Kaavoituksessa tarvittavat luontoselvitykset

Maansiirtoa rantatontilla_VAR_HeidiSaaristo-Levin.jpg
Maansiirtotöitä rantatontilla.  © Heidi Saaristo-Levin
 

Yleiskaava- ja asemakaava-alueilta selvitetään vesilain, metsälain ja luonnonsuojelulain mukaiset luontokohteet, keskittyen etenkin alueille joissa maankäyttö muuttuu:

  • Luonnonsuojelulain 29 §:n luontotyypit (esim. tervaleppäkorpi), myös rajaamattomat
  • Metsälain 10 §:n mukaiset metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt. Virallisesti metsälakikohteet määrittelee metsäkeskus,  Konsulttien tulisi tehdä aina metsälain kohteiden osalta kaavaselvitysalueella aineistopyyntö Metsäkeskukselle, jotta kaikki mahdollinen etukäteistieto tulisi käyttöön.
  • Vesilain mukaiset pienvedet ja luonnontilaiset uomat

Myös kiistatta arvokkaiden luontotyyppien, kuten harjumuodostumien, soiden ja perinnebiotooppi -kokonaisuuksien osalta tulee selvittää uhanalaiset luontotyypit, jotka arvioitiin maassamme vuonna  2008. Lisätietoa on saatavilla tämän verkkopalvelun Luonto-osiosta.  

Monelle luontotyypille rakentaminen ja maankäytön muutokset ovat tulevaisuudessakin merkittävä uhkatekijä. Erityisesti pienialaiset perinnebiotoopit ja rannikoilla rantaluontotyypit ovat ahtaalla maankäytön tehostuessa. On tärkeää, että kunnat selvityttävät myös uhanalaiset luontotyypit, sillä usein rakennuspaikat pystytään hyvin sovittamaan alueelle, mikäli luontotyyppien sijainnit ovat riittävän ajoissa tiedossa.

Lajikohtaisten maastoselvitysten tarve

Mikäli hankealueella on luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentissa tarkoitetun luontodirektiivin liitteen IV (a) lajille suotuisa elinympäristö, ja jos alue sijaitsee lajin levinneisyysalueella, ja etenkin jos aikaisempia lajihavaintoja on tiedossa, tulee hakijan tehdä kyseisten lajien osalta erillisselvitykset. Selvityksen kohdelajit, laajuus ja menetelmät on syytä sopia etukäteen ELY-keskuksen luonnonsuojeluviranomaisen kanssa. Myös joidenkin muiden uhanalaisten lajien ja lintudirektiivin lintujen selvittäminen voi olla tarpeen ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla.

Julkaistu 24.9.2013 klo 15.45, päivitetty 6.10.2016 klo 14.07