Vapalampi - Lohilampi - Kuntivaara

Koodi FI1101618
Kunta Kuusamo
Pinta-ala (ha) 1 170
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Alue on erittäin tärkeä emäksisimpien ja uhanalaisten lettojen suojelualue, joka rajoittuu Paanajärven kansallispuistoon ja toimii siten tärkeänä lajiston leviämiskäytävänä. Lettojen kasvillisuustyyppijakauma on erittäin monipuolinen. Kuntivaara on vanhoine metsineen ja edustavine lettoisine rinnesoineen erikoislaatuinen ja luonnoltaan monipuolinen kohde keskellä tuhansien hehtaarien avohakattuja alueita. Kostea vaarailmasto yhdessä paikoin ravinteisen kallioperän kanssa luo edulliset olosuhteet vaateliaille lajeille. Alueelle ovat luonteenomaisia kosteat kuusivaltaiset metsät, pohjansinivalvatti-juotit ja lehtomaiset kankaat. Harvapuustoisen lakiosan kontrasti tiheä- ja järeäkuusisiin sekä runsaslahopuustoisiin rinteisiin on hyvin selvä.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alueeseen sisältyy soidensuojelun perusohjelman kohde (Laajamurto-Kuntivaara). Kuntivaara on lisäksi osaksi molempien ohjelmien aluetta. Laajussuo on Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton raportissa esitetty suojelun arvoiseksi kohteeksi.

Alue suojellaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet <1
Pienet joet ja purot 1
Aapasuot* 5
Kosteat suurruohoniityt <1
Lähteet ja lähdesuot <1
Huurresammallähteet* 1
Letot 45
Luonnonmetsät* 10
Puustoiset suot* 3
Vaihettumissuot ja rantasuot 2
Metsäluhdat* <1
Lehdot 1

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Kaakkuri Gavia stellata
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Liro Tringa glareola
Pyy Bonasa bonasia

Lisäksi uhanalainen laji, jonka tiedot ovat salassapidettäviä.

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Karhu Ursus arctos
Lettorikko Saxifraga hirculus

Lisäksi yksi uhanalainen laji, jonka tiedot ovat salassapidettäviä.

Julkaistu 22.8.2013 klo 12.23, päivitetty 23.8.2013 klo 8.25