Valtakunnalliset luontoselvitykset

Aapala, Kaisu; Lindholm, Tapio: Valtionmaiden suojellut suot. Metsähallitus, luonnonsuojelu 1995. (Luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A No 48.) - 155 s.

Arvokkaat maisema-alueet: Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Ympäristöministeriö, ympä­ris­tönsuojeluosasto 1993. (Työryhmän mietintö 66/1992.) - 204 s.
   

Kääpiä rungolla_VAR_Perkonoja.jpg
Kääpiä lahoavalla koivunrungolla.  ©  Marjo Perkonoja


Erityissuojelua vaativat vesistöt: Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän mietintö. Ympäristöminis­teriö, ympäristönsuojeluosasto 1992. (Työryhmän mietintö 63/1992.) - 176 s.

Finnish wetlands of international importance: descriptions of present and proposed Ramsar Convention sites. Finnish Environment Agency (FEA), Nature and land use division 1996. - 127 s.

Haapanen, Antti; Paasivirta, Olli: The waterfowl in eutrophic waters in South West Finland. 1973. - Finnish Game Research 33, s. 14 - 26.

Hario, Martti; Stjernberg, Torsten: Itämeren räyskien seurantaprojekti 1984 - 1996. - Linnut-vuosikirja 1996. Toim. Esa Lammi ja Tapio Solonen. BirdLife Suomi 1997, s. 15 - 24.

Heikkilä, Raimo: Suomen suojelemattomat luonnoltaan arvokkaat suot. Vesi- ja ympäristöhallitus 1995. - 420 s.

Hildén, Olavi; Hario, Martti: Muuttuva saaristolinnusto. 1993. - 317 s.

Hjelt, Hjalmar: Conspectus Florae Fennicae I - VII. 1888 - 1926. (Acta Soc. F. F. Fenn. 5, 21, 30, 35, 41, 51, 54.)

Itämeren hyljekannat 1986 - 1990. Toim. Eero Helle ja Olavi Stenman. Maailman Luonnon Säätiö, Suomen Rahasto 1990. (Raportteja Nro 1.) - 76 s.

Kala-atlas: nahkiainen, pikkunahkiainen, lohi, taimen, nieriä, siika, muikku, harjus, toutain, vimpa, rantaneula ja kivisimppu - esiintymät ja kantojen tila. Markku Kaukoranta [et al.]. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 1998. (Kalatutkimuksia No 150.) - 57 s.

Kalaston suojelutyöryhmän muistio. Maa- ja metsätalousministeriö 1996. (Työryhmämuistio MMM 1996:19.) - 65 s.

Kansallismaisema. Toim. Lauri Putkonen. Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto 1993. - 64 s.

Kansallispuistokomitean mietintö. 1976. (Komiteanmietintö 1976: 88.) - 199 s.

Karhu, Niilo: Vihreät jättiläiset, Suomen suurimmat puut. Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet 1995. - 221 s.

Ketoprojekti 1992 - 1995: raportti. Toim. Kati Heikkilä. Suomen luonnonsuojeluliitto 1996. - 79 s.

Lahti, Tapani; Lampinen, Raimo; Kurtto, Arto: Suomen putkilokasvien levinneisyyskartasto. Versio 2.0. Helsingin yliopiston kasvimuseo 1995. - 23 s. + 1604 karttaa tietokantana.

Koskimies, Pertti: Population sizes and recent trends of breeding birds in the Nordic countries: report from a working group under the Nordic Council of Ministers. Vesi- ja ympäristöhallitus 1993. (Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja A 144.) - 47 s.

Kotiranta, Heikki ; Niemelä, Tuomo: Uhanalaiset käävät Suomessa. Toinen, uudistettu painos. Edita 1996. (Ympäristöopas 10.) - 184 s.

Lehtiniemi, Teemu ; Koskimies, Pertti: Uhanalaiset ja harvalukuiset lintulajit Suomessa 2000 - 2001. - Linnut-vuosikirja 2004. Toim. Rauno Yrjölä ja Pekka J. Nikander. BirdLife Suomi 2005, s. 87 - 93.

Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. Ympäristöministeriö 1988. (Komiteanmietintö 1988:16.) - 279 s.

Leikola, Niko: Talouskaloihin kuulumattomien kalalajien kartoitus: väliraportti 1991 - 1994. Vesi- ja ympäristöhallitus 1994. (Monistesarja Nro 603.) - 74 s.

Leppäpirkkojen levinneisyys Suomessa (Coleoptera, Coccinellidae). Olof Biström [et al.]. - Sahlbergia vol. 6 (2001) (painossa).

Liito-orava Suomessa. Maailman Luonnon Säätiö, Suomen Rahasto 1996. (Raportteja Nro 8.) - 80 s. Liito-oravan (Pteromys volans) biologia ja suojelu Suomessa. Ympäristöministeriö 2001. (Suomen ympäristö 459.) - 130 s.

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut luonnonsuojelualueet ja luonnonmuistomerkit. 2. p. Ympä­ris­töministeriö, ympäristönsuojeluosasto 1989. (Sarja B:19) - 190 s.

Luonnonsuojelulain nojalla vuosina 1978 - 1984 rauhoitetut luonnonsuojelualueet ja luonnon­muistomerkit. Matti Osara. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto  1990. (Sarja B:20) - 284 s.

Luontodirektiivin kasvit ja selkärangattomat eläimet: Suomen Natura 2000 -ehdotuksen luonnontieteellinen arviointi. Toim. Jari Ilmonen, Terhi Ryttäri ja Aulikki Alanen. Suomen ympäristökeskus 2001. (Suomen ympäristö 510.) - 177 s.

Maisemanhoito: Maisema-aluetyöryhmän mietintö I. Ympäristöministeriö, ympäristönsuoje­luosasto 1993. (Työryhmän mietintö 66/1992.) - 199 s.

Maisematoimikunnan mietintö. (Komiteanmietintö 1980:44.) - 198 s.

Meri- ja järviluonnon suojelun tarveselvitys: meri- ja järviluonnon suojelutyöryhmän mietintö. Valtion painatuskeskus 1985. (Komiteanmietintö 1985:18.) - 89 s.

Metsien suojelun tarve Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla: Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien suojelun tarve -työryhmän mietintö. Ympäristöministeriö 2000. (Suomen ympäristö 437.) - 284 s.

Nationalparkskommitténs betänkande. 1976. (Kommittébetänkande 1976: 88.) - 202 s.

Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotus. Ympäristöministeriö 1999. (Suomen ympäristö 299.) - 111 s.

Population sizes and trends of birds in the Nordic countries 1978 - 1994. Sten Asbirk [et al.]. Nordic Council of Ministers 1997. (TemaNord 1997:614.) - 88 s.

Putkilokasvien uhanalaisuuden arviointi: lajikohtaiset perustelut. Toim. Veli-Pekka Rautiainen, Terhi Ryttäri, Arto Kurtto ja Henry Väre. Suomen ympäristökeskus 2002. (Suomen ympäristö 593.) - 194 s.

Rantojensuojeluohjelman alueet. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto 1993. (Selvitys 97/1991.) - 143 s.

Retkeilykasvio. Toim. Leena Hämet-Ahti [et al.]. Luonnontieteellinen keskusmuseo & Kasvimuseo 1998. - 656 s.

Riistan jäljille. Toim. Harto Linden, Martti Hario ja Marcus Wikman. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 1996. - 208 s.

Ruhkanen, Marja; Sahlberg, Sari; Kallonen, Seppo: Suojellut metsät valtionmailla vuonna 1991. Metsähallitus, luonnonsuojelu 1992. (Luonnonsuojelujulkaisuja 1.) - 90 s.

Räike, Antti: Valtakunnallinen pienvesi-inventointi: alustavat tulokset vuosilta 1989 - 1993. Vesi- ja ympäristöhallitus 1994. (Monistesarja Nro 588.) - 98 s.

Saaristolinnuston suojelun nykytila Suomen rannikolla. Toim. Mikael Kilpi ja Timo Asanti. Suomen ympäristökeskus 1997. (Suomen ympäristö 103.) - 37 s.

Saukkokannan tila ja seuranta Suomessa. Toim. Ulla-Maija Liukko. Suomen ympäristökeskus 1999. (Suomen ympäristö 353.) - 128 s.

Saulamo, Kari; Lehtonen, Hannu: Vimman biologia ja vimpakantojen tila Suomen rannikolla. Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus 1998. (Kala- ja riistaraportteja nro 130.). - 29 s.

Siirala, Maisa; Lintunen, Petri: Arvokkaille maisema-alueille kohdistuvia hankkeita ja suunni­telmia. Suomen ympäristökeskus 1997. (Moniste 61.) - 301 s.

Skärgårdsboken. Nordenskiöld-Samfundet 1948. - 699 s.

Soidensuojelualueverkon arviointi. Toim. Kaisu Aapala. Suomen ympäristökeskus 2001. (Suomen ympäristö 490.) - 285 s.

Soidensuojelun perusohjelma. Maa- ja metsätalousministeriö 1977. (Komiteanmietintö 1977:48.) - 47 s.

Soidensuojelun perusohjelma II. Maa- ja metsätalousministeriö 1980. (Komiteanmietintö 1980:15.) - 45 lehteä.

Somerma, Päivö: Suomen uhanalaiset perhoset. Suomen ympäristökeskus & Suomen Perhostut­ki­jain Seura 1997. (Ympäristöopas 22.) - 336 s.

Stjernberg, Torsten; Koivusaari, Juhani: Merikotkat palaavat - merikotkakannan kehitys ja pesimätulos Suomessa 1970 - 1994. - Linnut 3/1995, s. 5 - 14.

Stjernberg, Torsten; Koivusaari, Juhani; Högmander, Jouko: Suomen merikotkat 1995 - 1996. - Linnut-vuosikirja 1996. Toim. Esa Lammi ja Tapio Solonen. BirdLife Suomi 1997, s.25 - 32.

Stjernberg, Torsten; Koivusaari, Juhani; Lehtonen, Jouko: Suomen merikotkat 1999 - 2000: kanta kasvaa edelleen. - Linnut-vuosikirja 2000. Toim. Tapio Solonen ja Esa Lammi. BirdLife Suomi 2001, s. 20 - 28.

Stjernberg, Torsten; Koivusaari, Juhani; Nuuja, Ismo: Suomen merikotkakannan kehitys ja pesintätulos 1970 - 89. 1990. - Lintumies 25, s. 65 - 75.

Stjernberg, Torsten ; Koivusaari, Juhani ; Högmander, Jouko ; Ollila, Tuomo ; Ekblom, Hannu: Suomen merikotkat 2003 - 2004 - kanta vahvistuu edelleen. - Linnut-vuosikirja 2004. Toim. Rauno Yrjölä ja Pekka J. Nikander. BirdLife Suomi 2005, s. 14 - 19.

Suojelualueverkoston merkitys eräille nisäkäs- ja lintulajeille. Toim. Antti Below. Metsähallitus, luonnonsuojelu 2000. (Luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A No 121.) - 109 s.

Suomen lajien uhanalaisuus: Uhanalaisten lajien II seurantatyöryhmä. Ympäristöministeriö 2000. - 432 s.

Suomen kartasto: vihko 141 - 143, elävä luonto, luonnonsuojelu. Maanmittaushallitus & Suomen Maantieteellinen Seura 1988. - 32 s.

Suomen linnut CD-facta. WSOY 1997.

Suomen lintuatlas. Toim. Kalevi Hyytiä, Jarmo Koistinen ja Erkki Kellomäki. SLY:n Lintutieto 1983. - 520 s.

Suomen merikotkat 2001 - 2002. Torsten Stjenberg ...[et al.]. - Linnut-vuosikirja 2002, s. 13 - 19.

Suomen merikotkat 2007 - 2008. Torsten Stjernberg ...[et al.]. - Linnut-vuosikirja 2008, s. 14 - 21.

Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto 1994. (Muistio 3/1994.) - 90 s.

Suomen perinnebiotoopit: perinnemaisemaprojektin valtakunnallinen loppuraportti. Maarit Vainio [et al.]. Suomen ympäristökeskus 2001. (Suomen ympäristö 527.) - 163 s.

Suomen puu- ja pensaskasvio. Leena Hämet-Ahti [et al.]. Dendrologian Seura 1992. 2., uud. p. - 373 s.

Suomen suurperhosatlas = Finlands storfjärilsatlas. Toim. Larry Huldén. Anders Albrecht [et al.]. Suomen Perhostutkijain Seura & Luonnontieteellinen keskusmuseo 2000. - 328 s.

Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. Mauri Leivo [et al.]. BirdLife Suomi 2002. (Julkaisuja nro 4.) - 142 s.

Suomen uhanalaiset sammalet. Toim. Sanna Laaka-Lindberg, Susanna Anttila ja Kimmo Syrjänen. Suomen ympä'ristökeskus 2009. (Ympäristöopas). - 347 s.

Suomen uhanalaiset sammalet

Tenhola, Tommi; Yrjönen, Klaus: Metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeät elinympäristöt: kartoitus yksityismetsissä. Väliraportti 1999. Maa- ja metsätalousministeriö 1999,  - 40 s.

Tenhola, Tommi; Yrjönen, Klaus: Viktiga livsmiljöer i skogsnaturen: kartläggning i de privata skogarna. Mellanrapport 1999. Jord- och skogsbruksministeriet 1999. - 40 s.

Terhivuo, Juhani: Provisional atlas and status of populations for the herpetofauna of Finland in 1980 - 92. 1993.  - Annales Zoologici Fennici 30, s. 55 - 69.

Toukohärkä ja kultasiipi: niityt ja niiden hoito. Carl-Adam Hæggström [et al.]. Otava 1995. - 160 s.

Uhanalaiset kasvimme. Toim. Terhi Ryttäri ja Taina Kettunen. Suomen ympäristökeskus & Kirjayhtymä 1997. - 335 s.

Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mietintö. Ympäristöministeriö 1992. (Ko­miteanmietintö 1991:30.) - 328 s.

Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietintö I - III.Ympäristöministeriö 1986. (Komiteanmietintö 1985:43.) - 111 s. + 466 s. + 431 s.

Ulvinen, Tauno; Syrjänen, Kimmo; Anttila, Susanna: Suomen sammalet: levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. Suomen ympäristökeskus 2002. (Suomen ympäristö 560.) - 354 s.

Valta, Matti; Routio, Irene: Suomen lehdot. Otava 1990. - 142 s.

Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma. Ympäristöministeriö, ympäristön- ja luonnonsuoje­luosasto 1984. (Sarja D:6.) - 69 s.

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma: kartat. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto 1989. (Sarja C:44.) - 250 s.

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. Maa- ja metsätalousministeriö 1981. (Komitean mietintö 1981:32.) - 197 s.

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. Maa- ja metsätalousministeriö 1982. - 8 s.

Valtakunnallinen soidensuojelun perusohjelma. Maa- ja metsätalousministeriö 1981. - 164 s.

Vanhojen metsien suojelu valtion mailla Etelä-Suomessa: Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto 1992. (Työryhmän mietintö 70/1992.) - 61 s.

Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa: Vanhojen metsien suojelutyö­ryhmän osamietintö II. Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto 1994. (Työryhmän raportti 2/1994.) - 51 s.

Yöperhosseuranta 1993 - 1997. Guy Söderman [et al.]. Suomen ympäristökeskus 1999. (Suomen ympäristö 303.) - 64 s.

Julkaistu 24.9.2013 klo 15.46, päivitetty 2.3.2015 klo 10.54