Ylä-Keitele

Alueen koodi: FI0900119
Pinta-ala: 3641 ha
Kunta: Viitasaari
Aluetyyppi: SCI ja SPA

Ylä-Keiteleen Pihkurinselkä on karu, valtakunnallisesti merkittävä selkävesi, jonka rannat ovat huomattavalta osin rakentamattomia. Kohde käsittää noin seitsemän kilometriä mannerrantaa ja useita kookkaita saaria, pieniä saaria sekä luotoja. Sadinsaari, Marjosaari, Kalliosaaret ja Ukonniemen kärki sijaitsevat erillään muusta alueesta. Niillä on merkitystä rakentamattomien rantojensa ja vanhojen metsien suojelun kannalta.

Rannat ovat vaihtelevia ja maisemallisesti edustavia. Alueen kasvillisuus on pääasiallisesti karua ja lajistollisesti niukkaa. Kohteelle leimallisia ovat rantoja monin paikoin kiertävät rantakalliot sekä lahtien luhdat ja rantaniityt. Ranta-alueen metsät ovat pääosin kuivahkoa kangasta tai kalliomännikköä. Paikoin tavataan suopursuvaltaista kuivahkoa kangasta. Tuoretta kangasta on paikka paikoin ja lehtomaista kangasta on hyvin vähän. Soita alueella on niukasti ja ne ovat pääosin erityyppisiä karuja luhtia. Ylä-Keiteleen alue on selkävesilinnustoltaan arvokas kohde. Kohteella on merkittävää linnustollista arvoa mm. kuikan elinympäristönä.

Alueen pohjoisosassa rajaukseen kuuluu useita maisemallisesti ja luonnonarvoiltaan tärkeitä niemenkärkiä. Maisemallisesti edustavia ovat mm. Vehkoosaaren eteläkärjet, Palkonniemi ja Luodeniemi. Jurvansaaren kärjessä on tulvavaikutteista koivikkoa, jossa on siellä täällä lahoa lehtipuuta pökkelöinä ja maapuuna. Rannassa on tiheä ja ryteikköinen pajukko, joka vaihettuu rantaniityn kautta luhdaksi.

Tulvametsiä ja luhtaa esiintyy myös Hanhiluodon rannoilla. Hanhiluodon tulvavaikutteinen metsä on myös puustoltaan monipuolista, mm. terva- ja harmaaleppää sekä paikoin iäkästä koivua kasvavaa metsää. Mäntyniemen rannalla on laajahko saravaltainen rantaniitty- ja luhta-alue, muuten niemi on mäntyvaltaista kangasmetsää. Ylä-Keiteen alueen pohjoisosan alueen linnustollisesti arvokkaita ovat etenkin Hylkysaari ja Nikki sekä Matoniemi.

Luotolansaaren pohjoisrannoilla esiintyy kalliokasvillisuutta ja louhikkoja. Kalliorantoja on myös Honkasaaren koillisrannalla. Majainlahdessa on luonnonarvoiltaan mainittava kausikostea puro, jonka varrella kasvaa lehtomaista kuusikangasta. Tuoretta lehtokasvillisuutta ja saniaiskorpea on pieninä laikkuina. Majainlahti on puustoltaan vanhaa ja eri-ikäistä ja siellä kasvaa siellä täällä muutamia isoja ja vanhoja haapoja, mäntykeloja ja kuusimaapuita. Haapaa kasvaa runsaasti myös Maijanniityn alueella.

Pihkurinselän alueella linnustollisesti ja maisemallisesti arvokkaita saaria ovat mm. Kaunissaari, Paskosaari ja Kalakivi. Kaunissaaren eteläpuolisella karikolla ja pienellä luodolla pesivät mm. pikkulokkeja. Solisniemen pohjoisosan rannat ovat maisemallisesti hyvin arvokkaita. Kasvillisuudeltaan ne ovat valtaosin kuivahkoa mäntykangasta ja kalliomännikköä. Maisemallista merkitystä on myös Pihkurinsaaren pohjoiskärjen rantakalliomänniköllä sekä Jurvansalon Isonsalonpäälllä ja Uittokallioilla, joilla esiintyy laajoja edustavia rantakallioita.

Jurvansalon länsirantaa vastapäätä oleva ranta-alue on maisemallisesti kaunista aluetta. Kasvillisuudeltaan se on pääosin mäntykangasta ja kalliomännikköä. Rantakallioita on mm Katajaniemessä ja Ruuponniemessä. Ruuponlampi on lammen umpeenkasvun myötä syntynyt karu suo, jonka kasvillisuus on pääosin suursaranevaa. Laideosilla esiintyy laikkuina isovarpurämettä ja lyhytkorsinevaa.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Vanhojen metsien suojeluohjelma: Sadinsaari
- Seutukaavan 1. vk SU1, 5. vk SL 636 (Sadinsaari, Marjosaari, Kalliosaaret), 4. vk av, 5. vk av 833 (Pihkurinselkä), 4. vk V, 5. vk V 101 (Pihkurinsaari, Isonsalonpää), 5. vk V 104 (Pihkurinselän saaret)
- Suunnitteilla olevan rantayleiskaavaan tulevia SL - ja MU –varauksia

Suojelun toteutumiskeinot:
- Sadinsaari, Marjosaari, Kalliosaaret ja Ukonniemi: Luonnonsuojelulaki
- Muut ranta-alueet: Rakennuslaki, toteutuvat tulevan rantayleiskaavan varausten mukaan.
- Vesialueet: Vesilaki

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet  91
Vaihettumissuot ja rantasuot  0
Kasvipeitteiset silikaattikalliot  0
Kallioiden pioneerikasvillisuus  1
*Boreaaliset luonnonmetsät  1
Boreaaliset lehdot  0
*Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior-tulvametsät  0

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
ampuhaukka
kalatiira
kuikka
pikkulokki
teeri
viirupöllö
uhanalainen laji

Muuttolinnut:
naurulokki
nuolihaukka
selkälokki
tuulihaukka

Muuta lajistoa:
harmaalokki
isokoskelo
kalalokki
kanahaukka
silkkiuikku
telkkä
tukkakoskelo

Julkaistu 2.7.2013 klo 11.06, päivitetty 2.7.2013 klo 11.06