Veittiaapa

Koodi

Kunta

Pinta-ala

Aluetyyppi

FI 130 1603

Simo, Kuivaniemi

2 929 ha

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Veittiaapa on pääasiassa vaikeakulkuista rimpinevaa. Pinnanmuodoiltaan se on tasainen. Jänteet ovat hyvin matalia ja katkeilevia. Luujärvien ympäristössä karut nevat, rämeet ja vesistöt muodostavat maisemallisesti kauniin kokonaisuuden. Ristiaavalla ja Lähdesuon pohjoisosassa vallitsevana suotyyppinä ovat suursaranevat. Lähdesuo on pinnanmuodoltaan loiva rinnesuolaakso. Kasvillisuus on liikkuvan veden vuoksi usein rehevää. Alueella tavataan paikoin runsaasti mm. kämmekkäkasveja. Hömmönojan varret ovat koivuvaltaista korpea.

Laaja rimpineva-alue, joka on linnustollisesti hyvin monipuolinen ja arvokas.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Veittiaapa kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Alue on valtion maiden osalta perustettu luonnonsuojelulain nojalla soidensuojelualueeksi. Alue toteutetaan muiltakin osin luonnonsuojelulain keinoin.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet

5 %

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta

<1 %

*Aapasuot

85 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

1 %

*Puustoiset suot

5 %

* priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

saukko

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

ampuhaukka

hiiripöllö

kalatiira

kapustarinta

kuikka

kurki

liro

metso

pyy

sinisuohaukka

suokukko

suopöllö

uivelo

alueella 1 uhanalainen laji

Lintudirektiivin  liitteessä   I   mainitsemattomat  säännöllisesti   esiintyvät  muuttolinnut:

isokoskelo

telkkä

sinisorsa

metsähanhi

tavi

isokuovi

valkoviklo

töyhtöhyyppä

taivaanvuohi

nuolihaukka

mustaviklo

metsäviklo

jänkäkurppa

tukkasotka

jouhisorsa

pikkukuovi

Muuta lajistoa:

harmaasieppo

hernekerttu

isokäpylintu

jänkäsirriäinen

järripeippo

käenpiika

kulorastas

leppälintu

pensastasku

pohjansirkku

punavarpunen

riekko

teeri

Julkaistu 11.11.2003 klo 14.56, päivitetty 9.9.2013 klo 7.44