Värriö

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301401

Kunta

Salla, Savukoski

Pinta-ala

12458 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Värriön luonnonpuisto edustaa Metsä-Lapin tunturi- ja metsäerä- maaluontoa, jolla on itäisiä Kuolan alueen piirteitä. Se sijaitsee vedenjakaja-alueella. Korkeat vaarat (jopa yli 600 mpy) ovat kivikkoisia, ja niitä halkovat jyrkät rotkolaaksot ja rehevät puronotkot. Ilmastoltaan Värriön luonnonpuisto on hyvin mantereinen. Korkeimmilla tuntureilla levittäytyvät paljakkavyöhykkeet, muuten laet ovat puuttomia tunturikankaita. Tunturikoivikoita on mantereiselle ilmastoalueelle tyypillisesti vain kapeina vöinä. Tunturien alarinteillä ja laaksoissa tavataan kuivia kangasmetsiä. Puiston vähäiset suot ovat Metsä-Lapin aapasoita.

Alueella on Värriön tutkimusasema, jonne on polkutie. Alueella on poroaitoja.

Linnustolle erittäin merkittävä pesimäalue monipuolisten luontotyyppien ansiota. Huomattava susikanta. Alueelle ennen suojelupäätöstä myönnetty valtausoikeus jää sellaisenaan voimaan myös Natura 2000- verkoston alueella. ( Lohi 17 ).

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Värriön alue on perustettu luonnonsuojelulain nojalla luonnonpuistoksi.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (4)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (14)
 • Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (720)
 • Subarktiset Salix-pensaikot (5)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (120)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (1)
 • Letot (30)
 • Aapasuot (830)
 • Vuorten kvartsipitoiset vyörysoraikot ja -lohkareikot lumirajalla (1)
 • Kasvipeitteiset silikaattikalliot (25)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (9200)
 • Tunturikoivikot 8(00)
 • Boreaaliset lehdot (13)
 • Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (7)
 • Puustoiset suot (400)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • helmipöllö, Aegolius funereus
 • pyy, Bonasa bonasia
 • huuhkaja, Bubo bubo
 • keräkurmitsa, Charadrius morinellus
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • palokärki, Dryocopus martius
 • ampuhaukka, Falco columbarius
 • tuulihaukka, Falco tinnunculus
 • varpuspöllö, Glaucidium passerinum
 • kurki, Grus grus
 • sinirinta, Luscinia svecica
 • jänkäkurppa, Lymnocryptes minimus
 • virtavästäräkki, Motacilla cinerea
 • keltavästäräkki, Motacilla flava
 • kivitasku, Oenanthe oenanthe
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • pohjantikka, Picoides tridactylus
 • kapustarinta, Pluvialis apricaria
 • lapinpöllö, Strix nebulosa
 • hiiripöllö, Surnia ulula
 • sinipyrstö, Tarsiger cyanurus
 • teeri, Tetrao tetrix
 • metso, Tetrao urogallus
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola
 • pohjanharmoyökkönen, Xestia borealis
 • ahma, Gulo gulo
 • saukko, Lutra lutra
 • laaksoarho, Moehringia lateriflora
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
 • lettorikko, Saxifraga hirculus

Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.

Julkaistu 19.9.2019 klo 9.05, päivitetty 19.9.2019 klo 9.05

Julkaisija: