Vitsajärven vanha metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0500163
Kunta Heinola
Pinta-ala (ha) 16
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Vitsajärven alue on maastoltaan vaihtelevaa, arvokasta vanhaa metsää. Luonnontilaiset, harvahkot kalliomänniköt vaihettuvat rinteiden tiheisiin sekametsiin ja kuusikoihin. Puuston seassa on paikoin järeitä haapoja ja vanhoja raitoja. Myös monipuolista lahopuuta on runsaasti. Alueen keskellä on kallioiden reunustama mustikkakorpi.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusivaltaiset vanhat metsät 32
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset mäntyvaltaiset vanhat metsät 32
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät 32
*Kuusivaltaiset puustoiset suot 4

 *priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

  • liito-orava

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

  • palokärki
  • pyy
  • viirupöllö

Muita huomionarvoisia lajeja:

  • haavanarinakääpä
  • raidankeuhkojäkälä NT
  • oravuotikka
  • kuusenkääpä

Suojelutilanne (%)

 Suojeltu  100

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Vitsajärven vanha metsä ei kuulu suojeluohjelmiin.

Suojeltu luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 14.8.2013 klo 13.21, päivitetty 11.3.2014 klo 15.35

Julkaisija: