Viitajärven alue

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1104601
Kunta Raahe
Pinta-ala (ha)     25
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Viitajärven alue on Raahe-Vihanti maantien halkaisema Haapajärven tekojärven rannalla sijaitseva pieni, mutta kasvillisuudeltaan ja lajistoltaan arvokas alue. Aluetta luonnehtivat erityisesti rehevät lettoiset ja luhtaiset suot. Alueen keskiosassa on rehevä ja samea Viitajärvi. Alueen kasvillisuus on vaihtelevaa ja pienipiirteistä. Luhtavaikutteisuus tulee voimakkaasti esille eri puolilla järveä. Tavallisimpia suotyyppejä ovat luhtaiset ruoho- ja heinäkorvet (LuRhK) ja luhtaiset nevakorvet (LuNK). Tien eteläpuolella on mesoeutrofinen lähteikkö, jolla kasvaa lettorikkoa.

Viitajärven alue on merkittävä luhtaisten ja lettoisten suotyyppien esiintymisalue ja tärkeä uhanalaisten kasvien esiintymispaikka seudulla. Alueella esiintyy harvinaista metsäluhtaa. Viitajärven alue on melko pienialainen, mikä lisää sen herkkyyttä ympäröivän maankäytön, mm. ojitusten, aiheuttamille muutoksille.

Peruste D kohdan 3.3. kasvilajeille: siniyökönlehti, litteävita ja nevaimarre ovat alueellisesti uhanalaisia lajeja, hoikkavilla on seurattava, Pohjois-Pohjanmaalla harvinaisehko laji, kilpukka ja tylppälehtivita ovat seurattavia, vaateliaita vesikasveja. Lettotähtimö on niin ikään vaatelias, seurattava laji.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
- Luontotyypin tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Viitajärven alueesta pieni osa sisältyy soidensuojelun perusohjelmaan. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla. Alueelle on perustettu kuusi yksityistä suojelualuetta ja kolme kiinteistöä on hankittu valtion omistukseen luonnonsuojelutarkoituksiin.

Alueen tietolomake

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

Koodi    Nimi Pinta-ala, ha
3150 Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet 4
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 0,005
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 2,5
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,007
7230 Letot 0,7
9080 Fennoskandian metsäluhdat 2
91D0 Puustoiset suot 11

Lajit

Kiiltosirppisammal Drepanocladus vernicosus
Lettorikko Saxifraga hirculus

 

Julkaistu 11.9.2013 klo 14.52, päivitetty 22.7.2020 klo 10.37