Hyppää sisältöön

Yli-Nuortti

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301513

Kunta

Savukoski

Pinta-ala

308,8 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Yli-Nuorttin alueen kallioperässä on karbonatiittia, mistä johtuen alueen kasvillisuus poikkeaa ympäristön kasvillisuudesta. Ravinteinen kallioperä ilmenee metsien koivikkoisuutena ja katajikkoisuutena sekä luonnonniittyjen esiintymisenä. Koivumetsät ovat harvoja ja aluskasvillisuudessa esiintyy runsaasti heinää, erityisesti metsälauhaa. Niittyuomissa on runsaasti heiniä ja ruohoja, päälajeina metsälauha, huopaohdake ja hoikkaängelmä. Yli-Nuorttin alueen halki kulkee myös harjujakso, jonka kivilajikoostumus ja raekoko vaihtelevat voimakkaasti aiheuttaen eri harjuosuuksien kasvillisuuden voimakasta vaihtelua. Harjulla esiintyy muun muassa useita suppakuoppia  Pierkulinharjun etelärinteillä ravinteisuutta ilmentää kuiva  puolukka-lillukkatyypin lehto, jossa kasvaa muun muassa hentokortetta. Harjun juurella on myös lähde.

Jokivarsi koostuu tulvametsistä, tulvaniityistä sekä pajukkoisista luhdista. Laaksoarhon esiintymisaluetta ovat niityt ja koivuvaltaiset tulvametsät, joilla vallitsevia kasvilajeja ovat tuoksusimake, metsälauha, metsäkurjenpolvi ja huopaohdake.

Alue on tärkeä laaksoarhon esiintymisalue. Kohdassa "Muuta lajistoa" ilmoitetut kasvilajit ovat Lapissa huomionarvoisia lajeja.

Alue sijoittuu Soklin kaivospiirin välittömään läheisyyteen. Soklin kaivoksen toiminta alueen tuntumassa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (12)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (9)
 • Kostea suurruohokasvillisuus (0,1)
 • Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt (0,45)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (32)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,162)
 • Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,1)
 • Letot (11)
 • Aapasuot (26)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (191)
 • Boreaaliset lehdot (1)
 • Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (42)
 • Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (8)
 • Puustoiset suot (6)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • laaksoarho, Moehringia lateriflora
 • lettorikko, Saxifraga hirculus
Julkaistu 19.9.2019 klo 14.11, päivitetty 19.9.2019 klo 14.11

Julkaisija: