Vattajanniemi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1000017
Kunta Kokkola
Pinta-ala 3970 ha
Aluetyyppi  SAC

Alue kartalla

Suomen ympärsitökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Vattajanniemen laaja hiekkaranta-alue kuuluu Pohjanlahden laajimpiin yhtenäisiin lentohiekka-alueisiin. Alueeseen kuuluu pohjoisessa Vattajaniemen edustavimmat ja arvokkaimmat dyynimuodostumat.
Eteläinen alue on varsinkin linnustollisesti arvokasta. Alueen lintulajistoon kuuluvat mm. pilkkasiipi, kalatiira ja lapintiira.

Alue liittyy liuskevyöhykkeeseen, jonka liuskeisuuden suunta vaikuttaa rannikon suurmuotoihin synnyttäen itse Vattajanniemen. Kallioperä on kuitenkin paksun jäätikköjoen kerrostaman hiekkamassan peitossa.

Rantavoimat ovat tasoittaneet ja levittäneet entisen harjuaineksen, jota tuuli on muovannut erittäin edustaviksi dyyneiksi. Vattajanniemen edustalla avautuu avomeri, joten rantaan kohdistuu voimakas tyrskyn vaikutus. Rantavoimien aiheuttamat muodostumat ovat alueella hyvin kehittyneitä. Nopea maankohoaminen paljastaa uutta maata ja rantavyöhyke on jatkuvasti muutostilassa.

Alueella on rannasta sisämaahan edustava sarja dyynikehityksen eri vaiheita. Korkeimmat dyynit ovat yli 15 metriä korkeita. Dyynit ovat sulkeneet taakseen useita pienehköjä lampia, jotka edustavat lentohietikoiden flada-kluuvi-kehitysvaiheita. Osa alueen rantavyöhykkeestä on merenrantaniittyä sekä järviruokoa kasvavaa hiekkarantaa. Rantavyöhykkeen takana on maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden lehti- ja havupuumetsää sekä boreaalista jäkälä-, kanerva- ja puolukkatyypin mäntyvaltaista luonnonmetsää.

Niemimaasijainnin ansiosta alueen vedenlaatu on hyvä, vaikkakin Vattajanniemen tyveen laskevat joet tuovat mukanaan ravinnepitoisia vesiä.

Alue on merkittävä tutkimuskohde, jolla voidaan tutkia nopean maankohoamisen rantavoimien ja tuulieroosion aiheuttamaa kehitystä.

Vattajannniemen pohjoisosa kuuluu Puolustusvoimien Lohtajan harjoitus- ja ampuma-alueeseen. Vattajanniemen eteläosa sijaitsee Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueen läheisyydessä. Ammunnoista ja lentotoiminnasta aiheutuva melu, tärinä yms. Vaikutukset ulottuvat suojelualueelle. Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita.

Alueen reunalla sijaitsevan Vatunginjärven alueella on LIFE-projektin yhteydessä toteutetuilla ennallistamistoimenpiteillä palautettu aiemmin kuivunut järvi sen aikaisempien luonnollisten rajojen mukaiseksi. Tämän vuoksi alueen rajausta täsmennetään noudattamaan järven hoitotoimien seurauksena palautuvia luontaisia rajoja. Laajennuksen pinta-ala on 10,1 ha.

Vattajanniemellä esiintyy erittäin edustava sarja erilaisia luontodirektiivin mukaisia dyyniluontotyyppejä.
Alueen eteläinen osa on linnustollisesti arvokasta. Alue on myös merkittävä tutkimuskohde, jossa voidaan tutkia nopean maankohoamisen, rantavoimien ja tuulieroosion aiheuttamaa kehitystä.

3.3. Muut tärkeät lajit: Suolayrtti on alueellisesti vaarantunut laji. Kipponpauhan alueella esiintyy suolamaalaikkuja, joilla kasvaa mm. suolayrtti.

Vattajanniemen keskeiset osat ovat puolustusvoimien harjoitusalueena. Harjoituksista on aiheutunut kasvipeitteen rikkoutumista ja luonnonmukaisten kehityskulkujen häiriintymistä. Harjoitusalueen ulkopuolella on loma-asutus pahin rantaluonnon uhkatekijä. Pohjoisosassa sijaitsee yleinen uimaranta, jonka käytöstä on aiheutunut myös dyynimuodostumien kulumista. Uimarannan läheisyyteen suunniteltu asuntovaunualue on uusi uhka dyyniluontotyyppien luonnonmukaiselle kehitykselle.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

  • Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  •  luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaatiokoon elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.
  • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suurin osa kohteesta kuuluu rantojensuojelu- sekä harjujensuojeluohjelmaan. Maa-alueiden ja pohjoisella osa-alueella olevan valtion vesialueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla ja muiden vesialueiden suojelu vesilain ja ympäristönsuojelulain nojalla. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi Pinta-ala,ha
Vedenalaiset hiekkasärkät 950
Fladat, kluuvijärvet ja laguuninomaiset lahdet 12,38
Laajat matalat lahdet 870
Itämeren ulkosaariston ja merivyöhykkeen saarien ja luotojen ryhmät 5
Itämeren boreaaliset rantaniityt 4,74
Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovartista kasvillisuutta 26,7
Liikkuvat alkiovaiheen dyynit 10,58
Rannikon liikkuvat Ammophila arenaria -rantakauradyynit (valkoiset dyynit) 42,4
Rannikoiden kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit (harmaat dyynit) 59,04
Kiinteät, kalkittomat Empetrum nigrum -variksenmarjadyynit 21,9
Atlanttisen, kontinentaalisen ja boreaalisen alueen metsäiset dyynit 102
Dyynien kosteat soistuneet painanteet 2,4
Humuspitoiset järvet ja lammet 14
Vaihettumissuot ja rantasuot 11,1
Boreaaliset luonnonmetsät 24,24
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 27,6
Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 14,23

 

Julkaistu 27.9.2019 klo 14.56, päivitetty 27.9.2019 klo 14.56

Aihealue: