Hyppää sisältöön

Vintilänkaira

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301510

Kunta

Savukoski, Sodankylä

Pinta-ala

20076 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Metsistä lähes 2/3 on luonnontilaista vanhaa tuoreen kankaan kuusikkoa. Lahopuuta on runsaasti. Kuivahkojen kankaiden männiköt ovat eri-ikäisiä eikä niissä näy hakkuiden jälkiä. Alueella on metsäpaloille syntyneitä koivuvaltaisia nuoria metsiä.

Vintilänkaira on merkittävä vanhan metsän kohde.

 • metsätalous
 • maankuivatus

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
 • luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein
 • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vintilänkaira kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (6)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (18,7)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (90)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,5)
 • Letot (20)
 • Aapasuot (6100)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (13000)
 • Tunturikoivikot (40)
 • Puustoiset suot (2000)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • saukko, Lutra lutra
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
Julkaistu 20.9.2019 klo 10.04, päivitetty 20.9.2019 klo 10.04

Julkaisija: