Viurilanlahti

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200027
Salo
628 ha
SPA (osittain päällekkäin SAC:n kanssa)

kartta

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (Hae "Viurilanlahti")

Tiivistelmä alueen Natura-tietolomakkeesta (pdf)

Alueen Natura-tietolomake (pdf)

Alueen kuvaus

Alue sijaitsee Halikonlahden perukassa ja muodostuu kolmesta osasta: perukassa olevasta Viurilanlahdesta, Jokiniemenlahdesta ja siihen liittyvästä Rauvolanselästä sekä pienestä Kaijanlammista. Ranta- ja vesialueiden lisäksi alueeseen kuuluu peltoja ja Salon veden keskusjätepuhdistamon alueita. Viurilanlahteen laskevat Uskilan- ja Halikonjoet. Kasvillisuus on hyvin rehevää ja alueella on paikoin myös laidunmaita. Vanhat jätevesialtaat muodostavat olennaisen osan alueen linnustolliselle arvolle.

Linnusto on monipuolinen ja alueelta on tavattu lukuisia harvinaisuuksia. Alue on tärkeä muuton- ja sulkasadonaikainen kerääntymisalue ja luontoharrastuskohde. Linnuston tilanteesta on tietoa jo 1950- luvun lopulta alkaen. Aluetta ympäröivät pellot täydentävät ja monipuolistavat alueen linnustollista merkitystä. Puhdistamoaltaillaa on runsaasti pesiviä lajeja ja muuttoaikana kahlaajia ja vesilintuja. Jokiniitynlahti- Rauvolanselkä on Viurilanlahden lisäksi kohteen toinen merkittävä lintukertymäalue.

Suojelutavoite ja toteutuskeinot

Kaikki tietolomakkeen taulukon 3.2 lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • lajien ja elinympäristöjen tila säilytetään myös alueen käyttöä ohjaamalla
  • lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä
  • lajien ja niiden elinympäristöjen määrää lisätään elinympäristön ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, joilla myös parannetaan elinympäristöjen laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta.

Suurin osa Viurilanlahdesta, Jokiniitynlahti ja Kaijanlammi kuuluvat lintuvesien suojeluohjelmaan. Alueella on voimassa kolme oikeusvaikutteista yleiskaavaa ja osalla aluetta maankäyttöä ohjaa Salon seudun maakuntakaava. Kaavoissa alueen luontoarvot on otettu huomioon kaavamääräyksissä. Vesialueet ja rannat Rauvolanselän itäpuoliskoa, Vuohensaarta ja puhdistamoaltaita lukuunottamatta suojellaan luonnonsuojelulailla. Rauvolanselän itäpuolisko suojellaan vesilailla. Vuohensaaren alueen, peltojen ja Rauvolanselän itärannan käyttöä säädellään rakennuslailla/kaavalla.

Julkaistu 9.8.2013 klo 15.01, päivitetty 22.5.2020 klo 15.22

Aihealue: