Vaskijärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200085
Pöytyä, Mynämäki
2120 ha
SAC

kartta

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (Hae "Vaskijärvi")

Tiivistelmä alueen Natura-tietolomakkeesta (pdf)

Alueen Natura-tietolomake (pdf)

Alueen kuvaus

Kohteessa on tasaisia rannikko-Suomelle tyypillisiä keidassoita. Suoluonnossa on myös pohjoisia piirteitä, mm. Suomen eteläisimmät aapasuot ovat alueella. Paikoin metsäsaarekkeissa poikkeuksellisen paljon eriasteisesti lahoavaa puuta (pökkelöita ja maapuita). Vanhat metsät alle 150-vuotiaita. Lounais-Suomen ainoita lähes luonnontilaisia aarniometsä - keidassuo -alueita sekä harvinaista eteläistä aapasuota. Soiden metsäsaarekkeet edustavat erämaisinta Etelä-Suomea. Tärkeä alue uhanalaisille, lahopuuta käyttäville eliöille sekä petolinnuille ja suurpedoille.

Suojelutavoite ja toteutuskeinot

Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Osalla aluette luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Kohdealue on suurimmaksi osaksi luonnonpuistona. Puiston ulkopuolisista alueista Kaukosuo ja Munkkionsuo kuuluvat suurimmaksi osaksi soidensuojeluohjelmaan. Myös luonnonpuiston ulkopuoliset osat suojellaan luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 12.8.2013 klo 14.04, päivitetty 10.3.2020 klo 15.49

Aihealue: