Veneneva - Pelso

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1101002
Kunta Kestilä
Rantsila
Liminka
Tyrnävä (Temmes) Lumijoki
Pinta-ala (ha) 12 039
Aluetyyppi SCI/SPA

Alueen kuvaus

Alue on erittäin edustava ja yhtenäinen aapasuokokonaisuus. Pelson luonnonpuiston alue on viimeisiä luonnontilaisia kappaleita kuuluisista Pelson aapasoista. Luonnonpuiston alueella on muun muassa laajoja rimpinevoja, jotka ovat linnustoltaan edustavia. Oman lisänsä alueelle luovat hiekkadyynivallit. Tuulisuo on kasvillisuudeltaan merkittävä alue. Venenevan rimpisellä aapasuoalueella on varsin monipuolinen suotyyppivalikoima. Venenevan pesimälinnustoon kuuluvat poikkeuksetta kaikki Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa tavattavat suolintulajit.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Kohteeseen on yhdistetty Pelson luonnonpuisto ja soidensuojelun perusohjelman kohde. Alueen suojelu toteutetaan muiltakin osin lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet <1
Pikkujoet ja purot <1
Aapasuot* 80
Silikaattikalliot <1
Luonnonmetsät* <1

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Hiiripöllö Surnia ulula
Kaakkuri Gavia stellata
Kapustarinta Pluvialis apricaria
Kuikka Gavia arctica
Kurki Grus grus
Lapintiira Sterna paradisaea
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Liro Tringa glareola
Palokärki Dryocopus martius
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Suokukko Philomachus pugnax
Suopöllö Asio flammeus

Lisäksi kaksi uhanalaista lajia, joiden tiedot ovat salassapidettäviä.

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Saukko Lutra lutra

Julkaistu 21.8.2013 klo 12.31, päivitetty 23.8.2013 klo 8.34