Vesilahdensuo - Kurkisuo

Alueen koodi: FI0900109
Pinta-ala: 192 ha
Kunta: Multia, Keuruu
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Keuruun ja Multian rajalla sijaitseva Vesilahdensuo on kapeahko, vetinen Pohjanmaan aapasuo. Suurin osa suosta on avonevaa, reunarämeistä osa on ojitettu. Suotyyppejä alueella ovat mm. VMiLkN, KrRuRiN, TR, VSN, VSR, VIR, VKR, PsKR, MrK, SK, LuSK. Kasvillisuus on oligo-mesotrofista, ja alueella on ainakin yksi punakämmekkäesiintymä. 

Kurkisuo on pohjoisosastaan lähes luonnontilainen, mutta eteläosastaan laidoilta ojitettu suoalue, joka on kehittymässä keidassuoksi. Suon keskiosassa on oligotrofista lyhytkorsinevaa sekä rimpi- ja suursaranevaa oleva avosuo. Laidoilla esiintyy rämetyyppejä. Linnustoon kuuluvat mm. kurki, kapustarinta ja liro. 

 

Kurkisuon poihjoisosaa

Alueella on linnustollista arvoa ja etenkin Vesilahdensuolla myös maisemallista merkitystä. Pääosin luonnontilaisia soita, monia eri suotyyppejä. Tietolomakkeen kohdassa 3.3 (muut tärkeät lajit, ks. karttapalvelu) mainittu punakämmekkä kasvaa Vesilahdensuolla ja Kurkisuon laitaosissa elää riekkoja. Reunaojitukset ja reunakankaiden hakkuut vaikuttavat soille tulevaan valuntaan. Reunakankaita on hakattu ilman suojavyöhykkeitä aivan avosuon reunaan asti Vesilahdensuolla ja suon halki kulkee myös tie. Kurkisuon eteläosan ojitusalue vaikuttaa myös pohjoisosan avonevan vesitalouteen.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja selvitykset:

  • Vesilahdensuo kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan ja se on jo osittain perustettu suojelualue, Kurkisuo on seutukaavan SL-varaus.

Suojelun toteuttuskeinot:

  • Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 29,3
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,14
7310 Aapasuot 144,6
91D0 Puustoiset suot 33,5

 

Julkaistu 4.7.2013 klo 15.32, päivitetty 15.7.2019 klo 15.40