Vattajanniemi

Koodi

FI1000017

Kunta

Kokkola

Pinta-ala

3970 ha

Aluetyyppi  

SCI

Alueen kuvaus:

Vattajanniemen laaja hiekkaranta-alue kuuluu Pohjanlahden laajimpiin yhtenäisiin lentohiekka-alueisiin. Alueeseen kuuluu pohjoisessa Vattajaniemen edustavimmat ja arvokkaimmat dyynimuodostumat. Eteläinen alue on varsinkin linnustollisesti arvokasta. Kohteella esiintyy myös suolamaalaikkuja, joilla kasvaa alueellisesti uhanalainen suolayrtti.

Alue liittyy liuskevyöhykkeeseen, jonka liuskeisuuden suunta vaikuttaa rannikon suurmuotoihin synnyttäen itse Vattajanniemen. Kallioperä on kuitenkin paksun jäätikköjoen kerrostaman hiekkamassan peitossa. Rantavoimat ovat tasoittaneet ja levittäneet entisen harjuaineksen, jota tuuli on muovannut erittäin edustaviksi dyyneiksi. Vattajanniemen edustalla avautuu avomeri, joten rantaan kohdistuu voimakas tyrskyn vaikutus. Rantavoimien aiheuttamat muodostumat ovat alueella hyvin kehittyneitä. Nopea maankohoaminen paljastaa uutta maata ja rantavyöhyke on jatkuvasti muutostilassa.

Niemimaasijainnin ansiosta alueen veden laatu on hyvä, vaikkakin Vattajanniemen tyveen laskevat joet tuovat mukanaan ravinnepitosia vesiä.

Vattajannniemen pohjoisosa kuuluu Puolustusvoimien Lohtajan harjoitus- ja ampuma-alueeseen. Vattajanniemen eteläosa sijaitsee Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueen läheisyydessä. Ammunnoista ja lentotoiminnasta aiheutuva melu, tärinä yms. vaikutukset ulottuvat suojelualueelle. Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita.

Vattajanniemellä esiintyy erittäin edustava sarja erilaisia luontodirektiivin
mukaisia dyyniluontotyyppejä. Alueen eteläinen osa on linnustollisesti arvokasta. Alue on myös merkittävä tutkimuskohde, jossa voidaan tutkia nopean maankohoamisen, rantavoimien ja tuulieroosion aiheuttamaa kehitystä.

Suojelutilanne:

Maa-aineslain nojalla suojeltu harju- tai kallioalue  

40 %

Ei suojeltu

60 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Kohde kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan ja harjujensuojeluohjelmaan. Noin 3% kohteen pinta-alasta on maa-aineslain nojalla suojeltu harju- tai kallioalue. Maa-alueet rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueena. Vesialueen suojelutavoitteet turvataan vesilain nojalla. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

 Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

Vedenalaiset hiekkasärkät

24 %

*Rannikon laguunit

  0 %

Laajat matalat lahdet

22 %

Itämeren boreaaliset luodot ja saaret

  0 %

Liikkuvat alkiovaiheen dyynit

  1 %

Liikkuvat rantakauradyynit

  1 %

*Kiinteät, ruohokasvillisuuden peittämät dyynit

  6 %

*Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden
luonnontilaiset metsät

  4 %

Metsäiset dyynit

  3 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

  2 %

*Itämeren boreaaliset rantaniityt

  1 %

Dyynien kosteat soistuneet painanteet

  0 %

Kiinteät, kalkittomat Empetrum nigrum -variksenmarjadyynit

  0 %

Itämeren boreaaliset hiekkarannat

  0 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I lintulajit:

Aegolius funereus
Asio flammeus
Bubo bubo
Circus cyaneus
Glaucidium passerinum
Cygnus cygnus
Dryocopus martius
Grus grus
Lanius collurio
Philomachus pugnax   
Podiceps auritus
Porzana porzana
Sterna hirundo
Sterna paradisae
Tetrao urogallus
Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia)
Tringa glareola

helmipöllö
suopöllö
huuhkaja
sinisuohaukka
varpuspöllö
laulujoutsen
palokärki
kurki
pikkulepinkäinen
suokukko
mustakurkku-uikku
luhtahuitti
kalatiira
lapintiira
metso
pyy
liro

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut:

Anas acuta
Arenaria interpres
Calidris alba
Calidris alpina
Calidris temminckii
Charadrius hiaticula
Melanitta fusca
Melanitta nigra
Tringa totanus

jouhisorsa
karikukko
pulmussirri
suosirri
lapinsirri
tylli
pilkkasiipi
mustalintu
punajalkaviklo

Julkaistu 12.8.2013 klo 11.36, päivitetty 12.8.2013 klo 11.36

Aihealue: