Vanginvesi

 Alueen koodi: FI0900018
 Pinta-ala:  307 ha
 Kunta: Hankasalmi, Konnevesi
 Aluetyyppi: SAC
 Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Vanginveden alueeseen kuuluu koskijaksoja ja Leppäveden-Kynsiveden vesistöalueen vesialueita. Vanginvesi täydentää yläpuolisen Rautalammin reitin (Etelä-Konnevesi) Natura 2000 -kohdetta etenkin virtaavien vesien osalta. Alueen kautta kulkee Rautalammin reitiltä tulevien vesien päävirta. Alue muodostuu peräkkäisistä hitaasti virtaavista altaista, joiden välissä on varsin voimakkaasti virtaavia koskia. Veden laatu on alueen vaikutuspiirissä olevista kalanviljelylaitoksista huolimatta säilynyt hyvänä.

 

Kalassa Kynsivedellä Vanginveden Natura-alueella

Vanginvesi kuuluu ruokojärviin. Tunnuslaji järviruoko muodostaa paikoin laajoja kasvustoja. Vesikasvillisuus suojaisissa salmissa ja lahdissa on varsin runsasta. Lajisto on tyypillistä selkävesien lajistoa, kuten palpakot, järvisätkin, pohjanlumme ja ulpukka. Hiekkarannoilla tavataan myös nuottaruohoa ja järvikortetta. Linnusto on tyypillistä karujen vesien lajistoa: kuikka, tukkakoskelo, kala- ja selkälokki ja kalatiira. Alueella on arvoa järvitaimenen ja harjuksen elinympäristönä. 

Vanginvesi kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Se liittyy edustavana ja suhteellisen luonnontilaisena alueena Rautalammin reitin tieteellisen tutkimuksen kannalta arvokkaaseen kokonaisuuteen. Alueen arvoa lisää rakentamaton ranta ja alueella on arvoa myös mm. järvitaimenen kutupaikkana ja harjuskannan (istutettu) elinympäristönä. Veden laadulle ovat uhkana kalanviljely ja maatalous. Uhkana luontotyypeille ja lajeille voi olla myös rantarakentaminen.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Valtakunnallinen rantojensuojeluohjelma
  • Erityissuojelua vaativat vesistöt
  • Korholankosket: Seutukaavan 2.vk/S4 1253 ja 5.vk S 600

Suojelun toteuttamiskeinot:

  • Vesilaki ja koskiensuojelulaki 

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3110 Hiekkamaiden niukkaravinteiset vedet
(Littorelletaria uniflorae)
64
3210 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 300

 

Lajit 

Koodi Laji Tieteellinen nimi
1355 saukko Lutra lutra

 

Julkaistu 8.7.2013 klo 12.28, päivitetty 11.7.2019 klo 14.45

Aihealue: