Alueelliset luontoselvitykset - Lounais-Suomi

Aario, Leo: Kasvistollisia tietoja Pohjois-Satakunnasta. 1931-1932. - Mem. Soc. F. F. Fenn. 7, s. 267-276.

Alanen, Aulikki; Osara, Matti: Tammen suojelu. - Sorbifolia 2/1986, s.

Alhonen, Pentti: Satakunnan luonnon geologinen historia. - Satakunnan historia I, 1. Satakunnan Maakuntaliitto & Satakuntaliitto 1991, s. 13 - 83.
  

Kalliosinisiipi_VAR.jpg
Kalliosinisiipi.  © ELY-keskuksen kuva-arkisto.
  

Asp, Marko: Puulajien ja maaperän vaikutus jalopuumetsien kasvillisuuteen. Tutkielma. Turun yliopisto, biologian laitos 1994. - 47 s.

Auer, A. V.: Lisätietoja jäkälien levinneisyydestä Suomessa. 1943. - Ann. Bot. Soc. "Vanamo" 18, Kasvitieteellisiä tiedonantoja ja kirjoitelmia 13, s. 51 - 77.

Auer, A. V.: Piirteitä rahkasammalista yhdyskuntien muodostajina: etupäässä Lounais-Suomen soissa. [Laudaturkirjoitus]. [Turun yliopisto, biologian laitos] 1934. - 273 s.

Auer, A. V.: Putkilokasvihavaintoja. 1944. - Mem. Soc. F. F. Fenn. 19, s. 57 - 77.

Auer, A. V.: Tietoja sphagnum-lajien levinneisyydestä ja kasvupaikkojen luonteesta Varsinais-Suomessa. 1937. - Ann. Bot. Soc. "Vanamo" 9(5). - 20 s.

Florström, Bruno: Studier över Taraxacum-floran i Satakunta. 1914. - Acta Soc. F. F. Fenn. 39(4). - 124 s.

Gadd, Pehr Adrian; Gummerus, Jacobus: Om sjöfågels wård och ans i finska skärgården. Johan Christ. Frenckell 1769. - 16 s.

Glückert, Gunnar; Tittonen, Jouni: Graniittikalliolta rahkasuolle: geologisesti merkittävät kallio- ja maaperäkohteet Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomen liitto 1999. - 106 s.

Gustafsson, Esko: Törmäpääsky pesivänä Varsinais-Suomessa. - Ukuli 1/2006, s. 20 - 23.

Gustafsson, Esko: Uhanalaisten lintujen esiintyminen Varsinais-Suomessa 1980 - 90 lukujen taitteessa. - Ukuli 2/1994, s. 31 - 34.

Gustafsson, Esko: Varsinais-Suomen uhanalaiset lintulajit. - Ukuli 2/1990, s. 4 - 7.

Haartman, Lars von: Zur Biologie der Wasser- und Ufervögel in Schärenmeer Südwest-Finnlands. 1945. - Acta Zool. Fenn. 44. - 120 s.

Hakila, Raimo: Luonnonsuojelututkimus Satakunnan lintuvesistä. [1970]. - 21 s.

Hakila, Raimo: Merenrantakasveja Satakunnan valtateillä. - Lutukka 4/2010, s. 99 - 102.

Hakila, Raimo: Poski-projekti, kallioalueiden luontokartoitukset Satakunnassa 1998 - 2000. - 7 s. + luontotietolomakkeet.

Hakila, Raimo: Satakunnan luonnonsuojeluselvitys. Kuntakohtaiset luontokartoitusaineistot : Eura - Vampula. Liittyy julkaisuun A:249. Satakuntaliitto 2000. - 2 kansiota.

Hakila, Raimo: Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995 - 1998. Osaraportti 1: luonnontilan hallinnan opas. Satakuntaliitto 1997. (Sarja A: 235.) - 124 s.

Hakila, Raimo: Satakunnan luonnonsuojeluselvitys. Osaraportti II: luontokartoitusaineisto. Satakuntaliitto 2000. (Sarja A: 249.) - 84 s.v

Hakila, Raimo; Kalinainen, Pertti: Satakunnan uhanalaiset kasvit. Satakunnan seutukaavaliitto 1984. (Sarja A:147.) - 65 s.

Haukioja, Erkki; Laine, Hannu: Satakunnan luonnonsuojelu. Satakunnan seutukaavaliitto 1969. (Sarja A:25.)

Haukioja, Markku; Kalinainen, Pertti: Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1976. Satakunnan seutukaavaliitto 1976. (Sarja A:113.)

Heikkilä, Hannu ; Kajava, Sirke: Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt : kartoitus Lounais-Suomen yksityismetsissä 1998 - 2004. Loppuraportti. Lounais-Suomen metsäkeskus 2004. - 28 s.

Heikkinen Risto, Husa Jukka,  Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun ja Porin läänissä. Vesi- ja ympäristöhallitus 1995. (Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - Sarja A 210.) - 321 s.

Heikkinen, Risto; Husa, Jukka: Turun ja Porin läänin inventoidut arvoluokkien 5 ja 6 kallioalueet: yleiskuvaukset ja karttarajaukset, osat I - II. Suomen ympäristökeskus, Luonto- ja maankäyttöyksikkö 1995.

Helppi, Kalevi; Kalinainen, Pertti: Satakunnan lintuvesien inventointia I. - Satakunnan linnut 16/1976, s. 3 - 17.

Hemgård, Gretel; Rosengren, Camilla: Satakunnan kulttuurimaisemat. Satakunnan seutukaavaliitto 1983. (Sarja A:139.) - 212 s.

Himberg, Mikael: Sikens biologi och lekplatser i Skärgårds- och Bottenhavet / Nuotio, Eeva; Koskiniemi, Jarmo: Varsinais-Suomen purotaimenselvitys. Maa- ja metsätalousministeriö, kala- ja riistaosasto 1995. (Kala- ja riistahallinnon julkaisuja Nro 16.) - 61 s.

Hinneri, Sakari: An ecological monograph on eutrophic deciduous woods in the SW archipelago of Finland. Turun yliopisto 1972. (Annales Universitatis Turkuensis. Series A , II. Biologica - geographica - geologica; 50.) - 131 s.

Hinneri, Sakari: Kedot ja ketokasvit - lounaissuomalainen näkökulma. - Lutukka 2/1994, s. 35 - 40.

Hinneri, Sakari: Naamakukkaiskasvien puoliloiset ulkosaaristossa : Seurantatutkimus eteläisellä Selkämerellä ja Kihdillä. - Lutukka 3/2009, s.67 - 82.

Hinneri, Sakari; Lehtomaa, Leena: Ketokasvien ekologiasta lounaisrannikolla ja -saaristossa. - Lutukka 2/1994, s. 41 - 50.

Hooli, Anna-Kaisa: Lounais-Suomen koski-inventointi. Vesihallitus, Turun vesipiirin vesitoimisto 1975. - 49 s.

Hurme, Tuomo; Lampolahti, Janne: Satakunnan uhanalaiset lintulajjit II. - Satakunnan linnut 4/1992, s. 208 - 215.

Jahnsson, Lea: Kovakuoriaisfaunamme lounaisimmista lajeista. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, biologian laitos 1930. - 75 s.

Jutila, Heli: Noidanlukkojahtia Satakunnan perinnemaisemilla. - Lutukka 3/1996, s. 79 - 84.

Jutila, Heli; Pykälä, Juha; Lehtomaa, Leena: Satakunnan perinnemaisemat. Suomen ympäristökeskus 1996. (Alueelliset ympäristöjulkaisut 14.) - 198 s.

Järventausta, Kari: Etelä-Suomen lähteiden ja lähdepurojen vesiperhosista. - Diamina 1999, s. 12 - 17.

Järventausta, Kari: Varsinais-Suomen suurista tammista ja vähän muistakin kookkaista puista. 1985. - Sorbifolia 16, s. 63 - 73.

Kalinainen, Pertti; Hakila, Raimo: Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1984. Satakunnan seutukaavaliitto 1985. (Sarja A:145.) - 197 s.

Kalliomäkien katveessa: Salon seudun luonto. Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys 1984. - 128 s.

Kananoja, Tapio: Turun ja Porin läänin kallioperän suojelu- ja opetuskohteita. Ympäristöministeriö 1997. (Suomen ympäristö 128.) - 205 s.

Kankainen, Sanna: Uhanalaiset putkilokasvit Lounais-Suomen ympäristökeskuksen alueella. Lounais-Suomen ympäristökeskus 1999.

Karhumäki, Juhani; Vienonen, Ari: Salon seudun kosteikot. Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys 1977. - 25 s.

Kemppainen, Ritva ; Lehtomaa, Leena: Satakunnan perinnebiotooppien hoito-ohjelma. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2007. (Raportteja 3/2007.) - 110 s.

Satakunnan perinnebiotooppien hoito-ohjelma

Kemppainen, Ritva ; Lehtomaa, Leena: Varsinais-Suomen perinnebiotooppien hoito-ohjelma. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2008. (Raportteja 15/2008.) - 148 s.

Varsinais-Suomen perinnebiotooppien hoito-ohjelma

Kirkkala, Teija; Ikonen, Iiro: Kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaat pienvedet Varsinais-Suomessa ja Etelä-Satakunnassa. Vesi- ja ympäristöhallitus 1994. (Monistesarja Nro 593.) - 109 s.

Kivi, Maria: Geodiversiteetti luonnonsuojelussa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, geologian laitos 1998. - 120 s.v

Kivi, Maria: Lounais-Suomen kallio- ja maaperän erityispiirteitä: Natura 2000 -ohjelman tueksi. Turun yliopisto, geologian laitos 1996. - 71 s.

Koivukari, Annukka: Salon seudun luontokohdeinventointi. Varsinais-Suomen liitto 2000. - 8 + 44 s.

Kontturi, Osmo; Lyytikäinen Ari: Varsinais-Suomen harjuluonto. Varsinais-Suomen seutukaa­valiitto 1987. (Valtakunnallinen harjututkimus, raportti 36.) - 178 s.

Koskinen, Sami: Porin Lintutieteellisen Yhdistyksen havaintojenkeruualueen kaulushaikarat vuonna 2005. - Satakunnan Linnut 2/2006, s. 60 - 63.

Kukkonen, Ilkka: Tähkätädyke ja Idäntie. - Lutukka 4/1992, s. 103 - 111.

Kunttu, Panu: Kirjokertun pesimäkannan kehitys Lounais-Suomessa. - Linnut-vuosikirja 2008, s. 36 - 43.

Kännö, Sakari: Piirteitä kalojen ja ympyräsuisten esiintymisestä eräissä lounaissuomalaisissa joissa. 1971. - Turun Ylioppilas 15, s. 65 - 107.

Kärenlampi, Lauri: Saaristomeren rantakallioiden maakasvillisuuden ensimmäisten kehitysvaiheiden ornitokoprofiiliset yhdyskunnat. [Turun yliopisto, biologian laitos] 1967. - 108 s.

Kärenlampi, Lauri: Tammivyöhykkeen jäkälistä. 1965. - Turun Ylioppilas 12, s. 87 - 103.

Lagerström, Eva-Lena: Identifiering av värdefulla områden i skärgårdshavet på basen av kärlväxter. Pro gradu. Åbo Akademi, biologi 1995. - 43 s.

Lahti, Aimo: Tulokaskasveja eräillä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Etelä-Hämeen rautatieasemilla ym. - Luonnon Ystävä 5/1918, s. 135 - 136.

Laine, Hannu: Tutkimus Kokemäenjokilaakson seutukaavaliiton alueen maiseman- ja luonnonsuojelukohteista. Satakunnan seutukaavaliitto 1968. (Sarja A: 12.)

Lampolahti, Jaana; Lampolahti, Janne: Satakunnan uhanalaiset lintulajit. - Satakunnan linnut 2/1987, s. 44 - 50.

Lampolahti, Jaana; Lampolahti, Janne: Satakunnan yölaulajat - leviämishistoria, esiintyminen ja muuttoajat. - Satakunnan linnut 4/1990, s. 129 - 157.

Lampolahti, Janne; Nuotio, Kimmo: Pohjois-Satakunnan vesilintukantojen muutokset 1976 - 1991. - Satakunnan linnut 4/1991, s. 149 - 160.

Lampolahti, Janne; Nuotio, Kimmo: Satakunnan suurten järvien vesi- ja lokkilinnusto. - Satakunnan linnut 4/1993, s. 120 - 126.

Lampolahti, Janne; Nuotio, Kimmo: Satakunnan vesilintukantojen kehitys 1991 - 1995. - Satakunnan linnut 1/1996, s. 16 - 20.

Lampolahti, Janne ; Nuotio, Kimmo: Satakunnan vesilintukantojen vaihtelu 1987 - 2002. - Satakunnan linnut 2/2004, s. 63 - 71.

Lampolahti, Janne; Nuotio, Kimmo: Umpeenkasvu köyhdyttää lintuvesiä. - Linnut 4/1993, s. 13 - 17.

Lampolahti, Janne; Syrjanen, Kimmo: Lista Turun ja Porin läänin uhanalaisista maksa- ja lehtisammalista kasvupaikkatietoineen. 1989. - 10 s.

Lehikoinen, Esa; Gustafsson, Esko ja muut: Varsinais-Suomen linnut. Turun lintutieteellinen yhdistys 2003. - 416 s.

Lehto, Janne: Luonnonsuojelu ja sen toteuttaminen Varsinais-Suomessa. Maantieteen tutkielma. Turun yliopisto, maantieteen laitos 1998. - 138 s.

Lehtomaa, Leena: Turun alueen kartanoiden puuvartislajistoista.  Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, biologian laitos 1989. - 49 s.

Lehtomaa, Leena: Varsinais-Suomen perinnemaisemat = Egentliga Finlands vårdbiotoper. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2000. (Alueelliset ympäristöjulkaisut 160.) - 429 s.
Varsinais-Suomen perinnemaisemat_Egentliga Finlands vårdbiotoper_Lounais-Suomen ympäristökeskus 2000.pdf  (18,8 Mt)

Liito-oravan havaintoilmoitukset Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa vuosina 1988 ja 1989. Kansallis-Osake-Pankki & Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri & Satakunnan luonnonsuojelupiiri 1989. - 6 s.

Lohammar, Gunnar; Luther, Hans: Floristiska iakttagelser i sydvästra Finland. 1952. Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 27, s. 118 - 138.

Luonnonsuojelukatsaus 1.3. 1995. Lounais-Suomen ympäristökeskus 1995. (Monistesarja 1/95.) - 32 s.

Luontokohteet ja kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet Säkylän Pyhäjärven etelä- ja lounaispuolisilla alueilla. Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri. - 92 s.

Lyly, Olavi: Selvitys Salon seutukaavan luonnonsuojeluvarausten alueilla Turun ja Porin läänissä tapahtuneesta kehityksestä 1973 - 1977. Turun ja Porin lääninhallitus, ympäristönsuojeluneuvottelukunta 1977. - 7 s.

Lyytikäinen, Ari: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat harjualueet Loimaan seudulla, väliraportti: kertomus POSKI-projektin maastotöistä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen alueella 1997. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 1998. - 8 s.

Lyytikäinen, Ari: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat harjualueet Salon seudulla, väliraportti: kertomus POSKI-projektin maastotöistä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen alueella 1997. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 1998. - 6 s.

Lyytikäinen, Ari: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat harjualueet Turun seudun tutkimusalueella: kertomus POSKI-projektin maastotöistä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen alueella 1999. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 1999. - 5 s.

Malmgren, A. J.: Förteckning öfver lafvar samlade i Satakunta och Södra Österbotten. 1861. - Notis. Sällsk. F. F. Fenn. 7, s. 63 - 86.

Mattila, Jaakko: Kovakuoriaiskartoitukset Lounais-Suomen tammikohteilla vuonna 2011. - 22 s.

Mikkoholman lehmuksista Vaisakon tammiin: Salon seudun lehtoja ja jaloja lehtipuita. Toim. Juha Raisio ja Antti Nyman. Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys 2003. - 109 s.

Multala, Vesa: Peltolintututkimus Varsinais-Suomessa 1984. - Ukuli 3/1984, s. 28 - 38.

Mäkinen, Tiina: Ketojen ekologinen muuntelu ja nykytila Turun seudulla. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, biologian laitos 1996. - 58 s.

Niemi, Mari; Lehesvirta, Timo: Puiden pillipiipareita: kääpäretkellä Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri 1999. - 44 s.

Numers, Mikael von: Distribution, numbers and ecological gradients of birds breeding on small islands in the Archipelago Sea, SW Finland. 1995. - Acta Zool. Fenn. 197. - 127 s.

Numers, Mikael von: Skärväxter i ett område i Skärgårdshavet. 1986. - Nordenskiöld-samfundets Tidskrift 46, s. 20 - 60.

Numers, Mikael von ; Korvenpää, Turkka: 20th century vegetation changes in an island archipelago, SW Finland. - Ecology 2007 (30), s. 789 - 800.

Numminen, Samu: Fladat ja kluuvijärvet Saaristomerellä. Lounais-Suomen ympäristökeskus 1999. (Suomen ympäristö 339.) - 108 s.

Paasio, I.: Pohjois-Satakunnan soiden jäkälistä. 1931. - Ann. Soc. "Vanamo" 15, s. 133 - 151.

Pennanen, Jussi T.: Kokemäenjoen vesistön toutaimen hoito- ja suojeluohjelma. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, kalantutkimusosasto 1987. (Monistettuja julkaisuja No 60.) - 56 s.

Perttula, Pentti: Lounaisen saaristomeren uhanalaiset kasvit I - III. [Metsähallitus] 1992. - 86 s. + liitt.

Pienvesiraporttien yhdistelmä. Iiro Ikonen [et al.]. Lounais-Suomen ympäristökeskus 1998. - 120 s.

Pirinen, Tanja; Seppälä, Outi: Tienvarsikasvillisuuden inventointi. Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 2001. (Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 6/2001.) - 51 s.

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen – loppuraportti Loimaan seudulta. Toim. Juhani Gustafsson. Varsinais-Suomen liitto et al.] 2002. - 70 s. + kartt.

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen – loppuraportti Salon seudulta. Ritva Britschge [et al.]. Varsinais-Suomen liitto [et al.] [2001]. - 79 s.

Pukkila, Jouko: Salon seudun luonto- ja kulttuuriympäristöopas. Salon Seudun Kehittämiskeskus 2003. - 40 s.

Pukkila, Jussi: Liito-oravahavainnot Varsinais-Suomessa 1990-luvulla. Turun luonnonsuojeluyh­distys 1997. - 6 s. + havaintotietueet

Puolasmaa, Arto: Puistoruskokarve (Parmelia acetabulum) Suomessa, erityisesti Varsinais-Suomessa. - Lutukka 1/1987, s. 11 - 15.

Raunio, Anne: Ympäristötietoa Kokemäenjoesta. Satakuntaliitto 1992. (Sarja A:189.) - 165 s.

Rautamäki, Maija: Maakunnallinen maisemaselvitys: Varsinais-Suomi. Varsinais-Suomen seutukaavaliitto 1990. - 108 s.

Rautiainen, Veli-Pekka; Laine, Unto: Varsinais-Suomen uhanalaiset kasvit. Varsinais-Suomen seutukaavaliitto 1989. - 111 s.

Ravanko, Orvokki: Macroscopic green, brown, and red algae in the southwestern archipelago of Finland. Societas pro fauna et flora Fennica 1968. (Acta botanica Fennica 79.) - 50 s.

Reuter, Enzio: Bidrag till kännedomen om Microlepidopterfaunan i Ålands och Åbo skärgårdar. I. Pyralidina, Torticina. 1899. - Acta Soc. F. F. Fenn. 15(5). - 79 s.

Reuter, Enzio: Bidrag till kännedomen om Microlepidopter-faunan i Ålands och Åbo skärgårdar. 1904. - Acta Soc. F. F. Fenn. 26(5). - 66 s.

Reuter, Enzio: Ny komlingar för Ålands och Åbo skärgårdars Macrolepidopterfauna. 1890. - Medd. Soc. F. F. Fenn. 17, s. 29 - 47.

Routio, Irene: Kapeasiemenkotilon (Vertigo angustior) ja pienisiemenkotilon (Vertigo pygmaea) esiintymisestä ja ekologiasta Suomessa. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2008. (Raportteja 20/2008.) - 22 s.

Raportteja 20/2000 Routio

Routio, Irene: Maanilviäiskartoituksia Lounais-Suomen rannikkolehdoissa. Metsähallitus, luonnonsuojelu 1995. - 43 s.

Saarela, Esko: Vanhan asutuksen seuralaiskasvit ja niiden ekologisia erityispiirteitä Turun seudulla. Pro gradu -tutkielma. [Turun yliopisto, biologian laitos] 1971. - 152 s.

Saarela, Esko: Vanhan kulttuurin seuralaiskasvien esiintymisestä ja ekologiasta Turun seudulla. Lisenssiaattitutkielma. Turun yliopisto, biologian laitos 1976. - 81 s.

Salonen, Vesa: POSKI-projektin luonto- ja maisema-arvoselvitys Someron, Kiikalan, Suomusjärven ja Kiskon kunnissa 1997. 1998. - 1 nid.

Salonen, Vesa: POSKI-projektin luonto- ja maisemaselvitys: Kiskon, Muurlan, Perniön, Salon, Perttelin ja Halikon kunnissa 1998. 1999. - 112 s.

Salonen, Vesa: POSKI-projektin luonto- ja maisemaselvitys: Varsinais-Suomi, Lemun, Liedon, Maskun, Nousiaisen, Paimion, Piikkiön, Raision, Ruskon, Rymättylän, Sauvon, Turun ja Vahdon kunnat. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2001. - 59 s.

Salonen, Vesa: POSKI-projektin luonto- ja maisemaselvitys Vakka-Suomessa 1999: Laitila, Mietoinen, Mynämäki, Uusikaupunki, Taivassalo ja Pyhäranta. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2000. - 88 s.

Sarola, Vesa: Varsinais-Suomen liito-oravista vuosina 1980 - 1995; Osa 1. - Ukuli 2/1995, s. 22 - 27.

Sarola, Vesa: Varsinais-Suomen liito-oravista vuosina 1980 - 1995; Osa 2. - Ukuli 1/1996, s. 29 - 34.

Satakunnan harjututkimus 1987 - 1988. Satakunnan seutukaavaliitto 1990. (Sarja A: 168 ; Valtakunnallinen harjututkimus, Selvitysraportti 42/1990.) - 59 s.

Satakunnan linnusto. Toim. Martti Soikkeli. Porin Lintutieteellinen Yhdistys 1984. - 255 s.

Satakunnan luontopolku- ja lintutorniopas. Satakuntaliitto 1994. (Sarja A:215.) - 31 s.

Satakunnan maa-ainesselvitys, I osa: harjualueiden maisemaluokitus. Satakunnan seutukaavaliitto 1988. (Sarja A:151.) - 81 s.

Satakunnan maa-ainesselvitys, II osa: kallioalueiden maisemaluokitus ja louhintakohteet, Porin ja Rauman ympäristöt. Satakunnan seutukaavaliitto 1987. (Sarja A:158.) - 35 s.

Satakunnan maa-ainesselvitys, III osa: kallioalueiden maisemaluokitus. Satakuntaliitto 1992. (Sarja A:185.) - 30 s.

Satakunnan seutukaava 5: seutukaavaselostus. Satakuntaliitto 1996. - 114 s.

Saura, Hanna; Saura, Matti: Luonnonsuojelullisesti arvokkaat pienvedet Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueella. Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri 1993. - 235 s.

Saustamo, Esa: Satakunnan lintutornisuunnitelma. Satakunnan luonnonsuojelupiiri 1996. - 38 s.

Seiskari, P. K.: Piirteitä kohosoittemme linnustosta. - Ornis Fennica 2/1954, s. 41 - 56.

Seppälä, Leila: Lounais-Suomen kalliomänniköistä. Laudatur-työ. [Turun yliopisto, biologian laitos] 1966. - 130 s.

Sevola, Pertti: Vesiin liittyvät luonnon ja maiseman suojelukohteet Lounais-Suomessa. Turun vesipiirin vesitoimisto 1975. - 288 s.

Silkkilä, Onni: Eräiden linnavuorien ja linnaraunioiden kasvistosta 1981 - 82.

Silkkilä, Onni; Koskinen, Aarre: Lounais-Suomen kulttuurikasvistoa : eräiden kartanoiden, kirkkojen, pappiloiden ja virkatalojen kasvistosta = Kulturfloran i Sydvästra Finland: om floran vid några gamla herrgårdar, kyrkor, prästgårdar och boställen. Turun maakuntamuseo 1990.  (Raportteja 12.) - 64 s.

Silkkilä, Onni; Koskinen, Aarre; Virtanen, T.: Täydentäviä tietoja eräiden linnavuorien ja linnaraunioiden kasvistosta. - 18 s.

Simming, Th.: Förteckning öfver i Satakunta och Södra Österbotten observerade Ormbunkar, Mossor och Characéer. 1861. - Notis. Sällsk. F. F. Fenn. 7, s. 43 - 62.

Simming, Th.; Karsten, P. A.; Malmgren, A. J.: Botanisk resa till Satakunta och Södra Österbotten: med understöd af Sällskapet pro Fauna et Flora Fennica, verkställd sommaren 1859. 1861. - Notis. Sällsk. F. F. Fenn. 7, s. 1 - 42.

Simojoki, Tuulikki: Varsinais-Suomen saaristometsät. Varsinais-Suomen maakuntaliitto 1975. (Maakuntapoliittisia julkaisuja 4.) - 103 s.

Suominen, Juha: Satakunnan kämmekät - yleisetkin lajimme vähenevät. - Lutukka 2/1987, s. 40 - 45.

Suojelualueverkon merkitys metsälajistolle: lehtojen putkilokasvit, metsien lahopuukovakuoriaiset, havu- ja sekametsien linnut. Risto Heikkinen [et al.]. Suomen ympäristökeskus 2000. (Suomen ympäristö 440.) - 132 s.

Suoranta, Asko; Rautanen, Hannu: Lintuvesi-inventoinnit Varsinais-Suomessa vuosina 1970 - 77. Turun Lintutieteellinen Yhdistys 1980. - 60 s.

Sydänoja, Asko: Saaristomeren ja Selkämeren fladat. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2008. (Raportteja 1/2008). - 71 s.

Saaristomeren ja Selkämeren fladat (LOS 1/2008)

Syrjänen, Kimmo: Rantakatkero (Gentianella uliginosa) Lounais-Suomen ympäristökeskuksen (LOS) alueella: kesän 2000 tarkistusten tulokset. 2000. - 22 s.

Tapana, Pentti: Tammi (Quercus robur L.) Lounais-Suomen mantereella. 1958. - Turun Ylioppilas 5, s. 29 - 66.

Tiainen, Juha; Rintala, Jukka; Stigzelius, Johanna: Keväällä metsästettävien merilintujen esiintyminen ja runsaus Suomen eteläisillä ja lounaisilla saaristoalueilla syksyllä 2000. 2001. - Suomen Riista 47, s. 30 - 51.

Tiainen, Juha; Rintala, Jukka; Stigzelius, Johanna: Utbredning och höstförekomst av vårjaktfåglar. - Skärgård 2/2003, s. 94 - 111.

Tolvanen, Harri: Saaristomeren tombolot. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2000. (Suomen ympäristö 432.) - 78 s.

Toola, Pekka: Varsinais-Suomen ruisrääkät 1995 - 1996. - Ukuli 2/1997, s. 30 - 31.

Turun tiepiirin yleiset tiet ja luonnonympäristö. Tielaitos, Turun tiepiiri 1996. - 97 s.

Turun seudun tekopohjavesihanke: putkilinjan luontoselvitykset 2002. Toim. Juha Kääriä. Turun Seudun Vesi Oy 2003. (Julkaisu 2/2003.) – 52 s.

Tutkimuksia Turun seudun soilla 1976. Toim. Jouko Lehtonen. Varsinais-Suomen luonnonsuojeluyhdistys. - 54 s.

Vakka-Suomi: merestä maaksi.Vakka-Suomen luonnonystävät 1994. - 197 s.

Valkama, Jari; Lampolahti, Janne: Kangaskiurukannan menneisyys, nykytila ja tulevaisuus Satakunnassa. - Satakunnan linnut 1/1992, s.17 - 22.

Valkama, Jari; Lehikoinen, Esa: Present occurence and habitat selection of the Wood Lark Lullula arborea in SW-Finland. 1994. - Ornis Fennica 71: s. 129 - 136.

Valkama, Jari; Lehikoinen, Esa; Virtanen, Hannu; Lampolahti, Janne: Kangaskiurun esiintymisestä Turun ja Porin läänissä 1960 - 1991. - Ukuli 1/1992, s. 4 - 14.

Valkama, Jari; Virtanen, Hannu; Lehikoinen, Esa: Kangaskiurun kannanarvion täsmentäminen heikosti tunnetuilla alueilla ja reviirien habitaatinkuvaus Varsinais-Suomessa 1992. - 7 s.

Valta, Matti: Fiilaruahoi ja muitki kukkassi: kasviretkellä Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri 1996. - 40 s.

Valta, Matti: Luonnonkasvit Salon seudulla : tietoja vuosilta 1979 - 2007. Luontosäde 2009. - 40 s.

Valta, Matti; Luoto, Jukka: Kevätsaran (Carex caryophyllea) ja muinaisen asutuksen yhteyksistä Varsinais-Suomessa, erityisesti Salon seudulla. - Lutukka 2/1991, s. 40 - 47.

Varsinais-Suomen linnut. Esko Gustafsson [et al.]. (käsikirjoitus) 2001.

Varsinais-Suomen luontopolkuopas. Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri & Varsinais-Suomen Liitto 1994. - 32 s.

Varsinais-Suomen suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus. Helmer Tuittila [et al.]. Geologian Tutkimuskeskus & Varsinais-Suomen Seutukaavaliitto 1988. - 248 s.

Varsinais-Suomen suurperhosfauna 1870 - 1987. Kari Järventausta [et al.]. Varsinais-Suomen suurperhosten kartoitustyöryhmä 1988. - 151 s.

Varsinais-Suomen tieluonnon inventointi- ja hoitopilotti. Tiehallinto, Turun tiepiiri 2000. - 28 s.

Velmala, Lasse: Tieteelliset suojelukohteet Lounais-Suomen Seutukaavaliiton alueella. - 27 s.

Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen yhdistelmä: selostusosa. Varsinais-Suomen liitto 1996.

Vinberg, Leena: Turun ja Porin läänin uhanalaiset eliölajit: luettelo hävinneistä (H), erittäin uhanalaisista (E) ja vaarantuneista (V) eliölajeista. Turun ja Porin lääninhallitus, ympäristöosasto 1993. - 34 s.

Vuorela, Irmeli: Satakunnan kasvillisuuden historia ja siitepölyanalyysit. – Sarka 2001 - 2002: Satakunnan Museon vuosikirja. Satakunnan Museo 2003, s. 68 - 76.

Ympäristön tila Satakunnassa. Toim. Heli Lehtinen. Suomen ympäristökeskus 1995. - 112 s.

Ympäristön tila Varsinais-Suomessa. Toim. Leena Nurmela. Vesi- ja ympäristöhallitus 1994. - 120 s.

Zetterman, A. J.; Brander, A. E.: Bidrag till sydvestra Finlands flora. 1867. - Notis. Sällsk. F. F. Fenn. 7, s. 1 - 29.

Julkaistu 24.9.2013 klo 15.43, päivitetty 27.2.2015 klo 13.15