Värriö

Koodi

FI 130 1401

Kunta

Salla, Savukoski

Pinta-ala

12 458 ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Värriön luonnonpuisto edustaa Metsä-Lapin tunturi- ja metsäerä- maaluontoa, jolla on itäisiä Kuolan alueen piirteitä. Se sijaitsee vedenjakaja-alueella. Korkeat vaarat (jopa yli 600 mpy) ovat kivikkoisia, ja niitä halkovat jyrkät rotkolaaksot ja rehevät puronotkot. Ilmastoltaan Värriön luonnonpuisto on hyvin mantereinen. Korkeimmilla tuntureilla levittäytyvät paljakkavyöhykkeet, muuten laet ovat puuttomia tunturikankaita. Tunturikoivikoita on mantereiselle ilmastoalueelle tyypillisesti vain kapeina vöinä. Tunturien alarinteillä ja laaksoissa tavataan kuivia kangasmetsiä. Puiston vähäiset suot ovat Metsä-Lapin aapasoita.

Alueella on Värriön tutkimusasema, jonne on polkutie. Alueella on poroaitoja.

Linnustolle erittäin merkittävä pesimäalue monipuolisten luontotyyppien ansiota. Huomattava susikanta.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Värriön alue on perustettu luonnonsuojelulain nojalla luonnonpuistoksi.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit

1 %

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta

1 %

Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat

5 %

Subarktiset Salix-pensaikot

5 %

*Aapasuot

2 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

30 %

Tunturikoivikot

10 %

*Puustoiset suot

3 %

* priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

*ahma

laaksoarho

saukko

lapinleinikki

pohjanharmoyökkönen

lettorikko

* priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

ampuhaukka

metso

helmipöllö

palokärki

hiiripöllö

pohjantikka

huuhkaja

pyy

kapustarinta

sinirinta

keräkurmitsa

sinisuohaukka

kurki

suokukko

lapinpöllö

teeri

laulujoutsen

varpuspöllö

liro

alueella 2  uhanalaista lajia

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti  esiintyvät muuttolinnut:

mustaviklo

tuulihaukka

 Muuta lajistoa:

isokäpylintu

taviokuurna

kuukkeli

tilhi

leppälintu

ilves

pikkukäpylintu

karhu

rantasipi

susi

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Ilmonen, J., Ryttäri, T. ja Alanen A. 2001: Luontodirektiivin kasvit ja selkärangattomat eläimet. Suomen Natura 2000 - ehdotuksen luonnontieteellinen arviointi. Suomen ympäristö 510. Suomen ympäristökeskus. 177 s.

Kallio, P. 1980: Metsän ja tundran välillä. Teoksessa: Havas, P. (toim.): Suomen luonto 1. Luonto toimii. Tunturit. Helsinki, Kirjayhtymä. ss. 237-253.

Kalliola, R. 1958: Suomen luonto mereltä tuntureille. Porvoo-Helsinki. WSOY. 604 s.

Kalliola, R. 1973: Suomen kasvimaantiede. Porvoo-Helsinki, WSOY. 308 s.

Leivo, Mauri et.al. 2002: Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. Bird Life Suomen julkaisuja no 4. Kuopio. Suomen graafiset palvelut. 142 s.

Oksanen, L. & Haukioja, E. 1980: Tunturiseutu. Teoksessa: Havas, P. (toim.): Suomen luonto 1. Luonto toimii. Tunturit. Helsinki, Kirjayhtymä. 265-307 s.

Osara, M. 1989: Luonnonsuojelulain nojalla vuosina 1978-1984 rauhoitetut luonnonsuojelualueet ja luonnonmuistomerkit. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, Sarja B 20. Valtion painatuskeskus. 284 s.

Saari, L., Pulliainen, E. & Hietajärvi, T. 1998: Itä-Lapin linnut. Oulun yliopisto. 350 s.

Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet > IBA-alueet ja tiedot kohteittain > Lappi > Värriö-Tuntsa

Värriön tutkimusaseman julkaisuja/ Värriö Reports (Helsingin yliopisto)

Julkaistu 7.11.2003 klo 16.26, päivitetty 19.8.2013 klo 9.21

Julkaisija: