Hyppää sisältöön

Värtsilän laakson luontokokonaisuus

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0700004
Pinta-ala: 212 ha
Kunta: Tohmajärvi
Aluetyyppi: SAC
Toteutustilanne: toteutettu kokonaan
Toteutustavat: Piilovaaran vieruslammen ja Räykynvaaran toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki; Uudenkylänlammen ja Sääperin toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki, vesilaki ja rakennuslaki.
Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi).

Alueen kuvaus

Maisemallisesti arvokas, peltojen ympäröimä Räykynvaaran lehto sijaitsee rajavyöhykkeellä. Räykynvaaralla esiintyy kasvilajistoltaan monipuolista tuoretta ja kosteaa lehtoa. Puusto on pääosin varttunutta kuusikkoa, paikoin on myös lehtipuuvaltaista lehtoa. Räykynvaaralla on myös boreaalista luonnonmetsää.
Hiidenvaara on laajahko, yhtenäinen, hyvin jyrkkärinteinen ja korkea kallio, jonka etelään suuntautuvilla rinteillä on edustavaa keskiravinteisen kallioalustan kasvillisuutta. Vaaran itäosaan rajautuu myös pienialainen boreaalinen lehto.
Kohteen linnustollisesti arvokkaiden vesien ja kosteikoiden ympäristössä on luontotyypeiltään ja kasvilajistoltaan arvokkaita lehto- ja metsäalueita.
Piilovaaran vieruslampi ympäröivine luonnontilaisine soineen on uhanalaisen rupimanterin (Triturus cristatus) elinympäristö.

Värtsilän Natura-kohteille on vuonna 2008 tehty hoito- ja käyttösuunnitelma. Röykynvaaran lehto oli myös mukana LIFE-projektissa "Pohjois-Karjalan lehdot, tikkametsät ja luonnonmetsät".

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (ks. karttapalvelu sekä alla) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
- alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
- alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä
- luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein sekä vesistöön kohdistuvaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta vähentämällä.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet (106)
Vaihettumissuot ja rantasuot (14)
Kasvipeitteiset silikaattikalliot (4)
Boreaaliset luonnonmetsät (2)
Boreaaliset lehdot (11,1)
Fennoskandian metsäluhdat (0,6)
Puustoiset suot (7,3)

Suojelun perusteena olevat lajit

Luontodirektiivin liitteen II, IV lajit:

rupimanteri (Triturus cristatus)
myyränporras (Diplazium sibiricum)
hentonäkinruoho (Najas tenuissima)

Muuta lajistoa:

koivuhiiri (Sicista betulina)
viitasammakko (Rana arvalis)
viherukonkorento (Aeshna viridis)

kalliokielo (Polygonatum odoratum)
musta-apila (Trifolium spadiceum)
mäkitervakko (Lychnis viscaria)
pölkkyruoho (Arabis glabra)
ukontulikukka (Verbascum thapsus)
karvakiviyrtti (Woodsia ilvensis)
ketonoidanlukko (Botrychium lunaria)
koiranvehnä (Elymus caninus)
korpinurmikka (Poa remota)

- sekä lintujen osalta ks. Värtsilän laakson Natura-alue (FI0700025)

Julkaistu 26.11.2019 klo 12.18, päivitetty 4.3.2020 klo 11.14