Ylimysjärvi

Koodi

FI0800050

Kunta

Kauhajoki

Pinta-ala

125 ha

Aluetyyppi   

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Ylimysjärvi on Kyrönjoen latvajärviä. Sen valuma-alue on pieni ja huomattavan soinen. Järvi on täysin umpeenkasvanut ja humuspitoinen. Maaston alavuuden seurauksena saraniittyvyöhyke on hyvin laaja ja järvikortetta kasvaa koko vesialueella.

Järven länsilaidan metsät ovat hoidettuja, varttuvia mänty-koivusekametsiä. Kaakkoispuolella puolestaan kasvaa iältään ja rakenteeltaan vaihtelevaa varttunutta kuusivaltaista sekametsää. Seassa on runsaasti eri-ikäisiä lehtipuita, mm. järeitä haapoja, sekä maapuita ja kolopuita. Erittäin kehityskelpoinen metsä on rehevä ja puissa esiintyy paljon kääpiä.

Linnustossa varsinkin monet kortteikkoja suosivat lajit ovat runsaita. Alueen luonnontilaan ovat vaikuttaneet ympäröivien soiden ojitukset, joista vedet valuvat suoraan järveen. Rantoja ei ole rakennettu, mutta itälaidalle on pystytetty lintutorni. Suo- ja metsärantojensa ansiosta järvi on varsin erämainen.

Ylimysjärvi on Suomenselän valtakunnallisesti arvokas, rakentamaton lintuvesi

Suojelutilanne:

Ei suojeltu  100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Ylimysjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Tällä hetkellä kohde on kokonaan suojelun ulkopuolella. Rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin tai hankitaan valtiolle. 

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet   

49 %

Vaihettumissuot ja rantasuot

47 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

1 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I lintulajit:

Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Cygnus columbianus bewickii

Cygnus cygnus
Dryocopus martius
Falco columbarius
Ficedula parva

Grus grus
Hydrocoloeus minutus (Larus minutus)
Mergus albellus
Philomachus pugnax

Podiceps auritus
Porzana porzana
Sterna hirundo
Tetrao tetrix

Tringa glareola

            

ruskosuohaukka
sinisuohaukka
pikkujoutsen
laulujoutsen
palokärki
ampuhaukka
pikkusieppo
kurki
pikkulokki
uivelo
suokukko
mustakurkku-uikku
luhtahuitti
kalatiira
teeri
liro

lisäksi yksi uhanalainen laji

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut:

Anas acuta
Anas clypeata
Anas querquedula
Anser fabalis
Ardea cinerea
Falco subbuteo
Larus ridibundus
Podiceps grisegena
Tringa erythropus
Tringa totanus

jouhisorsa
lapasorsa
heinätavi
metsähanhi
harmaahaikara
nuolihaukka
naurulokki
härkälintu
mustaviklo
punajalkaviklo

Julkaistu 8.8.2013 klo 13.34, päivitetty 8.8.2013 klo 13.34

Aihealue: