Vatianjärven - Saraaveden alue

Alueen koodi: FI0900104
Pinta-ala: 394 ha
Kunta: Laukaa, Äänekoski
Aluetyyppi: SCI

Vatianjärven-Saraaveden alue on moniosainen kohde, joka sijoittuu Tarvaalankosken seutua lukuunottamatta Laukaan Kanavareittiin kuuluvan vesistöreitin varrelle. Itse vesistöstä kohteessa on mukana kosket koskireitteineen: Luijankoski- ja Kapeenkoski, Kuusaankoski sekä Tarvaalankoski. Kosket on suojeltu koskiensuojelulain nojalla ja nykyisin ne kuuluvat Tarvaalankoskea lukuunottamatta Keitele-Päijänne -kanavareittiin. Koskien lisäksi kohteeseen kuuluu Vatianjärven ja Saraaveden rannoilta tai läheltä rantoja arvokkaita harjuja, kallioita, lehtoja, rantaluhtia, perinneympäristökohde ja Peukaloisen lintuvesialue.

Vatianjärven pohjoisosassa on n. 1,5 km pitkä koskireitti, johon kuuluvat vuolasvirtaiset Luijankoski ja Kapeenkoski. Vatianjärven ja Saraaveden välissä oleva Kuusaankoski on Keski-Suomen suurimpia koskia. Kosken rannalla on lehtoa ja kaunista Kuusaan kylämiljöötä, sekä tosin myös kanavasulkurakennelmien toisenlaista maisemaa. Uiton loputtua Kuusaankoski on kunnostettu taimenen lisääntymisalueeksi. Tarvaalankosken kautta Saraaveteen laskevat vedet ovat peräisin Rautalammin reitin ja Lievestuoreenjärven vesistä.

Kohteeseen kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan sisältyvä Oitinmäki, joka on geomorfologialtaan hyvin erikoinen 72,5 m korkea muodostuma. Lisäksi kohteeseen kuuluu Luijankosken-Kapeenkosken alueeseen liittyvät kapealakiset Luijanharju ja Kapeenharju, Vatianjärven itäpuolella oleva louhikkoinen harju Kattamäki sekä Tarvaalan alueella olevat harjumuodostumat Kirkkoniemi ja Aumamäki. Aumamäellä on luonnonsuojeluarvon lisäksi kulttuurihistoriallista merkitystä, sillä sen aumanmuotoista kumparetta on muinoin pidetty kokoontumispaikkana.

Kirkkoniemi ja Kirkkosaari ovat suosittuja retkeilykohteita

Kohteella on kaksi kallioaluetta (Saraakallio ja Hiidenvuori). Saraakallio on jyrkkäreunainen nelisenkymmentä metriä Saraaveden tasosta nouseva maisemallisesti komea kalliovuori, joka on tunnettu kalliomaalauksistaan. Saraakalliolla kasvaa myös uhanalaista lajistoa. Hiidenvuori on tavanomainen karu kallio, jonka jyrkillä ylärinteillä on silokallioita ja vanhoja mäntyjä. Lehdoista merkittävimmät ovat Ranginniemen lehdot, joissa kasvaa mm. metsälehmusta.

Saraaveden ja Mataroisen väliin jäävä Peukaloinen on rehevä, ruovikkoinen ruskeavetinen pikkujärvi, jonka rannoilla on alavia luhtaniittyjä. Peukaloinen on linnustoarvoltaan maakunnallista tasoa.

Kohteen pohjoisin osa-alue, Aatulan perinnemaisemakohde on maakunnallista-valtakunnallista tasoa oleva perinneympäristö. Kohteen tekee arvokkaaksi pitkään jatkuneen laidunnuksen muovaamat erinomaiset haat ja metsälaitumet.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Oitinmäki: Harjujensuojeluohjelma, seutukaavan 4. vk S1, 5. vk SL 617
- Saraakallio: Seutukaavan 4. vk SL, 5. vk SL 618, arvokkaat kallioalueet
- Ranginniemi: Seutukaavan 1. vk SU1, 5. vk SL 621, Keski-Suomen lehtoalueselvitys
- Kirkkoniemi-Kirkkosaari: Metsähallituksen luonnonhoitometsä, seutukaavan 1. vk SU, 5. vk S 600
- Luijanharju:
- Kapeenharju: seutukaavan 1. vk SU4, 5. vk SL 601
- Kapeenkoski-Luijanharju: Koskiensuojelulaki, seutukaavan 1. vk SU4, 5. vk S 601
- Kuusaankoski: Koskiensuojelulaki, seutukaavan 1. vk SU, 5. vk S 602
- Aumamäki: Seutukaavan 1. vk SU1, 5. vk SL 628
- Kattamäki-Honkamäki: Seutukaavan 1. vk SU, 5. vk S/ha 660
- Simunankoski: Seutukaavan 1. vk SU1, 5. vk SL 624
- Aatula: Perinnemaisemainventoinnit, rantayleiskaava
- Hiidenvuori: Rantayleiskaavan MU
- Sammalistonlahti: Rantayleiskaavan MU
- Kanavareitin vahvistetun rantayleiskaavan ja Vatianjärven rantayleiskaavan SL- ja MU -kohteita

Suojelun toteutuskeinot:
- Kosket ja vesialueet: Koskiensuojelulaki, vesilaki
- Rantayleiskaavojen SL -varaukset: Luonnonsuojelulaki
- Luijanharju: Maa-aineslaki ja rakennuslaki
- Kapeenharju ja läheiset rantayleiskaavan MU-alueet: Rakennuslaki
- Oitinmäki, Kattamäki-Honkamäki: Maa-aineslaki, metsälaki
- Aumamäki: Muinaismuistolaki, maa-aineslaki
- Kirkkoniemi ja Kirkkosaari: Luonnonsuojelulaki
- Saraakallio: Luonnonsuojelulaki
- Aatula: Sopimus, EU:n maatalouden erityistuki
- Hiidenvuori: Rakennuslaki
- Sammalistonlahti: Rakennuslaki
- Ranginniemi: Luonnonsuojelulaki, rakennuslaki
- Peukaloisen rannat: rakennuslaki

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Humuspitoiset lammet ja järvet  0
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit  5
Vaihettumissuot ja rantasuot  4
Kasvipeitteiset silikaattikalliot  2
Kallioiden pioneerikasvillisuus 0
*Boreaaliset luonnonmetsät 2
Boreaaliset lehdot  0
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit  9
Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 0
*Fennoskandian metsäluhdat  0
*Puustoiset suot  0

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:
*liito-orava

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
huuhkaja
metso
palokärki
pyy
uhanalainen laji
uhanalainen laji

Muuta lajistoa:
jokileinikki
kalliokeuhkojäkälä
keltaängelmä
kilpukka
nurmikaunokki
pahtanurmikka

Julkaistu 2.7.2013 klo 10.40, päivitetty 2.7.2013 klo 10.40