Vanhanselkä - Ruppavuori

Alueen koodi: FI0900079
Pinta-ala: 306 ha
Kunta: Jyväskylä, Luhanka, Jämsä
Aluetyyppi: SCI ja SPA

Vanhanselkä-Ruppavuori on monipuolinen ja laajahko kokonaisuus, jonka ytiminä ovat neljä luonnonmetsäaluetta (Kuruvuori, Lätkännenä, Ruppavuori ja Haukkavuori) sekä luonnontilaisia kalliosaaria ja rantametsiä. Kohde on varsin rikkonainen mutta myös vaihteleva: Kuvioita on kapeista viileistä notkoista massiivisiin kalliojyrkänteisiin ja luonnonmetsiä puhtaista lehtimetsistä kuusivaltaisiin metsiin. Kohteeseen rajattujen kuvioiden luonnontilaisuus on hyvä. Alueella on runsas selkävesilinnusto. Kuruvuoren alueella on uhanalaisen lajin elinympäristöä ja kohteella tavataan useita vanhojen metsien lintulajeja.

Ruppavuoren alue on hyönteislajistoltaan edustava vanhan metsän kohde. Ruppavuoren itärinne on jyrkkä ja hyvin louhikkoinen ja sen tyvellä kasvaa suuria haapoja. Pienilmastoltaan haavikko on kostea. Alueeseen kuuluu myös arvokkaisiin pienvesikohteisiin kuuluva lehtoa kasvava puronotkelma, jonka alaosassa on lähteinen lehtokorpikuvio. Särkijoen rannoilla esiintyy koivu- ja pajuvaltaista luhtaa. Pirttiniemi on keskiosistaan suurelta osin hakattu, mutta rantaan on jätettu kapea suojavyöhyke ja niemen länsiosassa on vielä vanhaa luonnontilaisen kaltaista metsää.

Haukkavuori kuuluu vanhojen metsien suojelun valtion maiden täydennysesitykseen ja siinä se on esitetty muulla tavoin suojeltavaksi kuin asetuksella perustettavaksi suojelualueeksi. Alue sijaitsee Päijänteen länsirannan lähellä. Haukkavuoreen kuuluu jyrkkä kallioseinämä, joka on lähes 800 m pitkä, likimain pohjois-eteläsuuntainen ja etelään viettävä. Jyrkimmät kohdat ovat pystysuoraa noin 10 m korkeaa kallioseinämää. Lisäksi alueeseen kuuluu Haukkavuoren kaakkoon viettävä loivempi rinne, jossa on mänty-kuusi-koivu-haapa-sekapuusto, kelopuuta on jo jonkin verran. Kasvillisuus on puolukka-mustikkatyypin kangasta. Sokkovuoren alue on Haukkavuoren lounaispuolella sijaitseva Päijänteen niemi, jolle ovat tyypillisiä kallioiset rinteet ja kitulias mäntyvaltainen puusto. Niemen kaakkois- ja länsirannalla on kaavoitettu kesämökkitontteja, jotka eivät ole tämän Natura -rajauksen sisällä.

Näkymä Vanhanselkä - Ruppavuori Natura 2000 -kohteeseen kuuluvalta Oravasaarelta itään

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Ruppavuori: Vanhojen metsien suojeluohjelma
- Haukkavuori: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys
- Paatsalo: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys, rantojensuojeluohjelma, seutukaavan 4. vk , 5. vk MV 762
- Kuruvuori: Uhanalaisen lajin suojelusuunnitelman I -alue, seutukaavan 5. vk SL 621
- Harasaari: Rantojensuojeluohjelma, seutukaavan 4. vk SL, 5. vk SL 639
- Pirttiniemi: luonnonsuojelualue, seutukaavan 4. vk SL, 5. vk SL 636
- Oravasaari-Vehkasaari: Seutukaavan 4. vk MV, 5. vk MV 769
- Metelinkiukaat: Seutukaavan 4. vk SL, 5. vk SL 638
- Vehkakivet: Seutukaavan 4. vk MV, 5. vk MV 770
- Kalliosaari: Seutukaavan 1. vk V12, 5. vk V 105

Suojelun toteutuskeinot:
Luonnonsuojelulaki: Ruppavuori (rauhoitettu), Haukkavuori, Sokkovuori, Paatsalo, Kuruvuori (lähes kokonaan hankittu valtiolle suojelutarkoitukseen), Metelinkiukaat, Harasaari, Ehtama, Majasaari, Vehkakivet, osa Oravasaaresta, Ykspetäjä, Metsäkanan pohjoispuoliset luodot, Merikivet, Kalliosaaren luoteis- ja länsipuoliset saaret, Laurikaisten luoteispuoliset luodot, Sorvanlahden lehtimetsä
- Rakennuslaki, metsälaki: osa Oravasaaresta, Kalliosaari
- Vesialueet: Vesilaki

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Fennoskandian lähteet ja lähdesuot  0
Kasvipeitteiset silikaattikalliot  1
Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo  8
*Boreaaliset luonnonmetsät  29
Boreaaliset lehdot  2
*Fennoskandian metsäluhdat  0
*Puustoiset suot  1

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:
*liito-orava
mustatattiainen
kirjoverkkoperhonen

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
ampuhaukka
helmipöllö
huuhkaja
kalatiira
kuikka
mehiläishaukka
metso
palokärki
pikkulepinkäinen
pikkusieppo
pohjantikka
pyy
suokukko
uhanalainen laji
uhanalainen laji

Muuttolinnut:
härkälintu
harmaasieppo
hernekerttu
hippiäinen
hömötiainen
käpytikka
keltasirkku
kirjosieppo
kivitasku
kuusitiainen
lapasotka
lehtokerttu
leppälintu
metsäkirvinen
metsäviklo
mustalintu
mustapääkerttu
nuolihaukka
pajusirkku
pensaskerttu
pensastasku
peukaloinen
pikkukäpylintu
pikkulokki
pilkkasiipi
punajalkaviklo
punarinta
punavarpunen
puukiipijä
rantasipi
rautiainen
sinitiainen
talitiainen
töyhtötiainen
tuulihaukka
västäräkki
vihervarpunen

Muuta lajistoa:
kuhankeittäjä
selkälokki
aarnilatikka
isopehkiäinen
kääpäkoi
läikkäkarvasieniäinen
liekokurekiitäjäinen
naavamittari
pohjanaarnikaskas
ruskolatikka
vaapsassääski
näätä
aarnikääpä
haapariippusammal
kalliohatikka
kalliokohokki
kevätlinnunsilmä
korpinurmikka
lehtopalsami
lehtotähtimö
metsälehmus
oravuotikka
pikireunakääpä
raidankeuhkojäkälä
riukukääpä
sinivuokko

Julkaistu 8.7.2013 klo 9.41, päivitetty 8.7.2013 klo 9.41