Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Etelä-Savoon perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista

Tiedote 23.4.2018 klo 15.35

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Etelä-Savon maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon.

Etelä-Savoon on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 24 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 9 430 hehtaaria. Lisäksi ympäristöministeriön asetuksella perustettaisiin 95 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 2 320 hehtaaria. Näistä vesialueita olisi noin 250 hehtaaria.

Alueet sijaitsevat Enonkosken, Heinäveden, Hirvensalmen, Joroisten, Juvan, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Pieksämäen, Puumalan, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan kuntien alueella. Yksi suojelualueista sijaitsisi osin Varkaudessa Pohjois-Savon maakunnassa.

Suojeltaviksi ehdotettujen alueiden luonnonarvot ovat huomattavat. Kokonaisuus edustaa monipuolisesti Etelä-Savon maakunnan vanhoja metsiä, soita sekä järvi- ja saaristoluontoa. Metsäluonnon kannalta laajimpia ovat Kakonsalon, Kivimäensalon ja Lohikosken luonnonsuojelualueet (yhteensä noin 3000 hehtaaria). Puulaveden ja Kyyveden suojelualueet ovat pinta-alaltaan laajoja ranta- ja saaristoluonnon kokonaisuuksia (yhteensä noin 1700 hehtaaria). Mukana on merkittäviä suolajiston ja -linnuston elinympäristöjä.

Metsästäjät ovat alueiden tärkeitä käyttäjiä, ja alustavissa keskusteluissa on esitetty runsaasti näkökantoja metsästyksen järjestämisestä. Luonnonsuojelulain mukaan eteläisessä Suomessa sijaitsevilla luonnonsuojelualueilla metsästys on pääsääntöisesti kiellettyä, kun taas pohjoisen luonnonsuojelualueilla se on pääsääntöisesti sallittua. Esimerkiksi hirven ajo ja vieraslajien pyynti on kuitenkin Metsähallituksen luvalla mahdollista kaikilla perustettavilla luonnonsuojelualueilla. Valtioneuvoston asetuksella voi tämän lisäksi sallia metsästystä, jos se ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta tai haittaa alueen muuta käyttöä. Lausunnoilla olevan valtioneuvoston asetusluonnoksen mukaan hirven, metsäjäniksen, rusakon ja villisian metsästys sallittaisiin melko laajasti sekä osalla alueista lisäksi teeren, pyyn ja metson metsästys.

Suojeltavat alueet säilytettäisiin luonnontilaisina. Niiden häiriötön kehitys turvattaisiin tarvittaessa ennallistamalla muuttuneita luonnon- ja perinneympäristöjä. Jokamiehenoikeuksien puitteissa alueita voisi käyttää myös esimerkiksi retkeilyyn, luontoharrastuksiin, tutkimukseen ja opetukseen.

Luonnonsuojelualueiden perustamista ovat valmistelleet ympäristöministeriö ja Metsähallitus, jotka ovat kuulleet eri tahojen näkemyksiä keskustelutilaisuuksissa paikan päällä.

Nyt lausunnolla olevat asetusluonnokset ovat osa laajempaa säädösvalmistelua, jossa perustetaan eri puolille Suomea kaikkiaan noin 670 000 hehtaaria luonnonsuojelualueita. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa. Etelä-Savon maakuntaan on aiemmin perustettu muun muassa Saimaan alueen luonnonsuojelualueet.

Lausuntoja voi antaa 1.6.2018 saakka osoitteessa lausuntopalvelu.fi.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Johanna Korpi, ympäristöministeriö, p. 050 550 9483, etunimi.sukunimi@ym.fi

Erikoissuunnittelija Arto Vilén, Metsähallituksen luontopalvelut, p. 0206 39 5721, etunimi.sukunimi@metsa.fi