Hyppää sisältöön

Vatulanharju-Ulvaanharju

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0309001
Pinta-ala: 1089 ha
Kunta: Hämeenkyrö, Ikaalinen
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Vatulanharju-Ulvaanharju kartalla

Alueen kuvaus

Vatulanharju-Ulvaanharjun harjujakso on kaikkiaan yli 10 kilometrin pituinen. Pinnanmuodot ovat melko loivia lukuun ottamatta Vatulanharjun huippua, jonka etelärinne on jyrkkä ja korkea. Harjun laki on vedenkoskematonta aluetta. Myös Ulvaanharjun huippu on jyrkkä. Alueeseen liittyy keidassuo, kaksi korpea sekä lähde laskupuroineen.

Harju on valtakunnallisesti arvokas ja merkittävä sekä maaperältään että eliöstöltään.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • keidassuon osalta alueella vallitseva luontotyypin tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • muualla alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman kohde (keidassuota lukuun ottamatta).

Suojelun toteutuskeinoina ovat maa-aineslaki, rakennuslaki ja luonnonsuojelulaki (maakuntakaavan S-alueet). Harjuaineksen otto muuhun kuin kotitarvekäyttöön on kielletty. Metsätalouden harjoittaminen on mahdollista.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
7110 Keidassuot 30
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,1
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 0,1
9060 Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 1050
91D0 Puustoiset suot 1

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 25.11.2019 klo 14.23, päivitetty 25.11.2019 klo 14.23

Julkaisija: