Vilkaharju

Koodi FI0500099
Kunta Sulkava
Pinta-ala (ha) 160
Aluetyyppi SCI

Vilkaharjun Natura-alueen kartta (pdf, 390 Kb)

Alueen kuvaus:

Vilkaharju on maisemallisesti, geologisesti ja metsäluonnoltaan maakunnallisesti merkittävä harjualue. Topografialtaan Vilkaharjun eteläosa on jyrkkäpiirteistä, kun taas pohjoisosalle on tyypillistä laajalle sorakerrostumalle syntyneet suppakuopat. Vilkaharjun metsät ovat enimmäkseen puolukka- ja kanervatyypin männiköitä. Harjun molemmin puolin kohoavilla kallioilla tavataan myös mustikkatyypin kuusikoita ja karuja jäkälätyypin kalliomänniköitä.

Vilkaharju muodostaa maisemallisesti ja geologisesti arvokkaan kokonaisuuden, jonka metsäluonto edustaa paikoitellen kohtalaisen hyvin kehittynyttä harjumetsää, lähinnä häränsilmä-kanerva- ja häränsilmä-puolukkatyyppejä. Paikka paikoin yleisenä esiintyvä kangasvuokko on myös osoitus hyvin kehittyneestä harjukasvillisuudesta. Vilkaharjun pesimälinnustoon kuuluvat tyypilliset avoimien harjumetsien lajit, kuten leppälintu, kulorastas ja harmaasieppo.

Kangasvuokko (Pulsatilla vernalis) edustaa alueen harjukasvillisuutta.

Alueen luontotyypit ja lajit

* = ensisijaisen tärkeä luontotyyppi tai laji

Luontodirektiivin luontotyypit (%):

Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 40

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Pyy Bonasa bonasia

Muut lajit:

Harmaasieppo Muscicapa striata
Hömötiainen Parus montanus
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus
Metsäkirvinen Anthus trivialis
Punarinta Erithacus rubecula
Töyhtötiainen Parus cristatus
Varpushaukka Accipiter nisus
Kangasvuokko Pulsatilla vernalis

Suojelutilanne (%):

Yksityinen luonnonsuojelualue 100

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Vilkaharjulle on perustettu Mikkelin lääninhallituksen päätöksellä yksityismaiden luonnonsuojelualue Sulkavan seurakunnan hakemuksesta.

Toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, vesilaki

Toteutustilanne: perustettu yksityismaiden luonnonsuojelualue

Julkaistu 8.7.2013 klo 12.26, päivitetty 2.9.2013 klo 10.01