Viisiriihinen

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI 1200 730

Kunta

Suomussalmi

Pinta-ala

318 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi tai koodi)

Alueen kuvaus

Viisiriihisen alue sijaitsee Raatteen pohjoispuoella ja on lähes kokonaan rajavyöhykkeellä. Se koostuu vaaramaisista saarekkeista ja niitä ympäröivistä rämeistä ja nevoista, jotka muodostavat yhtenäisen suo-metsäkokonaisuuden.

Alue paikkatietoikkunassa

Alueen metsien ikä on yleisesti yli 150 vuotta. Tuoreilla kangasmailla on vanhempia ylispuumäntyjä. Kuusikot ovat luonnostaan harvenemassa, ja lahopuuta on sen takia varsin paljon. Vanhat harsintakannot ovat vielä monin paikoin nähtävissä. Toisaalta alueella on kohtia, joissa metsät ovat saaneet kehittyä luonnontilassa viimeisten palojen jälkeen.

Metsät ovat iäkkäitä kuusivaltaisia VMT-kankaita, joissa kasvaa paikoin suuria koivuja ja haapoja. Ainoastaan soiden laiteilla ja rämeillä on mänty vallitsevana. Alueen eteläosassa on paikoin painanteissa korpimaisia soistumia. Latvustoltaan metsät ovat monikerroksisia. Järeitä APS-mäntyjä esiintyy joka puolella. Koivua ja haapaa on yhteensä keskimäärin 15% runkoluvusta. Raitaa kasvaa paikoitellen.

Maapuuta on monin paikoin todella runsaasti. Eniten on kuusimaapuuta ja vähemmän mäntyä ja koivua. Pitkälle lahonneet ja järeät maapuut ovat tyypillisiä alueelle, lahopuujatkumo on nähtävissä selvästi. Palokantoja ja palokoroisia keloja on eniten soihin laskevilla rinteillä.

Alueella on nähtävissä sukkession loppuvaiheita. Aukkoontuneissa paikoissa kasvaa epätasaisesti nuorta lehtipuuta ja kuusentaimia. Eriasteisesti lahonnut järeä maapuusto on leimaa-antava piirre. Viisiriihisen alueella esiintyy runsaasti vanhan metsän lajeja.

Suojeluperusteet ja -tavoite

Viisiriihisellä on kansalllista merkitystä itärajan keskiboreaalisten luonnonmetsien ja niiden välisten pienehköjen aapasoiden suojelulle. Alue sijaitsee valtakunnanrajalla Karsikkovaara-Losolehdon ja Malahvian Natura-alueiden välissä. Se kuuluu Kalevalapuistoon ja Fennoskandian vihreään vyöhykkeeseen. Viisiriihinen rajautuu Venäjän puolella sijaitsevaan laajaan Kalevalan kansallispuistoon.  Kansainvälisiä vastuuluontotyyppejä ovat runsashumuksiset järvet ja lammet, rimpinevat, rimpiset aapasuot ja välipintaiset keskiboreaaliset aapasuot.

Merkittävimmät alueen perustamis- ja suojeluperusteet ovat seuraavat luontodirektiivin luontotyypit:

9010* Luonnonmetsät 169 ha

*Priorisoitu luontotyyppi

Lisäksi muut Natura-tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2. mainitut ja edustavuudeltaan vähintään merkittävät luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin. Kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Natura -tietolomake

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Toteutettu luonnonsuojelulain ja vesilain nojalla.

Uhanalaiset lajit (2019 luokitus)

töyhtötiainen Lophophanes cristatus VU
hömötiainen Poecile montanus VU
pajusirkku Schoeniclus schoeniclus VU
pyy Tetrastes bonasia VU
raidanpiilojäkälä Arthonia incarnata VU
varjojäkälä Chaenotheca gracilenta VU
lupporustojäkälä Ramalina thrausta VU
Julkaistu 6.9.2013 klo 11.05, päivitetty 25.2.2020 klo 14.08

Julkaisija: