Salo

1.1.2009 alkaen, jolloin kuntaliitos Salon, Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kesken

Aspelund, Paula ; Pykälä, Juha: Suomen uhanalaisia lajeja: Kalliorikko (Saxifraga adscendes) : Suojeluohjelma. Suomen ympäristökeskus 2009. (Suomen ympäristö 30/2009). - 74 s.

SY30/2009 Suomen uhanalaisia lajeja: Kalliorikko (Saxifraga adscendens). Suojeluohjelm

Luonnonkasvit Salon seudulla : tietoja vuosilta 1979 - 2007. Koonnut ja toim. Matti Valta. Luontosäde 2009. - 40 s.

Ennen 1.1.2009 kuntaliitosta Salon, Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kesken

Aalto, Marjatta: Archaeobotanical studies at Katajamäki, Isokylä, Salo, South-West Finland. 1982. PACT 7, s. 137 - 147.

Ahola, Markus: Liito-orava Salon Anjalassa: arvio asemakaavan täytäntöönpanon vaikutuksista ja suositus tarvittavista toimenpiteistä esiintymän suojelemiseksi. Turun yliopisto, biologian laitos 2001. - 20 s.

Aulio, Kai; Aulio, Heli: Turku - Helsinki -moottoritien ympäristövaikutukset: osuus Paimio, Vista - Muurla. 1. Luonnonsuojelulliset arvot 2. Pakokaasupäästöjen määrät ja vaikutukset. Turun yliopisto, ympäristönsuojeluopetus 1990. - 56 s.

Halme, Marja-Leena: Varsinais-Suomen rannikon lehtomaiden ravinnetaloudesta. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, biologian laitos 1987. - 118 s.

Heino, Päivi: Veitakkalan linnavuoren maisemanhoitosuunnitelma. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu, Hyvinkää Instituutti, luonnonvara-ala 2004. - 63 s.

Honkala, Juha ; Uppstu, Peter: Viurilanlahden Natura-alueen linnustoselvitys 2004. Lounais-Suomen urbaanit Natura 2000 alueet. Turun kaupunki, Ympäristönsuojelutoimisto 2006. (Julkaisuja 1/2006) - 36 s.

Häyrén, Ernst: Floristiska iakttagelser i Uskela och Halikko, Regio aboensis. 1942. - Mem. Soc. F. F. Fenn. 17, s. 6 - 12.

Kalpa, Arto ; Ikonen, Iiro: Hiidentien maisemanhoitosuunnitelma. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2005. (Moniste 9/2005.) - 39 s.

MO9 Hiidentien maisemanhoitosuunnitelma

Kalpa, Arto ; Lammi, Antti: Salon seudun lehtojen kasvimuutokset 70 vuoden ajanjaksolla. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2005. (Moniste 2/2005.). - 110 s.

Kareila, Reima: Hippiäisen kannanvaihteluista ja reviirikäyttäytymisestä Etelä-Suomessa. - Linnut 1/2000, s. 12 - 16.

Karhumäki, Juhani: Eräiden vähälukuisten pikkulintujen kesäaikaisesta esiintymisestä Salon seudulla 70-luvulla. - Ukuli 1/1980, s. 20 - 24.

Karhumäki, Juhani: Uutta uuttukyyhkystä. - Suomen Luonto 2/1978, s. 82 - 85.

Karhumäki, Juhani: Vähälukuisten tikkojen esiintymisestä pesimäaikana Salon seudulla 1967 - 1977. - Ukuli 1/1979, s. 32 - 37.

Korkiamäki, Päivi: Salon kasvistokartoitus: osa 1. Salon kaupunki, ympäristönsuojelutoimisto 1989. - 38 s.

Kunelius, Aarre: Tulvajärvien vaikutuksesta muuttuvalle linnustolle: tutkimukseni Lounais-Suomen tulvajärvillä vv. 1952 - 57. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, biologian laitos 1958. - 69 s.

Lehmussaari, Ainikki: Salon seudun lehtokasvillisuudesta. Pro gradu -työ. [Turun yliopisto, biologian laitos] 1932. - 91 s.

Leikkonen, Matti; Valta, Matti: Lännenkylmänkukka (Pulsatilla vulgaris) kasvanut Salon Kavilannummella. - Lutukka 4/1987, s. 109 - 113.

Lievonen, Tommi: Teijo-Vuohensaari vesihuoltolinjan rakentamisen vaikutukset Viurilanlahti -Natura 2000 -alueeseen. Pöyry Environment 2006. - 22 s.

Nordqvist, Sven: Liito-oravaselvitys Salon Metsäjaanun asemakaava-alueella 22.-26.3.2004. 2004. - 5 s.

Oja, Jyrki ; Oja, Satu: Isokylän-Toijalan osayleiskaavan luontoselvitys 2007. Suomen Luontotieto 2007. (45/2007). - 17 s.

Oja, Jyrki ; Oja, Satu: Salon Korvenpään louhonalueen luontotyyppi ja liito-oravaselvitys. Suomen Luontotieto 2007. (5/2007). - 9 s.

Pynnönen, Petro ; Nieminen, Marko: Halikon/Salon Viurilanlahden sudenkorentoselvitykset vuonna 2007. Faunatica 2007. - 8 s.

Rautiainen, Veli-Pekka: Salon kasvillisuuskartoitus: osa II, Vuorenmäki, Lehu. Salon kaupunki, ympäristönsuojelutoimisto 1990. - 37 s.

Salon itäinen ohikulkutie (Kt 52), Salo: yleissuunnitelman tarkistus, ympäristöselvitys. Maa ja vesi. - 18 s.

Salon linnustokartoitus 2003. Juha Honkala ...[et al.]. Salon kaupunki & Ympäristötutkimus Metsätähti 2003. - 107 s.

Seppälä, Outi: Salon Breidilän kulttuurikasvit. Suomen Luontotieto 2002. - 6 s.

Valta, Matti: Kesä ollut suotuisa luonnonkasveille: Salossa rehottaa harvinainen nurmikrassi. - Salon Seudun Sanomat 8.9. 2000.

Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Paimio - Muurla: tiesuunnitelmat. Linnustoselvitys: Paimio, Halikko, Salo Muurla. Tielaitos, Turun tiepiiri 1995. - 31 s.

Koskiensuojelulaki (35/1987); soidensuojelun perusohjelma; arvokkaat maisema-alueet; (erityissuojelua vaativat vesistöt)

Halikko

Ennen 1.1.2009 kuntaliitosta Salon, Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kesken

Aalto, Tanja: Alustava kasvillisuuden tarkastuskäynti. Halikko, Kihistenmäki. [Museovirasto] 1999. - 3 s.

Aalto, Tanja: Kasvistoinventointiraportti. Rikala; Halikko, Hirvikallio. [Museovirasto] 1999. - 8 s.

Aulio, Kai; Aulio, Heli: Turku - Helsinki -moottoritien ympäristövaikutukset: osuus Paimio, Vista - Muurla. 1. Luonnonsuojelulliset arvot 2. Pakokaasupäästöjen määrät ja vaikutukset. Turun yliopisto, ympäristönsuojeluopetus 1990. - 56 s.

Gustafsson, Esko; Andelmin, Pertti: Tietoja Viurilanlahden linnustosta. Turun ja Porin lääninhallitus 1983. - 3 s.

Hagner-Wahlsten, Nina: Rekommendationer om beaktande av fladdermössens habitatbehov vid uppgörandet av skötsel- och dispositionsplaner för lundområden - baserat på case-studier i Nagu, Pargas, Halikko och Töfsala. Rapport till Forststyrelsen. 2004. - 25 s.

Halikon kunnan viemärihankkeen vaikutukset Viurilanlahden Natura 2000-alueeseen : Arvio v. 2003 ja maastotutkimustäydennys v. 2004. Jaakko Pöyry Infra, Maa ja Vesi 2004. - 10 s. + 11 s.

Halikonjoen luonnonhoidon yleissuunnitelma. Iiro Ikonen ...[et al.]. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2006. (Suomen ympäristö 36/2006.) - 68 s.

SY36 Halikonjoen luonnonhoidon yleissuunnitelma

Halme, Marja-Leena: Varsinais-Suomen rannikon lehtomaiden ravinnetaloudesta. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, biologian laitos 1987. - 118 s.

Heinonen, Maija-Liisa ; Heinonen, Pekka: Halikon Vuorelanmäen sieni-inventointi vuonna 2003. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2004. - 11 s.

Heinonen, Maija-Liisa ; Heinonen, Pekka: Vaisakon luonnonsuojelualueen sieniselvitys vuonna 2004. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2005. - 27 s.

Honkala, Juha ; Uppstu, Peter: Viurilanlahden Natura-alueen linnustoselvitys 2004. Lounais-Suomen urbaanit Natura 2000 alueet. Turun kaupunki, Ympäristönsuojelutoimisto 2006. (Julkaisuja 1/2006) - 36 s.

Häyrén, Ernst: Floristiska iakttagelser i Uskela och Halikko, Regio aboensis. 1942. - Mem. Soc. F. F. Fenn. 17, s. 6 - 12.

Järventausta, Kari: Perhos- ja vesiperhosinventointi Varesjoen laaksossa ja eräillä Lounais-Suomen soilla vuonna 1995. Metsähallitus 1995. - 17 s.

Kalpa, Arto ; Lammi, Antti: Salon seudun lehtojen kasvimuutokset 70 vuoden ajanjaksolla. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2005. (Moniste 2/2005.). - 110 s.

Kanervo, R.: Halikon Vuorentaan kartanon Vaisakon lehtokasvillisuudesta ja sen sijoittumisesta areaalispektrin valossa. Pro Gradu -työ. 1964.

Korvenpää, Terhi: Halikon Vuorelanmäen luonnonhoitosuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2004. - 79 s.

Kukkonen, Ilkka; Luoto, Jukka: Muinaiskasveja Halikonjoen suussa. 1979. - Hakastarolainen N:o 13, s. 29 - 30.

Kukkonen, Ilkka; Luoto, Jukka; Silkkilä, Onni: Kasvien kertomaa Halikon kirkon liepeiltä. 1982. - Hakastarolainen N:o 16.

Kukkonen, Ilkka; Silkkilä, Onni; Luoto, Jukka: Rikalan muinaissataman kasvit. 1981. - Hakastarolainen N:o 15.

Lehmussaari, Ainikki: Salon seudun lehtokasvillisuudesta. Pro gradu -työ. [Turun yliopisto, biologian laitos] 1932. - 91 s.

Lehtomaa, Leena; Karhunen, Anni: Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma: Halikonjokilaakso. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2002. (Moniste 7/2002.) - 32 s.

Lievonen, Tommi: Teijo-Vuohensaari vesihuoltolinjan rakentamisen vaikutukset Viurilanlahti -Natura 2000 -alueeseen. Pöyry Environment 2006. - 22 s.

Lunnas, Tuuli; Lehtomaa, Leena: Halikon manneralueen luontoinventointi. Luonto- ja maisematutkimus Lehtomaa 1998. - 78 s.

Mäkinen, Anita: Viurilanlahden luonnonolojen selvitys. Turun yliopisto, Saaristomeren tutkimuslaitos 1989. - 28 s.

Nieminen, Marko ; Kunttu, Panu ; Vuorinen, Irmeli: Halikon Märynummen kaava-alueen laajennuksen luontoselvitykset vuonna 2007. Faunatica 2007. - 28 s.

Nupponen, Kari ; Nieminen, Marko ; Sundell, Pekka: Halikon Märynummen kaava-alueen laajennuksen perhosselvitykset vuonna 2008. Faunatica 2008. - 16 s.

Nyman, Antti: Vaisakon luonnonsuojelualueen sieniselvitys. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2004. - 29 s.

Oja, Jyrki ; Oja, Satu: Halikon kunnan Märynummen asemakaava-alueen luontoselvitys. Suomen Luontotieto 2005. (35/2005.) - 11 s.

Oja, Jyrki ; Oja, Satu: Halikon kunnan Märynummen asemakaava-alueen luontoselvityksen täydennys I : Liito-oravaselvitys. Suomen Luontotieto 2006. (11/2006.) - 5 s.

Oja, Jyrki ; Oja, Satu: Isokylän-Toijalan osayleiskaavan luontoselvitys 2007. Suomen Luontotieto 2007. (45/2007). - 17 s.

Parnela, Ari: Halikon pitäjän putkilokasvisto. 1962. - Turun Ylioppilas 9, s. 141 - 187.

Perttula, Pentti: Halikon rantayleiskaavan luontoinventointi. 1991. - 36 s.

Puolasmaa, Arto: Ehdotus Halikon Vaisakon lehtoalueen uhanalaisten lajien suojelemiseksi. Turun yliopisto, biologian laitos, kasvimuseo. - 12 s.

Pynnönen, Petro ; Nieminen, Marko: Halikon/Salon Viurilanlahden sudenkorentoselvitykset vuonna 2007. Faunatica 2007. - 8 s.

Rautiainen, Veli-Pekka: Halikon Vaisakon lehtoalueen kasvillisuuskartoitus. 1984. - 39 s.

Routio, Irene: Kiskon Korkianiemenkallion, Halikon Vuorelanmäen, Iniön Salmisholmin, Korppoon Åvensårin ja Paraisten Pexorholmin lehtojen sekä Paraisten kalkkilouhoksen ympäris­tön maakotilokartoitus 1992. Turun ja Porin lääninhallitus 1992. - 25 s.

Ruusunen, Johanna: Karhunperänrahkan Natura-alueen ennallistamissuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2006. - 44 s.

Saarisalo-Taubert, Annikki: Suomen rannikon vanhat kauppatiet ja Cardamine parviflora. 1963. - Luonnon Tutkija 67, s. 101 - 104.

Silander, Maija: Halikon Raiviston lehdon kasviston muutokset 70 vuoden aikana. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2002. (Moniste 4/2002.) - 24 s.

Silander, Maija: Vaskion Koskenpään tilan kasvillisuus.

Silkkilä, Onni; Luoto, Jukka: Rikalan linnavuoresta ja sen kasvistosta. 1984. - Hakastarolainen N:o 18.

Suni, Juhani: Klinkanmäen luonnonsuojelualueen hoitosuunnitelma: Halikko, Märy. Lounais-Suomen metsälautakunta, Salon aluetoimisto 1994. - 7 s.

Syrjänen, Kimmo: Tietoja Vaisakon alueen sammalista. 1989. - 4 s.

Teiro, Heikki J.: Halikon pitäjän linnusto. 1962. - Turun Ylioppilas 9, s. 102 - 125.

Teiro, Olli: Halikonlahden linnustosta. - Luonnon Tutkija 5/1961, s. 154 - 155.

Vaisakon luonnonsuojelualue: kasvillisuus 1991 - 1993. Elina Raaska [et al.]. Metsäntutkimuslaitos, Tutkimusmetsäpalvelut  1995. (Julkaisusarja 7/1995.) - 91 s.

Vaisakon luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsäntutkimuslaitos, tutkimusaluetoimisto 1990. - 65 s.

Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Paimio - Muurla: tiesuunnitelmat. Linnustoselvitys: Paimio, Halikko, Salo Muurla. Tielaitos, Turun tiepiiri 1995. - 31 s.

Asetus Vaisakon luonnonsuojelualueesta (808/1985); Valtioneuvoston asetus Vaisakon luonnonsuojelualueesta annetun asetuksen 5 '':n kumoamisesta (547/2001); soidensuojelun perusohjelma; lintuvesien­suojeluohjelma; lehtojensuojeluohjelma; arvokkaat maisema-alueet

Kiikala

Ennen 1.1.2009 kuntaliitosta Salon, Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kesken

Haarto, Antti; Mukkala, Veli-Matti; Koponen, Seppo: Tutkimus Rekijokilaakson hyönteisistä ja hämähäkkieläimistä. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2002. (Moniste 5/2002.) - 58 s.

Ikonen, Iiro: An assessment of the favourable conservation status of the Rekijoki river valley habitats. Southwest Finland regional environment centre 2002. (The Finnish Environment 594.) - 123 s.

Ilmonen, Jari: Eräiden Etelä-Suomen lähteiden selkärangatonlajisto, luonnontila ja ennallistamistarve. Käsikirjoitus. 2000. - 21 s.

Ilmonen, Jari; Paasivirta, Lauri: Hyyppärän harjualueen (Kiikala, Somero ja Nummi-Pusula) lähteiden selkärangattomat. 2002. - 14 s. + liitt.

Järventausta, Kari: Perhos- ja vesiperhosinventointi Varesjoen laaksossa ja eräillä Lounais-Suomen soilla vuonna 1995. Metsähallitus 1995. - 17 s.

Kalpa, Arto: Omenajärven kasvillisuus kesällä 1999. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2000. (Moniste 24/2000.) - 44 s.

Kiikalan Hyyppärän harjualueen luonto ja käyttö. Toim. Jukka Arohonka. Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys & Valtakunnallinen harjututkimus 1978. (Raportti 6.) - 58 s.

Kiskonjoen vesistön luonnontaloudellinen kehittämissuunnitelma. Vesi- ja ympäristöhallitus 1993. (Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - Sarja A 161.) - 113 s.

Lindroos, Rami: Omenajärven linnustoselvitys 2001. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2002. (Moniste 6/2002.) - 34 s.

Lundström, Eriika ; Myllyoja, Ilkka ; Karhunen, Anni: Maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma : Kiikala ja Suomusjärvi. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2009. (Raportteja 3/2009). - 81 s.

LOS raportteja 3/2009

Mukkala, Veli-Matti: Rekijoenlaakson kovakuoriaisista ja luteista. 2000. - 1 s.

Nieminen, Marko ; Nupponen, Kari ; Sundell, Robert: Kiikalan Hyyppäränharjun ja lentokentän paahdealueiden perhosten esiselvitys. Faunatica 2004. - 28 s.

Nupponen, Kari ; Nieminen, Marko ; Sundell, Pekka Robert: Kiikalan Hyyppäränharjun ja lentokentän paahdealueiden perhosselvitys 2005 : väliraportti. Faunatica 2005. - 24 s.

Nupponen, Kari ; Nieminen, Marko ; Sundell, Pekka Robert: Kiikalan Hyyppäränharjun ja lentokentän paahdealueiden perhosselvitykset 2005-2006. Faunatica 2007. - 33 s.

Nupponen, Kari ; Nieminen, Marko ; Sundell, Pekka Robert: Uhanalaisten perhosten esiselvitys Turun Kakskerrassa ja Kiikalan Hyyppäränharjulla 2010. Faunatica 2010. – 62 s.

Nurmi, Jaakko: Hyyppärän - Kaskistonnummen harjualue ja sen lähteikkökohteet. 1997. - 2 s. - Katselmuskirja: Salon kaupungin, Halikon kunnan ja Perttelin kunnan hakemus pohjaveden ottamiseksi Herakkaanlähteen ja Kalattomannotkon vedenottamoista Someron kaupungissa ja Kaskistonnummen vedenottamosta Kiikalan kunnassa. Liite 6.

Nurmi, Jaakko; Havia, Pentti; Saaranen, Jukka: Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven kasvisto: alustavat levinneisyyskartat 1994. - 47 s.

Nurmi, Jaakko; Havia, Pentti; Saaranen, Jukka: Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven kasvisto: alustavat levinneisyyskartat 1997. - 48 s.

Oja, Jyrki ; Oja, Satu: Kiikalan Kalattomannotkon ja Kaskistonnummen vedenoton tarkkailuohjelma : Kasvillisuusselvitykset 2007. Suomen Luontotieto 2009. (29/2009). - 17 s.

Paasivirta, Olli: Omenajärven linnusto vuosina 1964 - 1994. 1998. - 29 s.

Paasivirta, Olli: Omenajärven linnusto vuosina 1964 - 1994. 2. p. 1999. - 29 s.

Paukkunen, Juho: Metsähallituksen paahdeympäristöjen hyönteisseurannan myrkkypistiäisaineisto 2005. 2005. - 11 s.

Pimenoff, Susanna; Vuorinen, Esko: E 18 liito-oravakohteiden tarkistus 2002. Luontotieto Keiron 2002. - 17 s.

Pimenoff, Susanna ; Vuorinen, Esko: Valtatie 1 Muurla - Lieviö : liito-oravaseuranta 2004. Luontotieto Keiron 2004. - 20 s.

Rautiainen, Veli-Pekka: Omenajärven kasvillisuuskartoitus v. 1981. 1981. - 4 s.

Rekijokilaakso. [Hyönteisselvitys]. Veli-Matti Mukkala [et al.]. 2001. - 24 s.

Rekijokilaakson luonnonhoidon suunnitelmat. Iiro Ikonen ...[et al.]. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2001. (Alueelliset ympäristöjulkaisut 231.) - 175 s.

Routio, Irene: Maanilviäiskartoituksia Varsinais-Suomen ja Uudenmaan lehdoissa. Metsähallitus, luonnonsuojelu 1996. - 21 s.

Routio, Irene: Maanilviäiskartoitus: Varkaankellarinmäki, Paimio; Varesjoennotko, Kiikala. Metsähallitus 1994. - 5 s.

Rusanen, Pekka: Kiikalan Omenajärven pesimälinnustoselvitys 1996. Metsähallitus, Etelärannikon puistoalue 1996. - 8 s.

Salminen, Jere: Paahdeympäristöjen hyönteisseuranta. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2007. (Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A 172). - 181 s.

Someron-Kiikalan harjuseutukaava, perusselvitykset: pohjaveden suojelu ja maa-ainesten otto, harjualueen maisemaekologinen perusselvitys, harjualueen uhanalainen kasvisto, geofysikaaliset ja geologiset tutkimukset. Turun vesi- ja ympäristöpiiri & Varsinais-Suomen Liitto 1994.

Turkulainen, Soile: Kiikalan kunta, Härjänvatsan osayleiskaava: Luontoselvitys. Pöyry Environment 2008. - 5 s.

Valtatien 1 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Muurla - Lohjanharju (Lieviö): luontoselvityksen täydentäminen, liito-oravaselvitys. Tiehallinto & SITO konsultit 2001. - 47 s. + kartt.

Vilkki, Juha: Lehtonata (Festuca gigantea) Kiikalassa. - Luonnon Tutkija 4/1980, s. 189 - 190.

Vilkki, Juha: Rantakasvillisuusvyöhykkeen kartoitus Kiikalan Omenajärvellä. 1978. - 4 s. Willamo, Heikki: Mitä Natura Kiikalassa suojelee: luontovalokuvaaja Heikki Willamo kertoo kiistellyn vedenottoalueen luonnosta. - Salon Seudun Sanomat 4.11.2000.

Vogt, Hans: Kiikalan - Suomusjärven Omenajärvi: selvitys järven tilasta sekä alustava hoito- ja suojelusuunnitelma. 1983. - 23 s.

Östman, Magnus: Flygfält fristad för fjärilar. - Finlands Natur 5/2006, s. 22 - 25.

Asetus vanhojen metsien suojelusta (1115/1993); Koskiensuojelulaki (35/1987); soidensuojelun perusohjelma; lintuvesiensuojeluohjelma; harjujensuojeluohjelma; vanhojen metsien suojelu; (erityissuojelua vaativat vesistöt)

Kisko

Ennen 1.1.2009 kuntaliitosta Salon, Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kesken

Eisto, Kaija; Ryttäri, Terhi: Lehtonoidanlukon (Botrychium virginianum) suojelusuunnitelma. Vesi- ja ympäristöhallitus, luonnonsuojelututkimusyksikkö 1994. - 29 s.

Harmaja, Harri: Harjusormisara - uusin saralajimme. - Lutukka 2/1986, s. 35 - 38.

Karhumäki, Juhani: Eräiden vähälukuisten pikkulintujen kesäaikaisesta esiintymisestä Salon seudulla 70-luvulla. - Ukuli 1/1980, s. 20 - 24.

Karhumäki, Juhani: Vähälukuisten tikkojen esiintymisestä pesimäaikana Salon seudulla 1967 - 1977. - Ukuli 1/1979, s. 32 - 37.

Kiskonjoen vesistön luonnontaloudellinen kehittämissuunnitelma. Vesi- ja ympäristöhallitus 1993. (Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - Sarja A 161.) - 113 s.

Lammi, Antti; Ikonen, Iiro: Kiskon Korkeaniemenkallion hoito- ja ennallistamissuunnitelma. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2001.

Lampinen, Johanna: Korkianiemenkallion kasvillisuusaluejako puuston ja aluskasvillisuuden mukaan. 1991. - 3 s.

Nummi, Aimo: Kasvillisuusselvitys. Malmberget, Kisko. [Museovirasto] 1996. - 8 s.

Nurmi, Jaakko: Kallioperän vaikutus kasvistoon Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven seudulla Lounais-Suomessa. - Luonnontieteellinen keskusmuseo: vuosikirja 1995, s. 69 - 78.

Nurmi, Jaakko; Havia, Pentti; Saaranen, Jukka: Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven kasvisto: alustavat levinneisyyskartat 1994. - 47 s.

Nurmi, Jaakko; Havia, Pentti; Saaranen, Jukka: Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven kasvisto: alustavat levinneisyyskartat 1997. - 48 s.

Pihlainen, Jouko: Koskikaran Cinclus cinclus pesiminen Varsinais-Suomessa. - Ukuli 1/1998, s. 49 - 51.

Piirainen, Mikko; Nurmi, Jaakko: Miekkavihvilä (Juncus ensifolius) vakiintuneena tulokkaana Varsinais-Suomessa. - Lutukka 3/1996, s. 74 - 77.

Pykälä, Juha: Punavalkun (Cephalanthera rubra) suojelusuunnitelma. Vesi- ja ympäristöhallitus, luonnonsuojelututkimusyksikkö 1992. - 28 s.

Pykälä, Juha: Uhanalainen punavalkku (Cephalanthera rubra) - etelän eksotiikkaa luonnossamme. - Lutukka 2/1992, s. 39 - 50.

Pykälä, Juha; Vuorinen, Soili: Suomen uhanalaiset lajit: Punavalkku (Cephalanthera rubra). Suomen ympäristökeskus 1996. (Suomen ympäristö 76.) - 43 s.

Routio, Irene: Kiskon Korkianiemenkallion, Halikon Vuorelanmäen, Iniön Salmisholmin, Korppoon Åvensårin ja Paraisten Pexorholmin lehtojen sekä Paraisten kalkkilouhoksen ympäristön maakotilokartoitus 1992. Turun ja Porin lääninhallitus 1992. - 25 s.

Routio, Irene: Maakotilokartoitus: Turku Ruissalo, Kisko Korkianiemenkallio, Kisko Malmberg, Kisko Sorronniemi, Lemu Luodonmaa ja Eura Harola. Turun ja Porin lääninhallitus, ympäristö­osasto 1993. - 19 s.

Routio, Irene: Suorasuusulkukotilo (Cochlodina orthostoma) Suomessa. - Luonnon Tutkija 1/2007, s. 16 - 19.

Routio, Irene: Suorasuusulkukotilon (Cochlodina orthostoma) suojelusuunnitelma. - 25 s.

Saarivuo, Emilia: Natura-arviointi osana Salo-Lohja ratalinjan vaihemaakuntakaavan laadintaa : vaikutukset Kiskonjoen latvavedet Natura-alueeseen. Varsinais-Suomen liitto 2011. - 16 s.

Uhanalaisten lajien ja biotooppien hoito: maastokurssi / Perniö - Suomusjärvi - Kisko 22. - 24.8. 1994. Koonnut Hanna Lammi. Suomen ympäristökeskus, luonto- ja maankäyttöyksikkö 1995. - 29 s.

Valta, Matti: Uhanalainen lehtonoidanlukko voimissaan. - Salon Seudun Sanomat 15.9.2002. Willamo, Heikki: Lemulanrinteessä muhii rehevä lehto. - Salon Seudun Sanomat 19.7. 1998

Vuorinen, Esko: Korkianiemenkallion Natura 2000 -alue: kasvillisuuskartoitus Kiskon Korkianiemenkallion Natura 2000 -alueelta (luonnonsuojelulailla toteutettaviksi suunnitellut osat). Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö 1997. - 6 s.

Väre, Henry: Rikasta keto- ja niittykasvillisuutta Kiskon Orijärvellä. - Lutukka 1/1988, s. 26 - 28.

Ylitalo, Miska: Kiskon rantayleiskaavan luontoselvitys. 1998. - 15 s.

Koskiensuojelulaki (35/1987); Metsähallituksen päätös nro 1/01 eräistä Etelä-Suomen luonnonsuojelualueista; soidensuojelun perusohjelma; harjujensuojeluohjelma; lehtojen­suojeluohjelma; rantojensuoje­luohjelma; (erityissuojelua vaativat vesistöt)

Kuusjoki

Ennen 1.1.2009 kuntaliitosta Salon, Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kesken

Järventausta, Kari: Perhos- ja vesiperhosinventointi Varesjoen laaksossa ja eräillä Lounais-Suomen soilla vuonna 1995. Metsähallitus 1995. - 17 s.

Someron-Kiikalan harjuseutukaava, perusselvitykset: pohjaveden suojelu ja maa-ainesten otto, harjualueen maisemaekologinen perusselvitys, harjualueen uhanalainen kasvisto, geofysikaaliset ja geologiset tutkimukset. Turun vesi- ja ympäristöpiiri & Varsinais-Suomen Liitto 1994.

Valta, Matti: Kuusjoen kunnan luontoselvitys. Tmi Luontosäde 1998. - 28 s.

soidensuojelun perusohjelma; vanhojen metsien suojelu

Muurla

Ennen 1.1.2009 kuntaliitosta Salon, Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kesken

Aulio, Kai; Aulio, Heli: Turku - Helsinki -moottoritien ympäristövaikutukset: osuus Paimio,

Vista - Muurla. 1. Luonnonsuojelulliset arvot 2. Pakokaasupäästöjen määrät ja vaikutukset. Turun yliopisto, ympäristönsuojeluopetus 1990. - 56 s.

Karhumäki, Juhani: Eräiden vähälukuisten pikkulintujen kesäaikaisesta esiintymisestä Salon seudulla 70-luvulla. - Ukuli 1/1980, s. 20 - 24.

Karhumäki, Juhani: Vähälukuisten tikkojen esiintymisestä pesimäaikana Salon seudulla 1967 - 1977. - Ukuli 1/1979, s. 32 - 37.

Kiskonjoen vesistön luonnontaloudellinen kehittämissuunnitelma. Vesi- ja ympäristöhallitus 1993. (Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - Sarja A 161.) - 113 s.

Lehmussaari, Ainikki: Salon seudun lehtokasvillisuudesta. Pro gradu -työ. [Turun yliopisto, biologian laitos] 1932. - 91 s.

Muurlanportin asemakaava : luontoselvitys 2006. Luontotieto Keiron 2006. - 14 s.

Pimenoff, Susanna; Vuorinen, Esko: E 18 liito-oravakohteiden tarkistus 2002. Luontotieto Keiron 2002. - 17 s.

Pimenoff, Susanna ; Vuorinen, Esko: Valtatie 1 Muurla - Lieviö : liito-oravaseuranta 2004. Luontotieto Keiron 2004. - 20 s.

Renvall, Thorsten: Muurilan kappelin luonto: ja erittäin sen putkilokasvisto. 1897. - 99 s.

Valtatien 1 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Muurla - Lohjanharju (Lieviö): luontoselvityksen täydentäminen, liito-oravaselvitys. Tiehallinto & SITO konsultit 2001. - 47 s. + kartt.

Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Paimio - Muurla: tiesuunnitelmat. Linnustoselvitys: Paimio, Halikko, Salo Muurla. Tielaitos, Turun tiepiiri 1995. - 31 s.

Koskiensuojelulaki (35/1987); (erityissuojelua vaativat vesistöt)

Perniö

Ennen 1.1.2009 kuntaliitosta Salon, Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kesken

Aalto, Tanja: Kasvistoinventointiraportti. Tiikkinummi; Perniö, Lupaja. [Museovirasto] 1999. - 7 s.

Aalto, Tapio: Makarlanjärven linnusto ja sen arvo vuonna 2005. Lounais-Suomen ympäristökeskus & Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri 2005. - 10 s.

Aaltonen, Ulla: Havaintoja Perniön linnustosta. 1960. - Turun Ylioppilas 7, s. 83 - 92.

Aapala, Kaisu: Lettovilla - esimerkki alueellisesti uhanalaistuneesta lettokasvista. - Soidensuojelualueverkon arviointi. Toim. Kaisu Aapala. Suomen ympäristökeskus 2001. (Suomen ympäristö 490.), s. 183 - 212.

Eisto, Kaija; Ryttäri, Terhi: Lehtonoidanlukon (Botrychium virginianum) suojelusuunnitelma. Vesi- ja ympäristöhallitus, luonnonsuojelututkimusyksikkö 1994. - 29 s.

Heinonen, Maija-Liisa ; Heinonen, Pekka: Perniön Kaapinmäen sieni-inventointi vuonna 2003. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2004. - 9 s.

Heinonen, Maija-Liisa ; Heinonen, Pekka: Perniön Kaapinmäen sieni-inventointi vuonna 2004. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2005. - 10 s.

Hellman, E. A.: Havaintoja suurperhosten (Macrolepidoptera) esiintymisestä kesällä 1944 Strömman kanavalla ja sen lähiympäristössä Perniön ja Kemiön pitäjien rajalla. 1945. - Annales Entomologici Fennici 11, s. 117 - 120.

Härjämäki, Kimmo ; Hagelberg, Eija: Laukanlahti : ruovikkoalueen ja lähiympäristön hoidon ja käytön yleissuunnitelma. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2007. (Raportteja 9/2007.) - 57 s.

Raportteja 9/2007 Laukanlahti

Härjämäki, Kimmo ; Pakkanen, Tuuli: Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma, Perniö. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2007. (Raportteja 4/2007.) - 104 s.

Raportteja 4/2007 LUMO Perniö

Ilmonen, Jari: Eräiden Etelä-Suomen lähteiden selkärangatonlajisto, luonnontila ja ennallistamistarve. Käsikirjoitus. 2000. - 21 s.

Kalpa, Arto: Laukanlahden ja Saarenjärven kasvillisuus ja luontotyypit. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2003. (Moniste 5/2003.) - 43 s.

Kalpa, Arto ; Lammi, Antti: Salon seudun lehtojen kasvimuutokset 70 vuoden ajanjaksolla. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2005. (Moniste 2/2005.). - 110 s.

Karhumäki, Juhani: Eräiden vähälukuisten pikkulintujen kesäaikaisesta esiintymisestä Salon seudulla 70-luvulla. - Ukuli 1/1980, s. 20 - 24.

Karhumäki, Juhani: Vähälukuisten tikkojen esiintymisestä pesimäaikana Salon seudulla 1967 - 1977. - Ukuli 1/1979, s. 32 - 37.

Kiskonjoen vesistön luonnontaloudellinen kehittämissuunnitelma. Vesi- ja ympäristöhallitus 1993. (Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - Sarja A 161.) - 113 s.

Korvenpää, Terhi: Perniön Kaapinmäen luonnonhoitosuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2005. - 46 s.

Kulmala, Hannu: Kasvikartoitus : Kirjakkalan, Mutaisten ja Korvensalmen kaava-alueet lähiympäristöineen. 1998. - 10 s.

Kulmala, Hannu: Kasvikartoitus Laukanlahden kosteikosta. 1998. - 10 s.

Kurtto, Arto: Tatarvita (Potamogeton polygonifolius), viljavuuden vieroksuja. - Lutukka 4/1985, s. 107 - 111.

Laine, Unto: Perniön luonto: kasvistollisista erityispiirteistä. - Perniön Joulu 1960, s. 28 - 33.

Laine, Unto: Perniön pitäjän putkilokasviston pääpiirteet. 1960. - Turun Ylioppilas VII (eripainos). - 81 s.

Lampolahti, Janne: Perniön Latokartanonkosken kasvillisuusselvitys. Hämeen ympäristökeskus 1995. - 4 s.

Lehmussaari, Ainikki: Salon seudun lehtokasvillisuudesta. Pro gradu -työ. [Turun yliopisto, biologian laitos] 1932. - 91 s.

Leikkonen, Matti; Valta, Matti: Lehtonoidanlukko (Botrychium virginianum) Varsinais-Suomes­sa. - Lutukka 3/1989, s. 67 - 70.

Lempiäinen, Terttu: Makrofossiilitutkimuksia Perniön kartanoissa. - Perniö: kuninkaan ja kartanoiden pitäjä. Helsingin yliopisto, arkeologian laitos 1997. (Helsingin yliopiston taidehistorian laitoksen julkaisuja 15.), s. 55 - 60.

Markkanen, Jarmo: Saarenjärven linnustoselvitys 2002. 2002. - 10 s.

Matikainen, Jyrki: Perniön rantakaavan luontoselvitys: Hamarjärven-Pitkäjärven alue. Biota 2000. (Nro 7/2000.) - 13 s.

Mustonen, Kimmo: Kapiteeli Oy, Meri-Teijo, osa-alue D, ranta-asemakaava : luontoselvitys. Suunniitelukeskus 2001. - 3 s.

Nuottajärvi, Marja: Perniön kunta, Lanskalanmäen asemakaava-alueen luontoselvitys. Suunnittelukeskus 2005. - 8 s.

Oja, Jyrki ; Oja, Satu: Perniön Korvenrinteen kaava-alueen luontoarvojen perusselvitys. Suomen Luontotieto 2006. (32/2006.) - 9 s.

Pietiläinen, Petteri: Flos Verbasci, Radix Carophyllatae et Herba Chelidonii: lääke- ja mausteyrttejä Pyhäjoen kuninkaankartanossa. -  Perniö: kuninkaan ja kartanoiden pitäjä. Helsingin yliopisto, arkeologian laitos 1997. (Helsingin yliopiston taidehistorian laitoksen julkaisuja 15.), s. 84 - 88.

Pihlainen, Jouko: Koskikaran Cinclus cinclus pesiminen Varsinais-Suomessa. - Ukuli 1/1998, s. 49 - 51.

Punassuon kasvillisuus : perustilan inventointi kesällä 2002. Insinööritoimisto Paavo Ristola 2002. - 9 s.

Punassuon kasvillisuus : perustilan seuranta kesällä 2003. Insinööritoimisto Paavo Ristola 2003. - 7 s.

Punassuon soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallitus, luonnonsuojelu 1994. (Luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja B No 8.) - 4 s.

Pynnönen, Petro ; Nieminen, Marko: Perniön/Särkisalon Laukanlahden sudenkorentoselvitykset vuonna 2007. Faunatica 2007. - 12 s.

Raunio, Anne: Teijon retkeilyalueen luontoselvitys. Metsähallitus 1991. - 43 s.

Riihimäki, Janne: Selvitys Laukanlahden linnustosta. 1998. - 8 s.

Ruusunen, Johanna: Sahajärven luonnonsuojelualueen hoitosuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2008. - 31 s.

Teijon alue-ekologinen suunnitelma. Niklas Björkqvist [et al.]. Metsähallitus, metsätalous 2001. - 66 s.

Teijon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallitus, luonnonsuojelu 2004. (Luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja B 74.). - 50 s.

Uhanalaisten lajien ja biotooppien hoito: maastokurssi / Perniö - Suomusjärvi - Kisko 22. - 24.8. 1994. Koonnut Hanna Lammi. Suomen ympäristökeskus, luonto- ja maankäyttöyksikkö 1995. - 29 s.

Valovirta, Ilmari: Jokihelmisimpukan ja vuollejokisimpukan suojelutoimet Kiskonjoen Latokartanonkosken kalataloudellisessa kunnostuksessa. Luonnontieteellinen keskusmuseo 1998. - 25 s.

Valovirta, Ilmari: Hamarinkosken ja Saarenkosken pohjapadot Kiskonjoen Natura-alueella. 2006. - 31 s.

Valta, Matti: Lehtoneidonvaipat hurjana Perniössä. - Salon Seudun Sanomat 20.8.1998.

Vuorela, Irmeli: On the vegetational and agricultural history of Perniö, SW Finland : results of pollen and ash residue analysis and 14C-datings. - Ann. Bot. Fenn. 2/1985, s. 117 - 127.

Asetus eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta soidensuojelualueiksi (801/1985); Asetus Hamarijärven luonnonsuojelualueesta (1357/1992); Koskiensuojelulaki (35/1987); Valtioneuvoston päätös Teijon retkeilyalueen perustamisesta (47/1991); soidensuojelun perusohjelma; lintuvesiensuojeluohjelma; lehtojensuojeluohjelma; (erityissuojelua vaativat vesistöt)

Pertteli

Ennen 1.1.2009 kuntaliitosta Salon, Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kesken

Haarto, Antti; Mukkala, Veli-Matti; Koponen, Seppo: Tutkimus Rekijokilaakson hyönteisistä ja hämähäkkieläimistä. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2002. (Moniste 5/2002.) - 58 s.

Halme, Pasi: Perttelin Kajalan-Hähkänän osayleiskaavan luontoselvitys. Jaakko Pöyry Infra, Maa ja Vesi 2003. - 5 s.

Ikonen, Iiro: An assessment of the favourable conservation status of the Rekijoki river valley habitats. Southwest Finland regional environment centre 2002. (The Finnish Environment 594.) - 123 s.

Inkereen asemakaavamuutoksen luontoselvitys. Jaakko Pöyry Infra, Maa ja Vesi 2004. - 7 s.

Kalpa, Arto ; Ikonen, Iiro: Hiidentien maisemanhoitosuunnitelma. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2005. (Moniste 9/2005.) - 39 s.

MO9 Hiidentien maisemanhoitosuunnitelma

Kivi, Maria: Luontoselvitys Perttelin Kalkkimäestä ja Kurajokilaaksosta. Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys 1995. - 53 s.

Pihlainen, Jouko: Koskikaran Cinclus cinclus pesiminen Varsinais-Suomessa. - Ukuli 1/1998, s. 49 - 51.

Rekijokilaakso. [Hyönteisselvitys]. Veli-Matti Mukkala [et al.]. 2001. - 24 s.

Rekijokilaakson luonnonhoidon suunnitelmat. Iiro Ikonen ...[et al.]. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2001. (Alueelliset ympäristöjulkaisut 231.) - 175 s.

Tiainen, Juha ; Seimola, Tuomas: Suurten eteläsuomalaisten peltoalueiden pesimälintujen tiheydet. - Linnut-vuosikirja 2009, BirdLife Suomi 2010, s. 146 - 151.

arvokkaat maisema-alueet; (erityissuojelua vaativat vesistöt)

Suomusjärvi

Ennen 1.1.2009 kuntaliitosta Salon, Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kesken

Aalto, Virpi ; Hietaranta, Seppo: Suomusjärven kunta, Laidikkeen kylä, Sipilän tila, määräala : kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys.  2006. - 10 s.

Aapala, Kaisu: Lettovilla - esimerkki alueellisesti uhanalaistuneesta lettokasvista. - Soidensuojelualueverkon arviointi. Toim. Kaisu Aapala. Suomen ympäristökeskus 2001. (Suomen ympäristö 490.), s. 183 - 212.

Aapala, Kaisu: Lettovillan seurannat kesällä 2009 ja johtopäätöksiä vuosien 2008 ja 2009 havainnoista. Raportti. Metsähallitus ja Lounais-Suomen ympäristökeskus 2009. - 17 s.

Bomanson, Holger; Nurmi, Jaakko: Punavalkku Suomusjärvellä (V). - Lutukka 3/1999, s. 91 - 93.

Eisto, Kaija; Ryttäri, Terhi: Lehtonoidanlukon (Botrychium virginianum) suojelusuunnitelma. Vesi- ja ympäristöhallitus, luonnonsuojelututkimusyksikkö 1994. - 29 s.

Enäjärvi: Suomusjärvi, Sammatti, Karjalohja. Toim. Lauri Paasivirta. Enäjärven suojeluyhdistys ipa. - 31 s.

Havia, Marjatta: Harrastajan tähtihetkiä: Pikkuhanhikki löytyi Manner-Suomesta. - Lutukka 1/1986, s. 9 - 10.

Havia, Pentti ; Nurmi, Jaakko: Upea punavalkkuesiintymä Suomusjärvellä (V). - Lutukka 3/2006, s. 83 - 85.

Havia, Pentti ; Oinonen, Rolf: Enäjärven vesikasvillisuuden kartoitus. 2001. - 5 s.

Hietaranta, Jari: Suomusjärven kunta, Arpalahden metsä : luontoselvitys. Ekotoni 2001. - 19 s.

Kalpa, Arto: Omenajärven kasvillisuus kesällä 1999. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2000. (Moniste 24/2000.) - 44 s.

Kiskonjoen vesistön luonnontaloudellinen kehittämissuunnitelma. Vesi- ja ympäristöhallitus 1993. (Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - Sarja A 161.) - 113 s.

Leikkonen, Matti; Valta, Matti: Lehtonoidanlukko (Botrychium virginianum) Varsinais-Suomessa. - Lutukka 3/1989, s. 67 - 70.

Lindroos, Anita: Kasvillisuus- ja kasvistotutkimuksia Suomusjärven pitäjässä. 1966.  - Luonnon Tutkija 70: lisänide 1966.  - 79 s.

Lindroos, Rami: Omenajärven linnustoselvitys 2001. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2002. (Moniste 6/2002.) - 34 s.

Lundström, Eriika ; Myllyoja, Ilkka ; Karhunen, Anni: Maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma : Kiikala ja Suomusjärvi. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2009. (Raportteja 3/2009). - 81 s.

LOS raportteja 3/2009

Mattila, Olli: Koivikon kallion luonnonsuojelualue : Metso-inventoinnin yhteenvetodokumentti. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2006. - 9 s.

Nurmi, Jaakko: Kallioperän vaikutus kasvistoon Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven seudulla Lounais-Suomessa. - Luonnontieteellinen keskusmuseo: vuosikirja 1995, s. 69 - 78.

Nurmi, Jaakko: Pikkutietoa pikkuhanhikista. - Lutukka 1/1986, s. 10 - 13.

Nurmi, Jaakko; Havia, Pentti; Saaranen, Jukka: Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven kasvisto: alustavat levinneisyyskartat 1994. - 47 s.

Nurmi, Jaakko; Havia, Pentti; Saaranen, Jukka: Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven kasvisto: alustavat levinneisyyskartat 1997. - 48 s.

Paasivirta, Olli: Omenajärven linnusto vuosina 1964 - 1994. 1998. - 29 s.

Paasivirta, Olli: Omenajärven linnusto vuosina 1964 - 1994. 2. p. 1999. - 29 s.

Pihlainen, Jouko: Koskikaran Cinclus cinclus pesiminen Varsinais-Suomessa. - Ukuli 1/1998, s. 49 - 51.

Pimenoff, Susanna; Vuorinen, Esko: E 18 liito-oravakohteiden tarkistus 2002. Luontotieto Keiron 2002. - 17 s.

Pimenoff, Susanna ; Vuorinen, Esko: Valtatie 1 Muurla - Lieviö : liito-oravaseuranta 2004. Luontotieto Keiron 2004. - 20 s.

Pispa, Marjaana; Malkamäki, Elina: Pikkuhanhikin (Potentilla neumanniana) ja sakarahanhikin (P. subarenaria) suojelusuunnitelma : yleinen osa. Vesi- ja ympäristöhallitus, luonnonsuojelututkimusyksikkö 1992. - 23 s.

Pykälä, Juha: Serpentiiniraunioisen (Asplenium adulterinum) suojelusuunnitelma. Vesi- ja ympä­ristöhallitus, luonnonsuojelututkimusyksikkö 1991. - 21 s.

Rautiainen, Veli-Pekka: Omenajärven kasvillisuuskartoitus v. 1981. 1981. - 4 s.

Rautiainen, Veli-Pekka: Suomusjärven Laukkallion uhanalaiset putkilokasvit: esiintyminen ja hoito. 1993. - 13 s.

Rusanen, Pekka: Kiikalan Omenajärven pesimälinnustoselvitys 1996. Metsähallitus, Etelärannikon puistoalue 1996. - 8 s.

Ryömä, Mira: Suomusjärvi, tilan 776-409-3-23 luontoselvitys 2007. Tmi Mira Ranta 2007. - 7 s.

Saarivuo, Emilia: Natura-arviointi osana Salo-Lohja ratalinjan vaihemaakuntakaavan laadintaa : vaikutukset Kiskonjoen latvavedet Natura-alueeseen. Varsinais-Suomen liitto 2011. - 16 s.

Suomusjärven kunta. Keskusta-moottoritie-Lahnajärvi -osayleiskaava, luontoselvityksen täydennys : kuikka ja kaakkuri Suomusjärvellä. Jaakko Pöyry Infra, Maa ja Vesi 2004. - 6 s.

Suoranta, Asko ; Gustafsson, Esko ; Halttunen, Heikki ; Halttunen, Matti: Enäjärvi - monta järveä samassa paketissa. - Ukuli 1/2005, s.58 - 66.

Uhanalaisten lajien ja biotooppien hoito: maastokurssi / Perniö - Suomusjärvi - Kisko 22. - 24.8. 1994. Koonnut Hanna Lammi. Suomen ympäristökeskus, luonto- ja maankäyttöyksikkö 1995. - 29 s.

Valtatien 1 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Muurla - Lohjanharju (Lieviö): luontoselvityksen täydentäminen, liito-oravaselvitys. Tiehallinto & SITO konsultit 2001. - 47 s. + kartt.

Valta, Matti: Suomusjärvellä harvinaisia punavalkkuja. - Salon Seudun Sanomat 28.8.2005.

Valta, Matti: Uhanalainen lehtonoidanlukko voimissaan. - Salon Seudun Sanomat 15.9.2002.

Vilkki, Juha: Rantakasvillisuusvyöhykkeen kartoitus Kiikalan Omenajärvellä. 1978. - 4 s.

Willamo, Heikki: Lemulanrinteessä muhii rehevä lehto. - Salon Seudun Sanomat 19.7. 1998.

Vogt, Hans: Kiikalan - Suomusjärven Omenajärvi: selvitys järven tilasta sekä alustava hoito- ja suojelusuunnitelma. 1983. - 23 s.

Koskiensuojelulaki (35/1987); soidensuojelun perusohjelma; lintuvesiensuojeluohjelma; harjujensuojeluohjelma; lehtojensuojeluohjelma; vanhojen metsien suojelu; (erityissuojelua vaativat vesistöt)

Särkisalo

Ennen 1.1.2009 kuntaliitosta Salon, Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kesken

Aalto, Tapio: Makarlanjärven linnusto ja sen arvo vuonna 2005. Lounais-Suomen ympäristökeskus & Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri 2005. - 10 s.

Härjämäki, Kimmo ; Hagelberg, Eija: Laukanlahti : ruovikkoalueen ja lähiympäristön hoidon ja käytön yleissuunnitelma. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2007. (Raportteja 9/2007.) - 57 s.

Raportteja 9/2007 Laukanlahti

Kalpa, Arto: Laukanlahden ja Saarenjärven kasvillisuus ja luontotyypit. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2003. (Moniste 5/2003.) - 43 s.

Kulmala, Hannu: Kasvikartoitus Laukanlahden kosteikosta. 1998. - 10 s.

Kulmala, Hannu: Luontoselvitys Niksaaren kalastajakylän kasvistosta.1997. - 5 s.

Lies-Niittymäki, Heini: Särkisalon Laukanlahden hoitosuunnitelma. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2004. - 15 s.

Loivaranta, Pekka; Ekblom, Hannu: Särkisalon luontotietoja. Muistio. 25.8. 1994. - 6 s.

Murto, Risto: Pohjois-Euroopalle uusi raunioishybridi, Asplenium x alternifolium subsp. heufleri. - Lutukka 2/1988, s. 45 - 47.

Murto, Risto: Särkisalon luontotietoja ja kommenteja Petun saaren osayleiskaavamuutokseen. 28.8. 1994. - 5 s.

Mustakallio, Pekka: Särkisalon linnusto. 1962. - Turun Ylioppilas 9, s. 126 - 140.

Mustonen, Kimmo: Luontoselvitykset yleiskaavatason kaavoituksessa : esimerkkinä Särkisalon kirkonkylän osayleiskaava-alueen luontoselvitys. Maantieteen tutkielma. Turun yliopiston maantieteen laitos 2003. - 161 s.

Olsoni, B.: Växtfynd i Kimito, Finby och Hitis sommaren 1921. 1925. - Medd. Soc. F. F. Fenn. 48, s. 4 - 5.

Porra, Jouko: Kovakuoriaisfaunaa muutamissa Särkisalon pitäjän kellareisa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, biologian laitos 1933. - 96 s.

Pykälä, Juha: Kalliorikko (Saxifraga adscendens) Suomessa. - Lutukka 4/1989, s. 109 - 124.

Pynnönen, Petro ; Nieminen, Marko: Perniön/Särkisalon Laukanlahden sudenkorentoselvitykset vuonna 2007. Faunatica 2007. - 12 s.

Riihimäki, Janne: Selvitys Laukanlahden linnustosta. 1998. - 8 s.

Söderström, B.: Kärlväxtfloran på Pettulandet i Finby. 1965. - Acta Soc. F. F. Fenn. 78(3), s. 1 - 31.

Tuukki, Eeva; Puolasmaa, Arto: Kuuden uhanalaisen jäkälän Varsinais-Suomen esiintymien tarkastus vuonna 1996. Turun yliopisto, biologian laitos. - 9 s.

Koskiensuojelulaki (35/1987); lintuvesiensuojeluohjelma

Julkaistu 9.10.2013 klo 19.49, päivitetty 9.10.2013 klo 19.47