Vesilahdensuo - Kurkisuo

Alueen koodi: FI0900109
Pinta-ala: 192 ha
Kunta: Multia,Keuruu
Aluetyyppi: SCI

Keuruun ja Multian rajalla sijaitseva Vesilahdensuo on kapeahko, vetinen Pohjanmaan aapasuo. Suurin osa suosta on avonevaa, reunarämeistä osa on ojitettu. Suotyyppejä alueella ovat mm. VMiLkN, KrRuRiN, TR, VSN, VSR, VIR, VKR, PsKR, MrK, SK, LuSK. Kasvillisuus on oligo-mesotrofista, ja alueella on ainakin yksi punakämmekkäesiintymä.

Kurkisuo on pohjoisosastaan lähes luonnontilainen, mutta eteläosastaan laidoilta ojitettu suoalue, joka on kehittymässä keidassuoksi. Suon keskiosassa on oligotrofista lyhytkorsinevaa sekä rimpi- ja suursaranevaa oleva avosuo. Laidoilla kasvaa rämetyyppejä. Linnustoon kuuluu mm. kurki, kapustarinta ja liro.

Kurkisuon poihjoisosaa

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja selvitykset:
- Vesilahdensuo kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan ja se on jo osittain perustettu suojelualue, Kurkisuo on seutukaavan SL-varaus.

Suojelun toteuttuskeinot:
- Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Vaihettumissuot ja rantasuot  19
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot  0
*Aapasuot  81

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
kapustarinta
kurki
liro

Muuta lajistoa:
riekko
punakämmekkä

Julkaistu 4.7.2013 klo 15.32, päivitetty 4.7.2013 klo 15.32