Viitaojanlatvasuo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1101403
Kunta Ii (Kuivaniemi, Oulu (Yli-Ii)
Pinta-ala (ha)       819
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alue on maisemallisesti kaunis aapasoiden ja kahden pienialaisemman keidassuon muodostama kokonaisuus, jonka suoalueita rikkovat useat, paikoin laajahkotkin, metsäsaarekkeet.

Alueella edustavia, linnustollisesti arvokkaita aapasoita. Keskeinen osa sisältää laajalti reheviä luhtanevoja ja nevakorpia, joihin liittyy myös koivulettoja sekä reheviä puronvarsikorpia. Alueella on aikoinaan ollut suoniittyjä, ja niittokäytön loppuminen on saanut vaikuttaa joidenkin harvinaisten lajien kuten lettorikon ja kiiltosirppisammalen taantumiseen.

Kourilampi on soiden ympäröimä humuspitoinen pieni lampi. Paskalampi on jossain vaiheessa laskettu, ja lampiallas on alkanut täyttyä ja kasvaa umpeen. Myös Paskalammesta lähtevää Paskajokea on suoristettu ja ruopattu. Alueen metsät ovat olleet pääosin metsätalouskäytössä, nykyisin enimmäkseen varttuneita kasvatusmetsiä. Metsäsaarekkeet ovat vaihtelevia puulajisuhteiltaan; toisilla on luontaisen kaltainen puulajijakauma, muutamat saarekkeet taas ovat lähes puhtaita viljelymänniköitä.

Viitaojanlatvasuo on viimeisiä luonnontilaisia soita seudulla, jolle on keskittynyt runsaasti turvetuotantoa. Alueella on edustavia aapasoita. Soiden linnusto on runsas ja monipuolinen. 

Kohdan 3.3. kasvilajin peruste D = alueellinen uhanalaisuus.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.
- Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Alue ei ole mukana suojeluohjelmissa. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

Alueen tietolomake

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 0,664
7110 Keidassuo 56
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,11
7230 Letot 0,25
7310 Aapasuot 590
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 3,5
9050 Boreaaliset lehdot 1,7
91D0 Puustoiset suot 129

Lajit

Kiiltosirppisammal      Hamatocaulis vernicosus
Lettorikko Saxifraga hirculus

 

Julkaistu 21.8.2013 klo 15.09, päivitetty 14.7.2020 klo 12.45