Vanhanselkä - Ruppavuori

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900079
Pinta-ala: 306 ha
Kunta: Jyväskylä, Luhanka, Jämsä
Aluetyyppi: SAC/SPA
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Vanhanselkä - Ruppavuori on monipuolinen ja laajahko kokonaisuus, jonka ytiminä ovat neljä luonnonmetsäaluetta (Kuruvuori, Lätkännenä, Ruppavuori ja Haukkavuori) sekä luonnontilaisia kalliosaaria ja rantametsiä. Kohde on varsin rikkonainen mutta myös vaihteleva: Kuvioita on kapeista viileistä notkoista massiivisiin kalliojyrkänteisiin ja luonnonmetsiä puhtaista lehtimetsistä kuusivaltaisiin metsiin. Kohteeseen rajattujen kuvioiden luonnontilaisuus on hyvä. Alueella on runsas selkävesilinnusto. Kuruvuoren alueella on uhanalaisen lajin elinympäristöä ja kohteella tavataan useita vanhojen metsien lintulajeja.

Ruppavuoren alue on hyönteislajistoltaan edustava vanhan metsän kohde. Ruppavuoren itärinne on jyrkkä ja hyvin louhikkoinen ja sen tyvellä kasvaa suuria haapoja. Pienilmastoltaan haavikko on kostea. Alueeseen kuuluu myös arvokkaisiin pienvesikohteisiin kuuluva lehtoa kasvava puronotkelma, jonka alaosassa on lähteinen lehtokorpikuvio. Särkijoen rannoilla esiintyy koivu- ja pajuvaltaista luhtaa. Pirttiniemi on keskiosistaan suurelta osin hakattu, mutta rantaan on jätettu kapea suojavyöhyke ja niemen länsiosassa on vielä vanhaa luonnontilaisen kaltaista metsää.

Haukkavuori kuuluu vanhojen metsien suojelun valtion maiden täydennysesitykseen ja siinä se on esitetty muulla tavoin suojeltavaksi kuin asetuksella perustettavaksi suojelualueeksi. Alue sijaitsee Päijänteen länsirannan lähellä. Haukkavuoreen kuuluu jyrkkä kallioseinämä, joka on lähes 800 m pitkä, likimain pohjois-eteläsuuntainen ja etelään viettävä. Jyrkimmät kohdat ovat pystysuoraa, noin 10 m korkeaa kallioseinämää. Lisäksi alueeseen kuuluu Haukkavuoren kaakkoon viettävä loivempi rinne, jossa on mänty-kuusi-koivu-haapa-sekapuusto, kelopuuta on jo jonkin verran. Kasvillisuus on puolukka-mustikkatyypin kangasta. Sokkovuoren alue on Haukkavuoren lounaispuolella sijaitseva Päijänteen niemi, jolle ovat tyypillisiä kallioiset rinteet ja kitulias mäntyvaltainen puusto. Niemen kaakkois- ja länsirannalla on kaavoitettu kesämökkitontteja, jotka eivät ole tämän Natura-rajauksen sisällä.

 

Näkymä Vanhanselkä - Ruppavuori Natura 2000 -kohteeseen kuuluvalta Oravasaarelta itään

 

Rikkonaisesta luonteestaan huolimatta kohde on varsin merkittävä vanhojen metsien ja selkävesien suojelussa. Monipuolisista ja luonnontilaisista metsistä johtuen kohteella tavataan monimuotoinen vanhojen metsien lajisto, mm. pikkusieppo, pohjantikka, haavanriippusammal sekä useat uhanalaiset hyönteislajit (kohta 3.3, muut tärkeät lajit, ks. karttapalvelu). Selkäsaaressa pesii selkälokkeja ja kalatiiroja (20 paria) ja saarissa tavataan myös kaikki kolme Suomessa pesivää pientä jalohaukkalajia. Pikkusaaret ovat siis merkittäviä uhanalaisen ja direktiivilajiston esiintymisalueita. Luontodirektiivin laji kirjoverkkoperhonen esiintyy Kuruvuoressa. 

Vanhojen metsien tulevaisuus on pääosin turvattu, merkittävin lajiston tulevaisuutta uhkaava tekijä lienee vesillä liikkuminen ja mökkeily, jotka aiheuttavat kulumisvaurioita pienemmissä saarissa ja osin heikentävät jo nykyään selkävesilinnuston pesimätulosta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

 • Ruppavuori: Vanhojen metsien suojeluohjelma
 • Haukkavuori: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys
 • Paatsalo: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys, rantojensuojeluohjelma, seutukaavan 4. vk , 5. vk MV 762
 • Kuruvuori: Uhanalaisen lajin suojelusuunnitelman I -alue, seutukaavan 5. vk SL 621
 • Harasaari: Rantojensuojeluohjelma, seutukaavan 4. vk SL, 5. vk SL 639
 • Pirttiniemi: luonnonsuojelualue, seutukaavan 4. vk SL, 5. vk SL 636
 • Oravasaari-Vehkasaari: Seutukaavan 4. vk MV, 5. vk MV 769
 • Metelinkiukaat: Seutukaavan 4. vk SL, 5. vk SL 638
 • Vehkakivet: Seutukaavan 4. vk MV, 5. vk MV 770
 • Kalliosaari: Seutukaavan 1. vk V12, 5. vk V 105

Suojelun toteutuskeinot:

 • Luonnonsuojelulaki: Ruppavuori (rauhoitettu), Haukkavuori, Sokkovuori, Paatsalo, Kuruvuori (lähes kokonaan hankittu valtiolle suojelutarkoitukseen), Metelinkiukaat, Harasaari, Ehtama, Majasaari, Vehkakivet, osa Oravasaaresta, Ykspetäjä, Metsäkanan pohjoispuoliset luodot, Merikivet, Kalliosaaren luoteis- ja länsipuoliset saaret, Laurikaisten luoteispuoliset luodot, Sorvanlahden lehtimetsä
 • Rakennuslaki, metsälaki: osa Oravasaaresta, Kalliosaari
 • Vesialueet: Vesilaki

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3110 Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) 48,3
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 0,2
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,3
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 3
8230 Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Vernicion dillenii) 24
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 89
9050 Boreaaliset lehdot 8,6
9080 Fennoskandian metsäluhdat 2,16
91D0 Puustoiset suot 3,6

 

Lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
A223 helmipöllö Aegolius funereus
A062 lapasotka Aythya marila
A215 huuhkaja Bubo bubo
A151 suokukko Calidris pugnax
A236 palokärki Dryocopus martius
A098 ampuhaukka Falco columbarius
A099 nuolihaukka Falco subbuteo
A096 tuulihaukka Falco tinnunculus
A320 pikkusieppo Ficedula parva
A002 kuikka Gavia arctica
A177 pikkulokki Hydrocoloeus minutus
A338 pikkulepinkäinen Lanius collurio
A640 selkälokki Larus fuscus fuscus
A157 punakuiri Limosa lapponica
A066 pilkkasiipi Melanitta fusca
A065 mustalintu Melanitta nigra
A277 kivitasku Oenanthe oenanthe
A072 mehiläishaukka Pernis apivorus
A241 pohjantikka Picoides tridactylus
A006 härkälintu Podiceps grisegena
A193 kalatiira Sterna hirundo
A108 metso Tetrao urogallus
A104 pyy Tetrastes bonasia
A162 punajalkaviklo Tringa totanus
6169 kirjoverkkoperhonen Euphydryas maturna
1924 mustatattiainen Oxyporus mannerheimii
1910 liito-orava Pteromys volans


Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji.

 

Julkaistu 8.7.2013 klo 9.41, päivitetty 9.7.2019 klo 15.14