Suomen Natura 2000 -alueet

Ajankohtaista

Natura 2000 -verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelmat päivitetty

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ovat yhdessä Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa päivittäneet toimialueidensa Natura 2000 -verkoston yleissuunnitelmat maaliskuussa 2017. Niissä esitellään Natura-alueiden hoidon ja käytön suunnittelun tilaa ja kattavuutta ja linjataan tarkempien aluekohtaisten suunnitelmien tarvetta ja kiireellisyyttä.

Hoidon ja käytön suunnittelu on keskeinen työkalu Natura 2000 -verkoston luontoarvojen suojelutoimien kohdentamisessa ja toteutuksessa. Yleissuunnitelmiin voit tutustua valitsemalla alta oman alueesi ELY-keskuksen. Lisätietoja myös ympäristöministeriön sivuilla.

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto.

Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Näitä luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen verkostosta tekee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.

Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet), jotka jäsenmaat valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle.

Koski
© Petri Tuohimaa, Ympäristöhallinnon kuvapankki

Suomen Natura-alueet

Suomessa Natura 2000-verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on kolme neljäsosaa ja vesialueita yksi neljäsosa. Kaikkiaan alueita on 1865, joista 87 Ahvenenmaalla. Pohjoisin Lappi kuuluu alpiiniseen vyöhykkeeseen, muu Suomi boreaaliseen.

Luontodirektiivin mukaisia SAC-alueita on Suomessa 1721. Ne kattavat noin 4,8 miljoonaa hehtaaria eli noin 12,4 % Suomen kokonaispinta-alasta. Lintudirektiivin mukaisia SPA-alueita on 468, ja niiden pinta-ala on 3,1 miljoonaa hehtaaria eli noin 8 % maan kokonaispinta-alasta. SAC- ja SPA-alueet ovat osittain päällekkäisiä.

SAC-alueet Manner-Suomen osalta on muodostettu 24.3.2015 annetulla ympäristöministeriön asetuksella, joka tuli voimaan 17.4.2015 (354/2015).

Alueiden rajaukset ovat saatavilla avoimien ympäristötietojärjestelmien kautta.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, p. 0295 250 135, etunimi.sukunimi@ym.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Natura 2000 -alueet - Lappi

Lapin Natura 2000 -alueet sijoittuvat kahdelle luonnonmaantieteelliselle vyöhykkeelle, alpiiniselle ja boreaaliselle vyöhykkeelle. Lapin Natura 2000 -verkostossa on mukana luonnonolosuhteiltaan ja laajuudeltaan monen tyyppisiä alueita: Perämeren saaristoluontoa, reheviä letto- ja lehtokohteita, perinnebiotooppeja, laajoja metsä- ja suokohteita, lintuvesialueita, suuria virtavesiä, palsasoita, tunturikoivikoita ja tunturikankaita sekä muita tunturiluontotyyppejä.

Kaikkiaan Natura 2000 -verkostoon kuuluu Lapissa 161 aluetta, joiden yhteispinta-ala on noin 3 miljoonaa hehtaaria. Luontodirektiivin mukaisia erityisten suojelutoimien (SAC-alue) alueita on 159 kohdetta. Näistä 53 aluetta on samalla myös lintudirektiivin mukaisia erityissuojelualueita (SPA-alue). Karunginjärvi ja Pyhä-Luoston Natura-alueet kuuluvat Natura 2000 -verkostoon pelkästään lintudirektiivin mukaisina SPA-alueina. Suurin osa Natura-alueista on kansallisilla päätöksillä perustettuja luonnonsuojelualueita tai ne kuuluvat kansallisiin suojeluohjelmiin tai muilla tavoin suojeltuihin alueisiin.

Natura-alueiden yleissuunnitelmassa arvioidaan Natura-alueiden suojelutavoitteita turvaavien ja edistävien suunnitelmien tarve ja Natura-alueiden tila-arviointien (NATA) tilanne ja tarve. Ensimmäinen Natura-alueiden yleissuunnitelma laadittiin 2000-luvun alussa. Päivitetty yleissuunnitelma valmistui maaliskuussa 2017.

Lapin Natura 2000 -kohteet kartalla

 

 

Tutustu Natura 2000 -kohteisiin kunnittain
Julkaistu 11.4.2017 klo 14.45, päivitetty 11.4.2017 klo 15.06
Julkaistu 2.5.2013 klo 16.47, päivitetty 11.4.2017 klo 17.40