että vuollejokisimpukan esiintyminen on epätodennäköistä. 

Rannikkoalueiden ruoppauksien (myös jokien ruoppausten vaikutukset merenlahtiin) yhteydessä tulee erityisesti vanhojen havaintopaikkojen lähellä selvittää vaikutuksia meriuposkuoriaiseen (Macroplea pubipennis). Myös luontodirektiivin korennot on tarpeen selvittää.

Lajirajoituksesta poikkeaminen

Mikäli hankkeeseen liittyy tarve poiketa luonnonsuojelulain mukaisesta laji- tai luontotyyppirauhoituksesta, tulee ELY-keskuksen päätös poikkeamisesta mahdollisuuksien mukaan liittää hakemukseen

Materiaalit

Luonnonmukainen vesirakentaminen (helda.fi)

Vuollejokisimpukka ja meriuposkuoriainen uhanalaisia lajeja (Varsinais-Suomen ELY-keskus, tiedote 15.12.2014)

Kunnostuksen vaikutuksen vuollejokisimpukkaan (doria.fi)

Tulkintaohje vuollejokisimpukan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittämiseksi ja turvaamiseksi vesistötöissä (pdf,  260 kt)

Meriuposkuoriainen (infolehti 24.2.2014, ymparisto.fi)

Meriuposkuoriaisen, Macroplea pubipennis (Coleoptera: Chrysomelidae), levinneisyys ja elinympäristövaatimukset Espoonlahdessa (helda.fi)

Inventointiohjeita sudenkorennot Ruotsista (www.trollslandor.se)

Kokemäenjoen suiston sudenkorentoselvitys 2008 (laajojen kohteiden selvitysesimerkki, pdf, 5,9 Mt)

Julkaistu 26.2.2015 klo 15.39, päivitetty 27.2.2015 klo 16.25