Hyppää sisältöön

Varpusuo-Saarisuo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301202

Kunta

Ranua

Pinta-ala

1021 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Varpusuolla tavataan sekä keidas- että aapasuon piirteitä. Suon pohjoispäässä on rimpi-, kalvakka- ja saranevaa. Suon keskusta on hyvin kehittynyt eksentrinen kermikeidas, jossa on laajoja allikoita ja korkeita, varpuisia kermejä. Varpusuon eteläosa on rimpinevaa korkeine jänteineen ja suhteellisen kuivine rimpineen. Saarisuon keskusta on kehittyvä kermikeidas.

Varpusuon-Saarisuon alue kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen aapasoihin. Merkittävä lintusuo.

 • metsätalous
 • ojitus

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
 • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Varpusuon-Saarisuon alue kuuluu soidensuojeluohjelmaan.

Alueesta osa on toteutettu muodostamalla siitä luonnonsuojelulain nojalla soidensuojelualue. Alue toteutetaan muiltakin osin luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (10)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (2)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (2)
 • Keidassuot (80)
 • Aapasuot (840)
 • Puustoiset suot (160)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 •  metsähanhi, Anser fabalis
 •  laulujoutsen, Cygnus cygnus
 •  pohjansirkku, Emberiza rustica
 •  kurki, Grus grus
 •  suokukko, Philomachus pugnax
 •  kapustarinta, Pluvialis apricaria
 •  kalatiira, Sterna hirundo
 •  teeri, Tetrao tetrix
 •  mustaviklo, Tringa erythropus
 •  liro, Tringa glareola

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji.

Julkaistu 13.9.2019 klo 10.12, päivitetty 13.9.2019 klo 10.15

Julkaisija: