Luontoselvitysten laatiminen

Pikkuneidonlukko_VARELY.jpg

   Pikkunoidanlukko.
   © ELY-keskuksen kuva-arkisto.

Luontoselvityksen laatiminen aloitetaan olemassa olevan tiedon, kuten kasvillisuusinventointien ja linnusto- selvitysten keruulla.  Näin saadaan selville, mitä alueesta jo tiedetään ja mitä asiantuntijat tulee vielä inventoida maastossa. Yksinomaan olemassa olevan tiedon kokoaminen ilman käyntiä paikalla ei yleensä riitä.

Hankealuetta ja sen lähialuetta koskevia luontotietoja on saatavilla monista lähteistä, muttei kootusti yhdestä paikasta. Tietoja saa mm. viranomaisten rekistereistä (mm. uhanalaiset lajit) sekä aiemmista selvityksistä.

Luontoselvityksessä on kiinnitettävä huomiota menetelmän oikeellisuuteen (esim. oikea selvitysajankohta, otosten määrä, teknisesti oikea suoritus, lajiston tuntemus). Nämä on otettava huomioon jo työn suunnitteluvaiheessa. Selvityksen tekijän on oltava aiheeseen perehtynyt, kokenut ja soveltuvan koulutuksen saanut. Tekijän on tunnettava hyvin kohteensa kasvi- ja eläinlajit, luontotyypit, osattava tarvittaessa hahmottaa mahdolliset ekologiset yhteysalueet sekä osattava ilmaista tulokset selkeästi. 

Selvityksessä painopiste on niissä kohteissa, jotka ovat keskeisiä alueen luonnon monimuotoisuuden ilmentäjiä ja joihin kohdistuvia vaikutuksia halutaan selvittää.

Oppaita luontoselvitysten laatimiseen

Airaksinen, Outi: Suomen Natura 2000: Natura 2000 -kohteilta koottavat tiedot. Suomen ympäristökeskus 1996. (Moniste 30.) - 96 s.

Airaksinen, Outi; Karttunen, Krister: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Suomen ympäristökeskus 1998. (Ympäristöopas 46.) - 193 s.

Bäck, Saara; Lindholm, Tapio: Vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen: selvitys vesiensuojelun tavoiteohjelmaa vuotta 2005 varten. Suomen ympäristökeskus 1999. (Suomen ympäristö 364.) - 84 s.

A concept for vegetation studies and monitoring in the Nordic countries. Ed. Jonas Erik Lawesson. Nordic council of Ministers 2000. (TemaNord 2000:517.) - 125 s.

Ehdotus biodiversiteetin tilan valtakunnallisen seurannan järjestämisestä: tutkimus, seuranta ja tietojärjestelmät - asiantuntijaryhmän mietintö. Ympäristöministeriö 2001. (Suomen ympäristö 532.) - 76 s.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman luonnonsuojelubiologiset kriteerit. Ympäristöministeriö 2003. (Suomen ympäristö 634.) - 72 s.

Hakalisto, Sirkka; Nieminen, Sirpa; Kanerva, Tiina: Perinnebiotooppien kasvillisuuden seurantaopas. Metsähallitus, luonnonsuojelu 1998. (Luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A No 48.) - 81 s.

Hakalisto, Sirkka; Tuominen, Seppo: Perinnebiotooppien kasvillisuuden seuranta: kokeiluversio. Metsähallitus 1994. - 101 s.

Handbok i översiktsplanering av naturens mångfald i jordbruksområden. Red. Marjo Heikkilä. Miljöministeriet 2003. (Miljön i Finland 591sv.) - 60 s.

Hellas, Kirsi: Millaiset luontoselvitykset kaavoituksen pohjaksi? - Tekniikka ja kunta 9/2001, s. 26 - 27.

Huttunen, Antti ; Pahtamaa, Tuukka: Luontoselvitykset yleis- ja asemakaavoissa. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2002. (Moniste 24.) - 19 s.

Hämäläinen, Arto: Luonnonsuojelualueiden nykytilan inventointi. Ympäristöministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto  1991. (Selvitys 2/1991.) - 31 s.

Kalliola, Risto; Syrjänen, Kimmo: Kaukokartoitus biologisessa tutkimuksessa. - Luonnon Tutkija 4/1990, s. 156 - 164.

Kanerva, Tiina; Mannerkoski, Ilpo; Alanen, Aulikki: Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhanalaisuusarvioinnin soveltaminen Suomessa. Suomen ympäristökeskus 1998. (Moniste 112.)

Kemppainen, Eija; Mäkelä, Katariina: Luontodirektiivin putkilokasvien seuranta: yleissuunnitelma liitteissä II ja IV mainittujen Suomessa esiintyvien lajien seurannan toteuttamiseksi. Suomen ympäristökeskus 2002. (Moniste  256.) - 65 s.

Koskimies, Pertti: Linnuston seuranta ympäristöhallinnon hankkeissa: ohjeet alueelliseen seurantaan. Vesi- ja ympäristöhallitus 1994. (Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - Sarja B 18.) - 83 s.

Koskimies, Pertti: Suomen linnuston seuranta: linnut ympäristömuutosten ilmentäjinä. Ympäristöministeriö, ympäristön- ja luonnonsuojeluosasto 1987. (Sarja A ; 49.) - 258 s.

Koskimies, Pertti; Väisänen, Risto A.: Linnustoseurannan havainnointiohjeet. 2.p. Helsingin yliopiston eläinmuseo 1988. - 143 s.

Kosteikkojen linnuston suojeluarvo. Timo Asanti [et al]. Suomen ympäristökeskus 2003. (Suomen ympäristö 596.) - 53 s.

Kotiluoto, Riitta; Toivonen, Heikki: Kaukokartoitusmenetelmät, kasvillisuuden tyypittely ja kuviokoko kasvillisuuskartoituksissa. Metsähallitus, luonnonsuojelu 1997. (Luonnonsuojelujulkai­suja Sarja A No 82.) - 73 s.

Kouki, Jari: Luonnon monimuotoisuus valtion metsissä - katsaus ekologisiin tutkimustarpeisiin ja suojelun mahdollisuuksiin. Metsähallitus, luonnonsuojelu 1993. (Luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A No 11.) - 88 s.

Kullberg, Jaakko: Päiväperhosten käyttö ympäristön seurannassa. Vesi- ja ympäristöhallitus 1995. (Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - Sarja A 194.) - 34 s.

Lahti, Tapani; Lampinen, Raimo: Neljästoista kesä: kasviatlas vuonna 1998. - Lutukka 1/1998, s. 3 - 11.

Lammi, Antti: Pienvesien luonnonarvot ja niiden määrittäminen. Vesi- ja ympäristöhallitus 1993. (Monistesarja nro 497.) - 42 s.

Lehikoinen, Esa: Ekologian kenttäkurssit: 1. Lintutuntemus ja -tutkimus. 4. uusittu p. Turun yliopisto, biologian laitos 1997. - 42 s.

Lehtojen hoito-opas. Aulikki Alanen [et al.]. Metsähallitus, luonnonsuojelu 1996. (Luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja B No 26.) - 128 s.

Lindholm, Tapio; Tuominen, Seppo: Etelä-Suomen aarniometsäkartoitus: maastotyöohjeet. Vesi- ja ympäristöhallitus 1991. (Monistesarja Nro 312.) - 50 s.

Lindholm, Tapio; Tuominen, Seppo: Metsien puuston luonnontilaisuuden arviointi. Metsähallitus, luonnonsuojelu 1993. (Luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A No 3.) - 37 s.

LUMO-tutkimusohjelman toteutus 1993 - 1996. Toim. Jukka-Pekka Jäppinen ja Niko Leikola. Suomen ympäristökeskus 1996. (Moniste 32.) - 208 s.

Luonnonsuojelun tietojärjestelmä: luonnonsuojelun tietojärjestelmätyöryhmän mietintö. Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto 1995. (Työryhmän raportti 1/1995.) - 38 s.

Luonnonsuojeluselvitysten laatimisopas. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto 1993. (Opas 5/1993.) - 137 s.

Luonnonsuojelututkimuksen kehittäminen. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto 1988. (Sarja C, 34/1988.) - 113 s.

Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto: tutkinnon perusteet. Opetushallitus 1997. - 15 s.

Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi - menetelmä ja luontotyyppien luokittelu. Toim. Tytti Kontula ja Anne Raunio. Suomen ympäristökeskus 2005. (Suomen ympäristö 765.) - 131 s.

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitteluopas. Toim. Marjo Heikkilä. Ympäristöministeriö 2002. (Suomen ympäristö 591.) - 60 s.

Martikainen, Timo; Nironen, Markku: Luontokuvaukset kaavoituksessa. - Ympäristö ja terveys 3/1993, s. 190 - 194.

Meriluoto, Markku; Soininen, Timo: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Metsälehti Kustannus & Tapio 1998. - 192 s.

Metsien monimuotoisuuden arviointi. Osa 1: lajisto ja metsiköiden rakenne. Toim. Paula Siitonen. Metsähallitus, luonnonsuojelu 1999. (Luonnonsuojelujulkaisuja , Sarja A No 103.) - 184 s.

Mikkola-Roos, Markku: Lintuvesien kunnostus ja hoito. Metsähallitus, luonnonsuojelu 1995. (Luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A No 45.) - 100 s.

Monimuotoinen metsä: metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelman väliraportti. Toim. Erkki Annila. Metsäntutkimuslaitos, Vantaan tutkimuskeskus 1998. (Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 705.) - 335 s.

Mustonen, Kimmo: Luontoselvitykset yleiskaavatason kaavoituksessa : esimerkkinä Särkisalon kirkonkylän osayleiskaava-alueen luontoselvitys. Maantieteen tutkielma. Turun yliopiston maantieteen laitos 2003. - 161 s.

Naturvårdsbiologiska kriterier för handlingsplanen för att säkra biodiversiteten i skogarna i södrä Finland. Miljöministeriet 2004. (Miljön i Finland 634sv.) - 74 s.

Operative methods for mapping and monitoring phytobenthic zone biodiversity in the Baltic Sea : II report of the PHYTOBIOS project. Saara Bäck [et al.]. Nordic Council of Ministers 1998. (TemaNord 1998:568) - 72 s.

Perinnemaisemien inventointiohjeet. Juha Pykälä [et al.]. Vesi- ja ympäristöhallitus 1994. (Monistesarja nro 559.) - 106 s.

Pirinen, Tanja; Seppälä, Outi: Tienvarsikasvillisuuden inventointi. Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 2001. (Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 6/2001.) - 51 s.

Polojärvi, Katja; Luoto, Miska; Heikkinen, Risto: Karttapohjainen tarkastelu geomorfologisten muodostumien suojelutilanteen arvioinnissa. Suomen ympäristökeskus 2000. (Suomen ympäristö 384.) - 48 s.

Putkilokasvien uhanalaisuuden arviointi: lajikohtaiset perustelut. Toim. Veli-Pekka Rautiainen, Terhi Ryttäri, Arto Kurtto ja Henry Väre. Suomen ympäristökeskus 2002. (Suomen ympäristö 593.) - 194 s.

Pääkkönen, Pilvi; Alanen, Aulikki: Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohje. Suomen ympäristökeskus 2000. (Moniste 188.) - 128 s.

Rannikon vedenalaisen kasvillisuusvyöhykkeen seurantaohjelma. Saara Bäck [et al.]. Suomen ympäristökeskus 2000. (Moniste 176.) - 44 s.

Ryttäri, Terhi: Uhanalaisuus uusiksi. - Lutukka 1/1998, s. 15 - 23.

Saarela, Sanna-Riikka: Yleiskaavoituksen luontoselvitykset ja ekologisesti kestävä kehitys : haastattelututkimus nykykäytännöistä ja kehittämismahdollisuuksista. Pro gradu. Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos 2008. - 110 s.

Silver, Timo ; Saarinen, Markku ; Kajava, Sirke: Metsälain 10 § soiden luonnontilan säilyttäminen ja metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen kartoituksen luotettavuus. Loppuraportti 18.1.2008. - 19 s.

Soininen, Timo: Talousmetsien avainbiotooppien tunnistaminen: maastotyöohje, kokeiluversio. Suomen ympäristökeskus 1996. (Moniste 27.) - 108 s.

Somerma, Päivö; Söderman, Guy; Väisänen, Rauno: Valtakunnallisen yöperhosseurannan opas. Vesi- ja ympäristöhallitus 1993. (Monistesarja nro 487.) - 58 s.

Somerma, Päivö; Väisänen, Rauno: Luonnonsuojelualueiden perusselvitykset: perhoset. - Baptria 3/1990, s. 77 - 109.

Suoranta, Asko ; Gustafsson, Esko: Pesivien vesi- ja rantalintujen laskentaohjeet. - Ukuli 1/2006, s. 12 - 19.

Syrjänen, Kimmo; Ryttäri, Terhi: Uhanalaisten kasvien seuranta. Suomen ympäristökeskus 1998. (Ympäristöopas 45.) - 240 s.

Söderman, Guy; Leinonen, Reima; Lundsten, Karl-Erik: Monitoring bumblebees and other pollinator insects. Suomen ympäristökeskus 1997. (Moniste 58.) - 43 s.

Söderman, Tarja: Luontoinventoijien sertifiointiselvitys. Suomen ympäristökeskus 2004. (Moniste 309.) - 42 s.

Söderman, Tarja: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi : kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Suomen ympäristökeskus 2003. (Ympäristöopas 109.) - 196 s.

Teeriaho, Jari: Ehdotus luonnon monimuotoisuuden indikaattoreiksi kunnille. Suomen ympäristökeskus 1998. (Suomen ympäristö 221.) - 95 s.

Toivonen, Heikki; Leivo, Anneli: Kasvillisuuskartoituksessa käytettävä kasvillisuus- ja kasvupaikkaluokitus: kokeiluversio. Metsähallitus, luonnonsuojelu 1993. (Luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A No 14.) - 96 s.

Turvetuotantoalueen lupahakemuksen luontoselvitykset. Työryhmän muistio 5.2.2009. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. - 25 s.

Uhanalaisia kasveja seuraamaan. Terhi Ryttäri [et al.]. - Lutukka 2/1993, s. 42 - 46.

Uhanalaisuuden arviointiperusteet. Toim. Heidi Kaipiainen [et al.]. Suomen ympäristökeskus 1997. (Monisteita 68.) - 79 s.

Uotila, Pertti; Kemppainen, Eija: Suomen uhanalaiset putkilokasvit - ohjeita kasvupaikkojen tarkastajille. - Lutukka 1/1987, s. 3 - 9.

Uotila, Pertti; Pykälä, Juha; Kemppainen, Eija: Katsaus uhanalaisten putkilokasvien alueellisiin selvityksiin. 1994. -  Aquilo Ser. Bot. 33, s. 141 - 149.

Valovirta, Ilmari; Heino, Mikko: Maanilviäiset ympäristön tilan seurannassa. Vesi- ja ympäristöhallitus 1994. (Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja A 185.) - 60 s.

Wermundsen, Terhi: Lepakot kannattaa kartoittaa. - Ympäristö ja Terveys 2/2003, s. 58 - 61.

Virkistysalueiden suunnittelu ja hoito. Toim. Eija Pouta ja Marjo Heikkilä. Ympäristöministeriö 1998. (Ympäristöopas 40.) - 151 s.

Yhtenäisyyttä uhanalaisten kasvien kartoitusmenetelmiin. Eija Kemppainen [et al.]. - Lutukka 2/1993, s. 35 - 41.

Yleispiirteinen biotooppiluokitus. Toim. Seppo Tuominen, Heikki Eeronheimo ja Heikki Toivonen. Metsähallitus, luonnonsuojelu 2001. (Luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja B No 57.) - 60 s.

Julkaistu 24.9.2013 klo 15.46, päivitetty 23.3.2017 klo 13.45