Viitajärven alue

Koodi FI1104601
Kunta Raahe
Pinta-ala (ha) 25
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Viitajärven alue on kasvillisuudeltaan vaihtelevaa ja pienipiirteistä. Suolla vaihtelevat luhtaiset ruoho- ja heinäkorvet ja nevakorvet. Tien eteläpuolella sijaitsevalla lähteiköllä kasvaa lettorikkoa. Keskellä Viitajärven aluetta on sameavetinen Viitajärvi.

Suojelutilanne (%)

Ei suojeltu.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Pieni osa alueesta sisältyy valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavassa alue on merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL).

Kohteen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Luontaisesti runsasravinteiset järvet 16
Vaihettumissuot ja rantasuot 10
Lähteet ja lähdesuot <1
Puustoiset suot* 51

*priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Kiiltosirppisammal Drepanocladus vernicosus
Lettorikko Saxifraga hirculus

Julkaistu 11.9.2013 klo 14.52, päivitetty 11.9.2013 klo 14.51