Vanginvesi

 Alueen koodi: FI0900018
 Pinta-ala:  307 ha
 Kunta: Hankasalmi, Konnevesi
 Aluetyyppi: SCI

Vanginveden alueeseen kuuluu koskijaksoja ja Leppäveden-Kynsiveden vesistöalueen vesialueita. Vanginvesi täydentää yläpuolisen Rautalammin reitin (Etelä-Konnevesi) Natura 2000 -kohdetta etenkin virtaavien vesien osalta. Alueen kautta kulkee Rautalammin reitiltä tulevien vesien päävirta. Alue muodostuu peräkkäisistä hitaasti virtaavista altaista, joiden välissä on varsin voimakkaasti virtaavia koskia. Veden laatu on alueen vaikutuspiirissä olevista kalanviljelylaitoksista huolimatta säilynyt hyvänä.

Kalassa Kynsivedellä Vanginveden Natura-alueella

Vanginvesi kuuluu ruokojärviin. Tunnuslaji järviruoko muodostaa paikoin laajoja kasvustoja. Vesikasvillisuus suojaisissa salmissa ja lahdissa on varsin runsasta. Lajisto on tyypillistä selkävesien lajistoa, kuten palpakot, järvisätkin, pohjanlumme ja ulpukka. Hiekkarannoilla tavataan myös nuottaruohoa ja järvikortetta. Linnusto on tyypillistä karujen vesien lajistoa: kuikka, tukkakoskelo, kala- ja selkälokki ja kalatiira. Alueella on arvoa järvitaimenen ja harjuksen elinympäristönä. 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
 - Valtakunnallinen rantojensuojeluohjelma
 - Erityissuojelua vaativat vesistöt
 - Korholankosket: Seutukaavan 2.vk/S4 1253 ja 5.vk S 600 

Suojelun toteuttamiskeinot:
 Vesilaki ja koskiensuojelulaki 

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet 21
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 79

Lajit 

Luontodirektiivin liitteen II lajit:
saukko

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
kalatiira
kuikka

Muuta lajistoa:
selkälokki
harjus
taimen
vähäkirjokorri

Julkaistu 8.7.2013 klo 12.28, päivitetty 8.7.2013 klo 12.28

Aihealue: