Vehmaanniemi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0350005
Pinta-ala: 7,3 ha
Kunta: Sastamala
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Vehmaanniemi kartalla

Alueen kuvaus

Vehmaanniemi on arvokas ja monipuolinen perinnemaisema-alue Karkku-Tyrvään valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Alueella on myös useita rautakautisia hautaröykkiöitä. Kaksi kolmasosaa pinta-alasta on erilaisia hakamaita, valtaosa niistä koivuhakoja. Haka-alueilla on jonkin verran lahopuustoa, sekä maapuita että pystypökkelöitä. Alueella tavataan myös muita perinneluontotyyppejä, kuten erilaisia niittyjä, sekä pienialaisesti lehtoa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue on rauhoitettu yksityismaan suojelualueeksi vuonna 1973.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1,5
9050 Boreaaliset lehdot 0,3
9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 4,8

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 8.11.2019 klo 15.54, päivitetty 8.11.2019 klo 15.57

Julkaisija: