Veneneva - Pelso

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1101002
Kunta Kestilä, Ransila, Liminka, Tyrnävä (Temmes), Lumijoki     
Pinta-ala (ha)      12 039
Alueen tyyppi SAC/SPA
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alue on erittäin edustava ja yhtenäinen aapasuokokonaisuus. Pelson luonnonpuiston alue on viimeisiä luonnontilaisia kappaleita kuuluisista Pelson aapasoista. Luonnonpuiston alueella on muun muassa laajoja rimpinevoja, jotka ovat linnustoltaan edustavia. Oman lisänsä alueelle luovat soita halkovat hiekkaiset entiset rantavallit, ns. rantakaarrot. Tuulisuo on kasvillisuudeltaan merkittävä alue. Venenevan rimpisellä aapasuoalueella on varsin monipuolinen suotyyppivalikoima. Venenevan pesimälinnustoon kuuluvat kaikki Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa tavattavat suolintulajit.

Veneneva-Pelso on erittäin edustava, laaja ja yhtenäinen aapasuokokonaisuus, jonka linnustollinen arvo on suuri.

Alueeseen rajautuu turvetuotannossa olevia alueita tai siihen tarkoitukseen hankittuja suoalueita.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.
- Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.
- Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Kohteeseen on yhdistetty Pelson luonnonpuisto (laki n:o 674/81) ja soidensuojelun perusohjelman kohde D1.25 (Suuren Venenevan-Heponevan-Viirinevan alue).

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

Alueen tietolomake

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 50,9
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 0,94
7110 Keidassuot 220
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 43
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,242
7310 Aapasuot 8 420
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 93,2
9080 Fennoskandian metsäluhdat 2,6
91D0 Puustoiset suot 2 240

Lajit

Metsähanhi                    Anser fabalis
Suopöllö Asio flammeus
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Palokärki Dryocopus martius
Pohjansirkku Emberiza rustica
Ampuhaukka Falco columbarius
Nuolihaukka Falco subbuteo
TUulihaukka Falco tinnunculus
Kuikka Gavia arctica
Kaakkuri Gavia stellata
Kurki Grus grus
Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus
Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus
Keltavästäräkki Motacilla flava
Kivitasku Oenanthe oenanthe
Suokukko Philomachus pugnax
Pohjantikka Picoides tridactylus
Kapustarinta Pluvialis apricaria
Hiiripöllö Surnia ulula
Teeri Tetrao tetrix
Metso Tetrao urogallus
Mustaviklo Tringa erythropus
Liro Tringa glareola
Saukko Lutra lutra

Alueella on lisäksi kolme uhanalaista lajia.

 

Julkaistu 21.8.2013 klo 12.31, päivitetty 7.7.2020 klo 13.26