Viitaojanlatvasuo

Koodi FI1101403
Kunta Ii (Kuivaniemi)
Oulu (Yli-Ii)
Pinta-ala (ha) 819
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Viitaojanlatvasuo on viimeisiä luonnontilaisia soita voimakkaan turvetuotannon seudulla. Alue on maisemallisesti kaunis kokonaisuus, jonka suoalueita rikkovat useat, paikoin laajahkotkin, metsäsaarekkeet. Alueella on myös muutama suolampare. Keskeinen osa suoalueesta on reheviä luhtanevoja ja nevakorpia, joihin liittyy myös koivulettoja. Puronvarsissa, alueen pohjoisosissa, on reheviä puronvarsikorpia. Linnusto on alueella monipuolinen ja runsas.

Alueeseen rajautuu turvetuotannossa olevia tai siihen tarkoitukseen hankittuja suoalueita. Natura 2000 -alueen sijainti ei sinänsä estä turvetuotannon harjoittamista siihen rajautuvalla suoalueella. Suojelun kannalta riittävän tehokkaasti käsitellyt turvetuotantoalueen kuivatusvedet voidaan johtaa tällaisilta alueilta myös Natura 2000 -verkostoon kuuluvaan vesistöalueeseen tai suojelusuolle. 

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alue ei kuulu luonnonsuojeluohjelmiin. Alueen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet <1
Aapasuot* 85

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Ampuhaukka Falco columbarius
Kurki Grus grus
Liro Tringa glareola
Pyy Bonasa bonasia
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Suokukko Philomachus pugnax

Lisäksi uhanalainen laji, jonka tiedot ovat salassapidettäviä.

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Lettorikko Saxifraga hirculus

Julkaistu 21.8.2013 klo 15.09, päivitetty 23.8.2013 klo 8.30